Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 6 | 55-72

Article title

Rosja Czapskiego sprzed „Nieludzkiej ziemi”

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
This paper is an attempt of presentation of many-sided relationships between Józef Czapski and Russia from before his staying in the „inhuman land”. This problem had no studies yet. In my paper I present Czapski’s upbringing in his cosmopolitan “tepid” family and his seeking of an ideology and spiritual values. He had found them in Russian literature and philosophy. He had met the great Russian writers and thinkers (Merezhkovsky, Filosofov) and they had advised him in his searching. After the Russian Revolution, in independent Poland, they met themselves. The Russian writers created the idea of “the Third Russia” what means non-tsarist and non-Bolshevik Russia. Merezhkovsky had met Piłsudski and had asked him in support of this idea. In his conception “the Third Russia” with Poland would fight against Bolsheviks.

Keywords

Year

Volume

6

Pages

55-72

Physical description

Oryginalny artykuł naukowy

Dates

published
2008-12-01

Contributors

 • Akademia Pomorska w Słupsku

References

 • L. Bazylow, Dzieje Rosji 1801-1917. Warszawa 1977
 • B. Białokozowicz, Józef Czapski i triumwirat literacki – Dymitr Mereżkowski, Zinaida Gippius, Dymitr Fiłosofow. Kresy i pogranicza. „Studia i Materiały WSP”, Olsztyn 1995, nr 68
 • M. Bierdiajew, Rosyjska idea, tłum. z rosyjskiego J.C. – S.W. Warszawa 1999
 • W. Bolecki, Poetycki model prozy w Dwudziestoleciu międzywojennym. Witkacy, Gom-browicz, Schulz i inni. Studium z poetyki historycznej. Kraków 1996
 • S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski. Studia o strukturze duszy kulturalnej. Lwów 1910
 • E. Czaplejewicz, Polska literatura łagrowa. Warszawa 1992
 • M. Czapska, Czas odmieniony. Paryż 1978
 • M. Czapska, Europa w rodzinie, wstęp P. Ariès, posłowie K.A. Jeleński. Warszawa 1989
 • J. Czapski, Mereżkowscy i Fiłosofow w Polsce. „Puls” 1993, nr 1
 • J. Czapski, Na nieludzkiej ziemi. Warszawa 1990
 • J. Czapski, Patrząc. Z autoportretem i 19 rysunkami Autora. Kraków 1983
 • J. Czapski, Rozproszone. Teksty z lat 1925-1988, zebrał i notami opatrzył P. Kądziela. Warszawa 2005
 • J. Czapski, Swoboda tajemna. Warszawa 1991
 • J. Czapski, Świat w moich oczach, rozmowy przeprowadził P. Kłoczowski. Ząbki-Paris 2001
 • J. Czapski, Wspomnienia. „Więź” 1981, nr 2
 • J. Czapski, Wyrwane strony, oprac. J. Pollakówna przy współpracy P. Kłoczowskiego, posłowie J. Pollakówna [Paris] 1993
 • F. Czarnyszewicz, Nadberezyńcy, Buenos Aires 1942
 • F. Dostojewski, Biesy. Powieść w trzech częściach, tłum. T. Zagórski, Z. Podgórzec. Londyn 1992
 • A. Drawicz, Inna Rosja. Warszawa 1980
 • Z. Gippius, Dziennik warszawski. „Zeszyty Literackie” 2003, z. 44-45
 • M. Heller, Człowiek przeszłości i przyszłości, tłum. J. Juryś. „Zeszyty Literackie” 2003
 • M. Heller, Historia Imperium Rosyjskiego, tłum. E. Melech, T. Kaczmarek. Warszawa 2002
 • Historia literatury rosyjskiej XX wieku, red. A. Drawicz. Warszawa 1997
 • M. Janion, Artysta przemienia. W: idem, Płacz generała. Eseje o wojnie. Warszawa 1998
 • T. Klimowicz, Przewodnik po współczesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach (1917-1996). Wrocław 1996
 • T. Kosinowa, Czapski w Sankt-Petersburgu. „Zeszyty Literackie” 1997, nr 2
 • A.S. Kowalczyk, Sawinkow. Warszawa 1992
 • W. Krzemień, Filozofia w cieniu prawosławia. Rosyjscy myśliciele religijni przełomu XIX i XX wieku. Warszawa 1979
 • O. Mandelsztam, Poezje, wybór, redakcja i posłowie M. Leśniewska. Kraków 1983
 • A. Michnik, Czytając. W: Czapski i krytycy. Antologia tekstów, wybór i oprac. M. Ki-towska-Łysiak, M. Ujma. Lublin 1996
 • D. Mierieżkowski, Józef Piłsudski, z upoważnienia autora przełożył W[acław] R[ogowicz]. Warszawa 1920
 • C. Miłosz, Rodzinna Europa. Warszawa 1990
 • C. Miłosz, Traktat poetycki. Poezje. Warszawa 1988
 • C.K. Norwid, [Memoriał o prasie]. Memoriał przez C.N. Na wezwanie Pełnomocnika Rządu Narodowego Wielmożnego Karola Ruprechta. 1863. W: idem, Pisma wybra-ne, wybrał i objaśnił J.W. Gomulicki, t. 4, Proza. Warszawa 1983
 • C.K. Norwid, Pisma wybrane, wybrał i objaśnił J.W. Gomulicki, t. 5, Listy. Warszawa 1983
 • W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945, t. II, cz. 1. Londyn 1956
 • G. Przebinda, J. Smaga, Kto jest kim w Rosji po 1917 roku. Kraków 2000
 • Słownik pisarzy rosyjskich, red. F. Nieuważny. Warszawa 1994
 • W. Stanisławski, Warszawski Rosjanin. „Twórczość” 1996, nr 4
 • J. Stempowski, „Domek w Kołomnie”. „Wiadomości Literackie” 1935, nr 12
 • J. Stempowski, Szkice literackie, t. 1, Chimera jako zwierzę pociągowe. 1926-1941, wy-bór i opracowanie J. Timoszewicz. Warszawa 2001
 • J. Timoszewicz, Fiłosofow – Czapski – Stempowski. „Kultura” 1998, nr 4
 • M. Wyka, Brzozowski i jego powieści. Kraków 1981
 • W. Zbyszewski, Józef Czapski. W: idem, Zagubieni romantycy i inni. Paryż 1992
 • M. Zdziechowski, Jerzy Cziczerin. W: idem, W obliczu końca. Wilno 1937
 • M. Zdziechowski, Wpływy rosyjskie na duszę polską. W: idem, Wybór pism, wstęp, wy-bór i opracowanie M. Zaczyński. Kraków 1993
 • M. Zdziechowski, Z historii stosunków polsko-rosyjskich nazajutrz po wojnie. W: idem, Widmo przyszłości, przedmowa Z. Chocimski. Warszawa 1999
 • M. Żarczyńska, Historia. Kultura. Religia. Pisarstwo Józefa Czapskiego. Olsztyn 2001

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1643-4668

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d67f1fe3-c81f-4431-bee7-1a7ec6da2bec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.