PL EN


2013 | 1(8) | 151-157
Article title

Sprawiedliwość zastępcza czy amber-sprawiedliwość? Zagadnienia etyki społecznej w polskiej prasie

Authors
Content
Title variants
EN
Replacement justice or amber-justice? Issues of social ethics in polish press.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy kwestii językowego obrazu świata, z którym mamy do czynienia w tekstach prasowych. Autorka szuka odpowiedzi na pytanie, za pomocą jakich środków retorycznych i stylistycznych opisuje się zagadnienia związane z etyką społeczną. Analiza konkretnych wypowiedzi prasowych poprzedzona została prezentacją pojęć teoretycznych z zakresu językoznawstwa.
EN
The article focuses on a linguistic picture of the world with which we are dealing in Polish press. The author tries to find an answer for a question: how the issues related to social ethics are described. How rhetorical and stylistic means are used in this process. The analysis of specific press statement was preceded by a presentation of theoretical concepts in linguistics.
Year
Issue
Pages
151-157
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
author
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Anusiewicz J., Potoczność jako sposób doświadczania świata i jako postawa wobec świata, [w:] Język a kultura, t. 5, Potoczność w języku i w kulturze, red. J. Anusiewicz, F. Niecula, Wrocław 1992, s. 9–20.
 • Bartmiński J., Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2007.
 • Bartmiński J., Pojęcie językowego obrazu świata, [w:] Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 1999, s. 39–46.
 • Bartmiński J., Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata, [w:] Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 1999, s. 103–120.
 • Bartmiński J., Styl potoczny, [w:] Język a kultura, t. 5, Potoczność w języku i w kulturze, red. J. Anusiewicz, F. Nieckula, Wrocław 1992, s. 41–45.
 • Bartmiński J., Wartości i ich profile, [w:] Ideologie w słowach i obrazach, red. I. Kamińska-Szmaja, T. Piekota, M. Poprawa, Wrocław 2008, s. 23–29.
 • Bortliczek M., Łuc I., Język uwikłany w ponowoczesność, Katowice 2011.
 • Cegieła A., Etyka – umiejętność cnoty czy wiedza o sztuce bycia, „Poradnik Językowy” 2006, z. 10, s. 31–38.
 • Cegieła A., Jak się mówi o moralności w dyskursie publicznym, „Prace Filologiczne” t. LIII, 2007, s. 57–64.
 • Cegieła A., Kryzys słowa rodzi się na rozstajach, [w:] Opisać słowa, red. A. Markowski, Warszawa 1992, s. 22–31.
 • Dabert D., Mowa kontrolowana. Szkice o języku publicznym w Polsce po 1989 roku, Poznań 2003.
 • Dobrzyńska T., Metafory wartościujące w publicystyce i wypowiedziach polityków, [w:] Kreowanie świata w tekstach, red. A. M. Lewicki i R. Tokarski, Lublin 1995, s. 201–214.
 • Dobrzyńska T., Przekład wyrażeń metaforycznych (problemy znaczeniowe), [w:] Synteza w stylistyce słowiańskiej, red. S. Gajda, Opole 1991, s. 108–122.
 • Etyka wobec problemów współczesnego świata, red. H. Promieńska, Katowice 2003.
 • Fleischer M., Współczesna polska symbolika kolektywna (wyniki badan empirycznych), [w:] Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, pod red. J. Anusiewicza, J. Bartmińskiego, Język a Kultura, t. 12, Wrocław 1998, s. 308–335.
 • Grochowski M., Konwencje semantyczne a definiowanie wyrażeń językowych, Warszawa 1993.
 • Grzegorczykowa R., Pojęcie językowego obrazu świata, [w:] Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 1999, s. 39–46.
 • Jedliński E., Odpowiedzialność (za słowo) u progu XXI wieku, [w:] Retoryka i etyka, red. B. Sobczak, H. Zgółkowa, Poznań 2009, s. 82–101.
 • Karwat M., O złośliwej dyskredytacji. Manipulowanie wizerunkiem przeciwnika, Warszawa 2007.
 • Karwat M., Sztuka manipulacji politycznej, Toruń 2000.
 • Korolko M., Sztuka retoryki, Warszawa 1990, s. 105.
 • Ożóg K., Metafory potoczne w języku polityki, „Język Polski” 2002, z. 1, s. 21–24.
 • Puzynina J., O pojęciu skuteczności, [w:] Skuteczność słowa w działaniach politycznych i społecznych, red. E. Laskowska, Bydgoszcz 1999, s. 9–20.
 • Puzynina J., O pojęciu słownictwa etycznego, „Prace Filologiczne”, t. XXXI, s. 119–126.
 • Puzynina J., U podstaw etyki mowy, [w:] tejże, Słowo – wartość – kultura, Lublin 1997, s. 52–58.
 • Sawicka G., Konwencja a skuteczność słowa, [w:] Skuteczność słowa w działaniach politycznych i społecznych, red. E. Laskowska, Bydgoszcz 1999, s. 167–176.
 • Sękowska E., Horyzont polityczny współczesnych Polaków, „Poradnik Językowy” 2003, z. 4, s. 5–15.
 • Wierzbicka A., Słowa klucze. Różne języki – różne kultury, Warszawa 2007.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d687103d-d91e-4de0-9785-19f62fbc029b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.