Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 1(31) |

Article title

Wykorzystanie wsparcia ze środków PROW – „różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – na przykładzie wybranego gospodarstwa rolnego

Content

Title variants

EN
Utilisation of support from the RDP – “diversification into non-agricultural activities”, on the example of a selected farm

Languages of publication

Abstracts

EN
As the role of agriculture as a primary source of income of the population residing in rural areas is decreasing, it is necessary to create the possibility of supplementing income from agricultural production by income from non-agricultural activities. The creation of such opportunities is, however, associated with incurring many costs, often exceeding the financial capabilities of people involved in agriculture interested in moving to work in other sectors of the economy. Therefore, great importance of EU programs in the Rural Development Programme (RDP). The aim of this study is to verify the benefits gained by the farm by using support from the RDP – “Diversification into non-agricultur­al activities”, on the example of farm operating in poviat of Opole, and comparing achieved results with the objectives included in Axis 3 of the RDP. The studies related to the commencement of non-agricultural activities shows that the main objectives that guided the implementation such activities on the farm, is connected with the objectives of sustainable socio-economic development of rural areas.
PL
Wraz ze zmieniającą się rolą rolnictwa, jako podstawowego źródła dochodu ludności zamieszkałej na obszarach wiejskich, jest konieczne tworzenie możliwości uzupełniania dochodów z produkcji rolnej dochodami z działalności pozarolniczej. Utworzenie takich możliwości jest jednak związane z ponoszeniem wielu wydatków, często przewyższających możliwości finansowe osób związanych z rolnictwem, zainteresowanych przejściem do pracy w innych sektorach gospodarki. Stąd znaczenie programów unijnych, w tym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Celem badania była weryfikacja korzyści, jakie osiągnie gospodarstwo rolne poprzez wykorzystanie wsparcia ze środków PROW – „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – na przykładzie gospodarstwa rolnego działającego na terenie powiatu opolskiego oraz porównanie osiągniętych efektów z założeniami Osi 3 PROW. Z badań związanych z rozpoczęciem działalności pozarolniczej wynika, iż główne cele, jakie przyświecały realizacji tej działalności w gospodarstwie rolnym, wiążą się z celami zrównoważonego rozwoju społeczno-go­spodarczego obszarów wiejskich.

Contributors

  • Uniwersytet Opolski
  • Uniwersytet Opolski

References

  • Duczkowska-Piasecka M., 1998. Przedsiębiorczośćna wsi. W: Encyklopedia agrobiznesu. Red. A. Woś. Fundacja Innowacja, Warszawa, 634.
  • Kierunki Rozwoju Obszarów Wiejskich założenia do „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi i Rolnictwa”. 2010. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2007-2013. 2013. Ministerstwo Rolnictwa i Roz-woju Wsi, Warszawa.
  • Rak A.M., 2006. Przedsiębiorczośćw rozwoju obszarów wiejskich.Akademia Podlaska w Siedl-cach, Siedlce.
  • Wyszkowska Z., 2012. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. J. Agribus. Rural Dev. 3 (25), 299-307.
  • Zając D., Kata R., 2006. Znaczenie kapitału ludzkiego i czynników demograficznych w rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. W: Przedsiębiorczośćw rozwoju obszarów wiej-skich. Red. A.M. Rak. Akademia Podlaska w Siedlcach,Siedlce, 35-41.
  • Zaremba W., 2008. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich zagrożo-nych marginalizacją. Probl. Zarządz. 2, 154.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d68e439d-de69-4701-bfff-787b7cee55ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.