PL EN


2016 | 8 | 79-90
Article title

Skuteczny przekaz informacji. Współczesne zagrożenia i wyzwania

Content
Title variants
EN
The effective transfer of information. Contemporary threats and challenges
RU
Эффективная передача информации. Современные угрозы и вызовы
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
EN
Moc obliczeniowa komputerów w ostatnich dziesięcioleciach systematycznie wzrastała. Wraz z jej zwiększaniem rosną zasoby gromadzonych zbiorów i przesyłanych danych. Duże zbiory informacji wymuszają konieczność ich selekcji ze strony nadawcy. Jednocześnie nie jest możliwy odbiór wszystkich generowanych informacji. W artykule przedstawiono zagrożenia związane z bezkrytycznym odbiorem informacji dotyczących zagadnień ekonomicznych i społecznych. Szczególnie pomocne w przekazie informacji kierowanych do masowego odbiorcy mogą być metody graficznej prezentacji danych. Współczesne programy komputerowe umożliwiają opracowanie prezentacji graficznych, które poprzez interakcję z użytkownikiem mogą przyczynić się do skutecznego przekazania istotnych informacji w zakresie zagadnień społeczno-ekonomicznych.
EN
Computing power in recent decades was increasing steadily. Along with this, rise resources collected and transmitted data sets. Large collections of information need to enforce the selection by senders. At the same time it is not possible to receive all the generated information. The article presents the risks associated with uncritical acceptance of information on economic and social issues. Particularly helpful in the transmission of information to a mass audience may be the method of data presentation. Modern software enables to develop graphical presentation, which, through interaction with the user can contribute to effective dissemination of relevant information on socio-economic conditions.
RU
Вычислительная мощность компьютеров в последие десятилетия постепенно возрастала. Вместе с ростом мощности увеличиваются фонды информаций и передача данных. Большие множества информаций обеспечивают соблюдение необходимости их отбора со стороны отправителя. Одновременно получение всей накопленной информации является невозможным. В статье были представлены угрозы связанные с некритическим восприятием информации по экономическим и социальным вопросам. Особенно полезными в передаче информации направленной к массовой аудитории могут быть методы графической презентации данных. Современное программное обеспечение позволяет разработать графическую презентацию, которая благодаря взаимодействию с пользователем может способствовать эффективному распространению важной информации по социально-экономическим вопросам.
Year
Issue
8
Pages
79-90
Physical description
Dates
published
2016-08
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
References
 • Blasius J., Greenacre M. (1998), Visualization of Categorical Data, Academic Press Limited, London.
 • Demonstracje statystyczne w programie Mathematica (2013), http://stat.ue.katowice.pl/wolfram/ (dostęp 07.07.2015 r.).
 • Friendly M. (2009), Milestones in the history of thematic cartography, statistical graphics and data visualization, http://www.math.yorku.ca/SCS/Gallery/milestone/milestone.pdf.
 • Gapminder World (2015), http://www.gapminder.org/ (dostęp 07.07.2015 r.). Internet traffic (2015), http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_traffic (dostęp 07.07.2015 r.).
 • Jottabajt (2015), https://pl.wikipedia.org/wiki/Jottabajt (dostęp 07.07.2015 r.).
 • Kończak G. (2014), Rola graficznych prezentacji danych w popularyzacji statystyki, Wiadomości Statystyczne, Nr 7, Tom LIX: s. 49—61.
 • Kuhfeld W. F. (2010), Statistical Graphics in SAS. An Introduction to the Graph Template Language and the Statistical Graphics Procedures, SAS Institute Inc., Cary, North Carolina.
 • Linia czasu kamieni milowych w graficznej prezentacji danych, http://www.datavis.ca/milestones/ (dostęp 07.07.2015 r.).
 • Playfair, W. (2005), Playfair’s Commercial and Political Atlas and Statistical Breviary, Cambridge, London.
 • Ruch internetowy (2015), http://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_internetowy (dostęp 07.07.2015 r.).
 • Sarkar D. (2008), Lattice: Multivariate Data Visualization with R, Springer Science+Business Media, New York.
 • The ignorance project (2015), http://www.gapminder.org/ignorance/ (dostęp 07.07.2015 r.).
 • The Zettabyte-Era (2015), http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/VNI_Hyperconnectivity_WP.html (dostęp 07.07.2015 r.).
 • Toffler A. (1970), Future Shock, Random House New York.
 • Tufte E. R. (1983), The Visual Display of Quantitative Information, Cheshire, CT: Graphics Press.
 • Young F. W., Valero-Mora P. M., Friendly M. (2006), Visual Statistics: Seeing Data with Interactive Graphics, John Wiley and Sons Inc., New York.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d693a416-13ce-41b5-9639-7de2577e9d8e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.