PL EN


2019 | 17 | 217-242
Article title

Sytuacja młodzieży kończącej szkoły wyższe na polskim rynku pracy

Content
Title variants
EN
The situation of the youth graduating from tertiary schools in the Polish labour market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zasadniczym przedmiotem opracowania jest sytuacja absolwentów szkół wyższych na rynku oraz doświadczenia zawodowe młodzieży kończącej szkoły wyższe. Podjęcie tej problematyki miało na celu zwrócenie uwagi na skutki dynamicznego rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce po roku 1989 dla rynku pracy. W realizacji opracowania wykorzystano wyniki dotychczasowych badań tej problematyki, znaczny zbiór danych zebranych przez statystykę publiczną oraz wyniki własnych badań empirycznych przeprowadzonych metodą sondażu diagnostycznego, z wykorzystaniem techniki ankiety audytoryjnej. Badaniami ankietowymi objęto studentów wybranych szkół wyższych Wrocławia, Opola i Katowic. Z przeprowadzonych analiz wynika, że dynamiczny rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce po roku 1989 doprowadził do gwałtownego wzrostu podaży absolwentów, a w konsekwencji do trudności ze znalezieniem stabilnej i dobrze płatnej pracy czy też podejmowania przez nich pracy niewymagającej wykształcenia wyższego. Przejawy nasycenia gospodarki kadrami z wyższym wykształceniem mogą stanowić istotne uwarunkowanie dla postaw i zachowań reprezentowanych na rynku pracy przez młodzież kończącą szkoły wyższe. Wyniki badań empirycznych wskazują, że studenci dysponują już praktycznym doświadczeniem zawodowym oraz orientują się w realiach rynku pracy i są gotowi po ukończeniu studiów podjąć pracę także w zawodach niewymagających wyższego wykształcenia, kierując się m.in. charakterem pracy i wysokością wynagrodzenia.
EN
The main subject of the study is the situation of university graduates on the market and professional experience of young people graduating from high schools. The aim of this problem was to draw attention to the effects of the dynamic development of higher education in Poland after 1989 for the labour market. In the implementation of the study, the results of previous studies of this issue were used, a significant set of data collected by public statistics and the results of own empirical research carried out using the diagnostic survey method, using the auditory survey technique. The surveys covered students of selected universities in Wrocław, Opole and Katowice. The analyzes show that the dynamic development of higher education in Poland after 1989 led to a sharp increase in the supply of graduates and, consequently, to difficulties in finding stable and well-paid jobs or taking up jobs that did not require higher education. The symptoms of the saturation of the human resources economy with higher education may constitute a significant conditioning for the attitudes and behaviours represented in the labour market by young people graduating from high schools. The results of empirical research indicate that students already have practical professional experience and are familiar with the realities of the labour market and after graduation are ready to work in professions that do not require higher education, guided by the nature of the job and the amount of remuneration.
Year
Issue
17
Pages
217-242
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
 • Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski IV kwartał, GUS, Warszawa 1992 (do 2018)
 • Banaś S., Błąd Ł., Organizacja studiów, stypendia oraz funkcjonowanie samorządu i organizacji studenckich, [w:] S. Waltoś, A. Rozmus (red.), Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój, prawo, organizacja, Wolters Kluwer, Warszawa 2016
 • Bezrobocie rejestrowane I–IV kwartał, GUS, Warszawa 2013 (do 2018)
 • Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu czerwca 2018 r.; http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobotni-zarejestrowani-i-stopa-bezrobocia-stan-w-koncu-czerwca-2018-r-,2,71.html# (1.08.2018)
 • Jarecki W., Rudnik R., Zatrudnianie i motywowanie pracujących studentów, Studia i Prace, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego nr 39, t. 3, US, Szczecin 2015
 • Kabaj M., Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy. Dezaktywizacja Polski?, IPiSS, Warszawa 2005
 • Kałuża-Kopias D., Atrakcyjność migracyjna wielkich miast – stan obecny i perspektywy, „Problemy Polityki Społecznej” 2014, nr 27
 • Kryńska E., Dylematy polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2001
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski, GUS, Warszawa 2000 (oraz 2012, 2013, 2018)
 • Matuszczyk K., Czy imigranci pomogą rozwiązać problem demograficzny na rynkach pracy w Unii Europejskiej? Analiza polityki imigracyjnej na przykładzie polityki niemieckiej wobec uchodźców po 2015 roku, „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka” 2016, nr 4
 • Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych, http://www.ela.nauka.gov.pl (10.04.2019)
 • Orczyk J., Nadwyżka wykształcenia – kłopot czy korzyść?, [w:] E. Kryńska (red.), Polityka społeczno-ekonomiczna w dobie przemian, UŁ, Łódź 2006
 • Orczyk J., Znaczenie zmian edukacyjnych, [w:] J. Auleytner (red.), O roztropną politykę społeczną, Śląsk, Katowice 2002
 • Ostoj I., Motywy podejmowania pracy przez studentów stacjonarnych – wyniki badań, [w:] D. Milaszewicz (red.), Problemy współczesnej ekonomii, Studia i Prace, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego nr 44, t. 1, US, Szczecin 2016
 • Piotrowska D., Zarządzanie karierą, Studio Emka, Warszawa 2006
 • Pisz Z., Nowy ustrój szkolny – szanse i zagrożenia realizacji zadań edukacyjnych, [w:] Z. Pisz (red.), Zadania społeczne, Ak. Ekon., Wrocław 2002
 • Polska 1989–2014, GUS, Warszawa 2014
 • Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2018
 • Sipurzyńska-Rudnicka K., Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, [w:] Z. Hasińska i K., Sipurzyńska-Rudnicka (red.), Rynek pracy województwa dolnośląskiego w latach 1999–2009, UE, Wrocław 2011
 • Skórska A., Uwarunkowania demograficzne, [w:] D. Kotlorz (red.), Ekonomia rynku pracy, UE, Katowice 2007
 • Skórska A., Wykształcenie jako determinanta zatrudnienia młodzieży w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, [w:] A. Zagórowska (red.), Perspektywy młodzieży. Młodzież w perspektywie. Regin – Polska – Europa – Świat, Polit. Opolska, Opole 2012
 • Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2016 r., GUS, Warszawa 2018
 • Szylko-Skoczny M., Duszczyk M., Polityka imigracyjna Polski. Szanse i wyzwania dla rynku pracy, Publikacja zrealizowana na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (umowa CRZLWPM/1.11/1/08)
 • Wynagrodzenia, http://ela.nauka.gov.pl/reports/pl/kraj/16_1_PL_2st_wynagrodzenia.pdf, (10.04.2019)
 • Zagórowska A., Konflikt generacyjny wokół pracy, [w:] A. Zagórowska (red.), Perspektywy młodzieży. Młodzież w perspektywie. Region – Polska – Europa – Świat, Polit. Opolska, Opole 2012
 • Zarobki w polskich miastach, http://biznes.onet.pl/praca/zarobki-w-polskich-miastach-2016-2017/0wlvr9 (1.08.2018)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d69452df-73cb-4010-aaab-3da6c7151817
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.