Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 54 | 324-335

Article title

Transfery finansowane z budżetu państwa na ochronę zabytków w Polsce

Authors

Content

Title variants

EN
Transfers financed from the state budget for the protection of monuments in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem opracowania jest ukazanie dotacji jako źródła finansowania systemu ochrony zabytków w Polsce. Przyjęto tezę, iż jednym z wielu czynników przesądzających o niwelowaniu negatywnych zjawisk w obecnym stanie systemu zabytków jest zdolność państwa do finansowania zasobu zabytków. Należy stwierdzić, że ostatnim okresie czasu nastąpił wzrost wykonanych wydatków w budżecie państwa w cz. 24 KiODN. Weryfikacja danych liczbowych pochodzących z opracowań Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi do wniosku, iż w wydatkach na ochronę zabytków przeważają wydatki bieżące zaś udział wydatków majątkowych jest niestety niepokaźny.
EN
The aim of the study is to present grants as a source of funding for the monument protection system in Poland. It has been argued that one of the many factors determining the suppression of negative phenomena in the present state of monuments system is the ability of the state to finance the monument. It should be noted that in the last period of time there was an increase in expenditures made in the state budget in part. 24 KiDNA. The verification of the figures from the Ministry of Culture and National Heritage results in the fact that expenditures on preservation of monuments are predominant in current expenditures and the share of wealth is unfortunately unprofitable.

Year

Volume

54

Pages

324-335

Physical description

Contributors

author
 • Katedra Finansów Samorządowych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

References

 • Bieniaszewska A., Stelmaszczyk K., Czarnocki G., Przybylska M., Wycisk U., 2011, Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo MUNICIPUM, Warszawa.
 • Dunaj B., (red.) 2000, Słownik współczesnego języka polskiego, Wydawnictwo Wilga, Warszawa.
 • Informacja o wynikach kontroli NIK, Współdziałanie Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków oraz jednostek samorządu terytorialnego, LSZ. 410.006.00.2015, Nr ewid.190/2015/P/15/100/LSZ.
 • Komosa A., 1998, Słownik ekonomiczny, Warszawa.
 • Kosek-Wojnar M., Surówka K., 2007, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lachiewicz W., Legutko M., Winiarz M. (red.), 2006, Udzielanie dotacji z budżetów samorządów, Wydawnictwo Municipium, Warszawa.
 • Lipiec-Warzecha L., 2012, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., 2006, Finanse publiczne w Polsce, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa–Rzeszów.
 • Owsiak S., 2013, Finanse publiczne. Teoria i Praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Warszawa.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w części 24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego za lata 2010–2016 (http://www.mkidn.gov.pl/media/docs/budzet/201206_budzet 2011-sprawozdanie.pdf (dostęp: 26.10.2017 r.).
 • Szmygina B. (red.), 2011, System ochrony zabytków w Polsce – Analiza, diagnoza, propozycje, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin–Warszawa.
 • Uchwała nr LIV/354/2010 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 30 września 2010 r. (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego nr 203-20640, poz. 3143).
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077).
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1311).
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r., o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2187).
 • Wernik A., 2014, Finanse publiczne, PWE, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d69e87b4-c0c4-4af2-93e2-77016f0dbf8d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.