Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 63 | 10: Glottodydaktyka | 121-134

Article title

Gramatyczna stylistyka porównawcza jako podstawa metodologiczna w nauczaniu przekładu tekstów specjalistycznych

Title variants

EN
Comparative Grammatical Stylistycs as a Methodology in Teaching of Specialized Translation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule omawiana jest kwestia stylu i gramatyki jako istotnych składników, zapewniających naturalność brzmienia tłumaczonego tekstu specjalistycznego. Kwestie stylistyczno-gramatyczne w ujęciu tekstowym (dla różnych typów tekstów) mogłyby stać się podstawą do stworzenia gramatycznej stylistyki porównawczej dwóch języków w jej aspekcie translatorycznym. W tym układzie jednostką przekładu specjalistycznego byłaby kategoria tekstowa. W artykule przedstawiona została historia rozwoju pojęcia oraz metodologia analizy kategorii tekstowych na przykładzie kategorii inpersonalności w językach polskim i rosyjskim.
EN
In teaching of specialized translation not only terminology, but also stylistics plays great role. And if terminological problems are the central object in the dydactisc of specialized translation, then stylystic matters are regarded as peripheral. It appears however, that stylystics could be the key to the naturalness of translation, especially if it concerns translations from native language into foreign one. I don’t mean here traditional functional stylystics, but text stylystics and text grammar in comparative and – first of all – translatological dimension. Assuming textual character of specialized trasnaltion, I propose including into the model of specialized traslation such a translational unit as a text category. Due to this approach translation of specialized texts complies with contemporary text-oriented translation studies. The dynamics of the term in Russian linguistics is analyzed, the author also proposes to develop on this base comparative stylistic grammar for translation purposes.

Contributors

 • Katedra Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Translatoryki, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UG

References

 • Бондарко А.В.: Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии, Ленинград: Наука 1983.
 • Бондарко А.В.: Семантика лица, w: Теория функциональной грамматики: Персональность. Залоговость, ред. А.В. Бондарко, Санкт-Петербург: Наука 1991, s. 5-40.
 • Киклевич А.: Ветка вишни. Статьи по лингвистике, Olsztyn 2013.
 • Кожина М.Н.: О функциональных семантико-стилистических категориях текста, „Филологические науки” 1987, №2, s. 35-41.
 • Кожина М.Н.: О функциональных семантико-стилистических категориях в аспекте коммуникативной теории языка, w: Разновидности и жанры научной прозы: Лингвостилистические особенности, ред. М.Я. Цвиллинг, Москва: Наука 1989, s. 3-27.
 • Кожина М.Н.: Общая характеристика текстовых категорий в функционально-стилевом аспекте (применительно к научной сфере общения). w: Очерки истории научного стиля русского литературного языка XVIII-XX вв. в 3 т., ред. М.Н. Кожина, т. 2, Москва 1998, s. 3-17.
 • Плунгян В.А.: Общая морфология. Введение в проблематику, Москва: Эдиториал УРСС 2000.
 • Синев Р.Г.: Безличный пассив в немецкой научной речи и его соответствия в русском языке, w: Преподавание иностранных языков. Теория и практика, Москва: 1971, s. 41-46.
 • Cтепанов Ю.С.: Альтернативный мир. Дискурс. Факт и принцип причинности, w: Язык и наука конца 20 века, ред. Ю.С. Степанов, Р.М. Фрумкина и др., Москва: Российский государственный гуманитарный университет 1995, s. 35-73.
 • Тупикова Н.А.: Формирование категории ин-персональности русского глагола, Волгоград: Изд-во ВолГУ 1998.
 • УКРП: Уголовный кодекс Республики Польша: http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=
 • 1246817&subID=100110056,100110057,100110061,100110474#text [dostęp: 20.12.2014].
 • Умерова М.В.: Лингвистический статус языка переводов, Дисс. канд. филол. Наук, Москва: МГЛУ 2003.
 • Biel Ł.: Jakość przekładu prawnego i prawniczego w świetle normy europejskiej PN-EN 15038 oraz hipotezy uniwersaliów translatorycznych, „Rocznik przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu” 6(2011), s. 13-28.
 • Biel Ł.: Translatoryka korpusowa, „Rocznik przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu” 10(2015), s. 15-40.
 • KKRP: Kodeks Karny Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., http://
 • karne.pl/karny.html [dostęp: 20.12.2014].
 • Kielar B.: TS w układzie międzynarodowej komunikacji zawodowej (na przykładzie tłumaczenia tekstów prawnych). w: Języki specjalistyczne 3. Lingwistyczna identyfikacja tekstów specjalistycznych, red. B.Z. Kielar, S. Grucza, Warszawa: KJS 2003, s. 121-133.
 • Siniawska-Sujkowska T.: Polszczyzna w przekładzie rosyjskiego tekstu naukowego: studium przypadku. Implikacje dla teorii przekładu specjalistycznego, w: Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza, red. A. Pstyga, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2013 (w druku).
 • Skowronek B.: O nowej koncepcji badań polszczyzny medialnej, „Język Polski” 94(2014), z. 1, s. 29-36.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d6a18652-40ca-403a-99ea-2181bf1e84d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.