Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 2 | 121-146

Article title

Postawy instrumentalno-adaptacyjne nauczycieli jako pozostałość przeszłości i konsekwencja kryzysu kształcenia w szkole wyższej

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Teachers’ instrumental and adaptive attitudes as remnants from the past and educational crisis at higher school

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Współczesny świat cechują szybkie zmiany społeczne i cywilizacyjne, ale też wciąż narastające problemy i ograniczenia. Szansy na rozwiązanie wielu kwestii społecznych upatruje się w edukacji. Nadrzędną w niej rolę odgrywa nauczyciel, który ma być: twórczy, kompetentny, gotowy do zmian w sobie i w innych ludziach. Gwarantem jego gotowości jest emancypacja i krytyczność myślenia. Niestety jednak wielu nauczycieli myśli kategoriami starego systemu, czego dowodzą badania prowadzone w Polsce i na Podkarpaciu. Przewagę postaw instrumentalno-adaptacyjnych nad krytyczno-emancypacyjnymi stwierdzono jednak nie tylko wśród czynnej zawodowo kadry, szczególnie nauczycieli młodych, ale także wśród studentów pedagogiki jako przyszłych adeptów zawodu, którzy nie są wystarczająco przygotowani do funkcjonowania w nowych warunkach. Dowodzi to nie tylko utrwalonych nawyków i stereotypów w minionym ustroju, w którym byli wykonawcami odgórnych decyzji i urzędnikami państwa, ale też słabości kształcenia przez współczesne szkoły wyższe. Autorka przedstawia w tym kontekście liczne słabości edukacji nauczycieli oraz sposoby eliminacji dla rozwijania ich gotowości do zmian, które na stale weszły do naszego życia.
EN
The modern world is characterized by fast social and civilization changes, but also increasing problems and limitations. Chances to deal with many social aspects are sought in education, the main role of which is a teacher who is supposed to be: creative, competent, ready for changes concerning themselves and others. Emancipation and critical thinking guarantee teachers’ readiness. Unfortunately, a lot of teachers think in the categories of the old system what is proved by researches conducted in Poland in the Subcarpathian Voivodeship. The predominance of instrumental and adaptive attitudes over the critical and emancipative ones was stated not only among the working staff, mainly young teachers, but also among pedagogy students as future teachers, who are not well prepared to function in new conditions. This proves not only solidified habits and stereotypes from the previous political system in which teachers were executors of plans set by their superiors and civil servants, but also the weaknesses in teacher education. In this context, the author lists numerous weaknesses of teacher training and ways of eliminating them for the purpose of developing teachers for their readiness for changes which entered our lives for good.

Year

Issue

2

Pages

121-146

Physical description

Contributors

author
  • Uniwersytet Rzeszowski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d6a4c1ed-e520-461d-97bc-758d7a5a465b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.