Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 40 | 3 | 145-158

Article title

Etyczny wymiar opieki i pomocy dziecku w rozwoju na przykładzie programu „Adopcja Serca”

Content

Title variants

EN
The Ethical Dimension of Care and Aid Initiatives Aimed at Supporting Children’s Development on the Example of the “Adoption of the Heart” Program

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia działalność opiekuńczo-wychowawczą i pomocową realizowaną na rzecz dzieci w Rwandzie. W wyniku wojny domowej w tym kraju w 1994 r. osieroconych zostało kilkaset tysięcy dzieci. Sytuacja rzeczywistego zagrożenia dzieci dotkniętych zjawiskiem sieroctwa uruchomiła szeroką działalność interwencyjną i kompensacyjną różnych środowisk i podmiotów. Powstawały różne programy pomocowe. Jedną z takich inicjatyw jest ruch na rzecz dzieci w Afryce o nazwie „Adopcja Serca”, w którą zaangażowało się Zgromadzenie Pallotynów. Autor pragnie ukazać, że prawidłowy proces opiekuńczo-wychowawczy powinien być realizowany w taki sposób, aby nie zakłócić naturalnego rozwoju samodzielności dziecka, bez względu na jego wiek.
EN
The article presents educational, care and aid activities carried out for children in Rwanda. As a result of the civil war in this country in 1994, several hundred thousand children were orphaned. Real emergency situation of children affected by the phenomenon of orphanhood has launched a wide intervention and compensation activities of diverse entities and milieus. Various assistance programs were created. “Adoption of the Heart”, a movement for children in Africa in which the Society of Pallotines is involved is an example of such initiatives. The author would like to point out that proper care and educational process should be carried out in such a way as not to interfere with the natural development of children’s independence, regardless of their age.

Year

Volume

40

Issue

3

Pages

145-158

Physical description

Dates

printed
2019-09-30

Contributors

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

References

 • Babicki, Józef Czesław. 1935. Na nieużytecznym odcinku życia społecznego. Praca i opieka społeczna, nr 1, 52-53.
 • Babicki, Zbigniew. 2011-2012. Badania własne, notatka z badań terenowych. Archiwum prywatne autora.
 • Babicki, Zbigniew. 2012. Pedagogia pallotynów – Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. W: Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, red. Janina Kostkiewicz, t. 1, 195-228. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Babicki, Zbigniew. 2013. Sytuacja dziecka w Rwandzie – zarys problematyki. Pedagogika Społeczna, nr1(47), 85-104.
 • Babicki, Zbigniew. 2018. Wychowawczo-społeczny wymiar pomocy dzieciom w Rwandzie. Program „Adopcja Serca” – pomiędzy doraźną pomocą a profesjonalnym wsparciem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Badora, Sylwia. 2017. Pedagogika opiekuńcza – jej rozwój i aktualne problemy (pedagogika opiekuńcza – nauka o opiece i wsparciu). W: Opieka i wsparcie jako zadanie całożyciowe. Studia z pedagogiki opiekuńczej, red. Czesław Kustra, Małgorzata Fopka-Kowalczyk i Agnieszka Bandura, 67-83. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”.
 • Danilecka, Lilla. 2004. Amahoro znaczy pokój. Poznań: Wydawnictwo Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej „Misyjne Drogi”.
 • Dąbrowski, Zdzisław. 2006. Pedagogika opiekuńcza w zarysie, t. 1. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • Gajewska, Grażyna. 2009. Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki. Zielona Góra: PEKW „GAJA”.
 • Kelm, Albin. 2000. Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Kotarbiński, Tadeusz. 1970. Studia z zakresu filozofii, etyki i nauk społecznych. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Kustra, Czesław. 2002. Powściągliwość i praca w wychowaniu człowieka. Współczesne odczytanie koncepcji opiekuńczo-wychowawczej Ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Makulski, Tadeusz. 2014. Razem będziemy mogli wiele zrobić – o początkach współpracy Ruchu „Maitri” i Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego. Posyłam Was, nr 96 (4), 14-16.
 • Mariański, Janusz. 2016. Moralność. W: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, red. Krystyna Chałas i Adam Maj, 622-627. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.
 • Muszyński, Heliodor. 1974. Ideał i cele wychowania. Warszawa: Wydawnictwo WSiP.
 • Okoń, Wincenty. 2007. Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Ossowska, Maria. 1969. Normy moralne. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Petrykiewicz, Ewa. 2004. Maybobo. Dzień z życia rwandyjskiego dziecka ulicy. Posyłam Was, nr 55(3), 5.
 • Radlińska, Helena. 1961. Pedagogika społeczna. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Starnawski, Witold. 2011. Bycie osobą. Podstawy moralności i wychowania. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Statut Pallotyńskiej „Adopcji Serca”. 2007. Archiwum Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego. Ząbki.
 • Świtała, Ireneusz M. 2018. Etyka w zawodzie współczesnego nauczyciela. W: Edukacyjne konteksty współczesności – z myślą o przyszłości, red. Joanna Madalińska-Michalak i Norbert G. Pikuła, 579-589. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Theiss, Wiesław. 1996. Zniewolone dzieciństwo. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Winiarski, Mikołaj. 2017. „Opieka”, „pomoc” i „wsparcie społeczne” w przestrzeni opiekuńczej i socjalnej. W: Opieka i wsparcie jako zadanie całożyciowe. Studia z pedagogiki opiekuńczej, red. Czesław Kustra, Małgorzata Fopka-Kowalczyk i Agnieszka Bandura, 15-39. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”.
 • Vardy, Peter i Paul Grosch. 1995. Etyka. Poglądy i problemy. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d6a6a3fa-cceb-4eae-af38-a9d4374e923f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.