Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 29 | 35-45

Article title

Mutual agreement procedure provided for in Directive 2017/1852 as a remedy for the problem of double taxation in the European Union

Authors

Title variants

PL
Procedura wzajemnego porozumienia przewidziana w Dyrektywie 2017/1852 jako remedium na problem podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
In order to address the negative consequences of double taxation of the same income or capital belonging to a EU citizen, bi- and multilateral tax treaties have been concluded between the Member States. The EU legislator has enacted legislation introducing measures such as Directive 2003/49/EC, Directive 2011/96/EU and the EU Arbitration Convention to counteract the adverse effects of double taxation. Considering the imperfections in the previous procedures, the Council of the EU has issued Directive 2017/1852 on double taxation dispute resolution mechanisms in the EU, aiming to eliminate the existing shortcomings and to create a harmonized framework for dispute resolution. The aim of this article is to present the phenomenon of double taxation in the EU, to identify the shortcomings of the current mechanisms and to conduct a comprehensive analysis of the procedure provided for in Directive 2017/1852.
PL
W praktyce obrotu gospodarczego UE niejednokrotnie dochodzi do podwójnego opodatkowania tego samego dochodu lub kapitału należącego do obywatela UE. W celu zniwelowania negatywnych konsekwencji podwójnego opodatkowania państwa członkowskie zawarły między sobą liczne bi- i multilateralne umowy podatkowe. Prawodawca uchwalił akty prawne wprowadzające środki przeciwdziałające niekorzystnym skutkom podwójnego opodatkowania, to jest Dyrektywę 2003/49/WE, Dyrektywę 2011/96/UE i tak zwaną unijną konwencję arbitrażową. Mając na uwadze niedoskonałości w dotychczasowych procedurach, Rada UE wydała Dyrektywę 2017/1852 w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w UE, która dąży do wyeliminowania istniejących niedociągnięć oraz stworzenia sharmonizowanych ram rozstrzygania sporów. Celem artykułu jest przedstawienie zjawiska podwójnego opodatkowania w UE, wskazanie wad obecnie obowiązujących mechanizmów oraz dokonane analizy procedury przewidzianej w Dyrektywie 2017/1852.

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d6ac17a1-711e-4ba1-9516-a47aab1f9770
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.