PL EN


2020 | vol. 64, nr 11 | 67-76
Article title

Kulturotwórcza rola controllingu

Content
Title variants
EN
Culture-forming role of controlling
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy jest zbadanie, czy wdrożenie systemu controllingu może wpływać na kształt kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Badania przeprowadzono wśród małych, średnich i dużych firm z branży automotive, sektora finansów oraz produkcji przemysłowej. Przyjęto podejście etnograficzne, co oznacza, że badania miały głównie charakter jakościowy, w formie nieustrukturalizowanego wywiadu antropologicznego. Uzyskany w ten sposób tekst etnograficzny stanowił klucz do zrozumienia kultur badanych przedsiębiorstw. Istotną metodą badawczą była także obserwacja uczestnicząca, która umożliwiła autorowi dostęp do tak zwanej wiedzy cichej – tacit knowledge. W wyniku przeprowadzonych badań wyłonił się obraz przedsiębiorstw z silną kulturą organizacyjną, dla których controlling stanowił ważną część ich tożsamości. W podsumowaniu pracy autor przedstawił zestawienie zidentyfikowanych controllingowych artefaktów oraz wynikających z nich kulturowych wartości.
EN
The purpose of the work is to examine whether the implementation of the controlling system can affect the shape of the company’s organizational culture. The research was carried out among small, medium and large companies from the automotive industry, finance sector and industrial production. An ethnographic approach was adopted here, which means that the research was mainly of a qualitative nature in the form of an unstructured anthropological interview. The ethnographic text obtained in this way was the key to understanding the cultures of the studied enterprises. Participant observation was also an important research method, which enabled the author to access the so-called tacit knowledge. As a result of the research, a picture emerged of companies with a strong organizational culture for which controlling was an important part of their identity. In the summary of the work, the author presents a list of identified controlling artifacts and the cultural values.
References
 • Cameron, K. S. i Quinn, R. E. (2006). Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Collins, J. (2007). Od dobrego do wielkiego. Czynniki trwałego rozwoju i zwycięstwa firm. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes sp. z o.o.
 • Czerska, M. (2003). Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwanie dla współczesnego menedżera. Warszawa: Difin.
 • Geertz, C. (2005). Interpretacja kultur. Wybrane eseje. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Giddens, A. C. (2003). Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.
 • Hofstede, G. i Hofstede, G. J. (2007). Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. Warszawa: PWE.
 • Kapuściński, R. (2006). Ten Inny. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Kostera, M. (2003). Antropologia organizacji. Metoda badań terenowych. Warszawa: PWN.
 • Kostera, M. (red.). (2011). Etnografia organizacji. Badania polskich firm i instytucji. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Peters, T. J. i Waterman, R. H. (2011). W poszukiwaniu doskonałości w biznesie. Warszawa: MT Biznes.
 • Schein, E. H. (2010). Organizational culture and leadership. 4th edition, San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
 • Sikorski, Cz. (2009). Kształtowanie kultury organizacyjnej: filozofia, strategie, metody. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d6b0bf4b-7295-4ab0-9bf2-f0cc0b316d04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.