Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1(36) | 293-317

Article title

Przesłanki do wprowadzania koncepcji zarządzanie różnorodnością w polskich organizacjach

Content

Title variants

EN
Premises for introducing the concept of diversity management in Polish organizations

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zmiany demograficzne zachodzące na świecie i w Polsce mogą potencjalnie wpłynąć na wiele aspektów zarządzania organizacjami. Zmieniający się rynek pracy to jedno ze znaczących wyzwań, przed jakimi stoją dzisiaj współczesne organizacje. Celem artykułu jest przedstawienie przesłanek wdrożenia koncepcji zarządzania różnorodnością w polskich organizacjach. Poddano analizie trzy powody, które służą jako przesłanki uwzględnienia polityki zarządzania różnorodnością w organizacji, a mianowicie: 1) zmiany demograficzne (starzejąca się siła robocza), 2) konieczność znajomości potrzeb różnych grup społecznych w organizacji, 3) korzyści wynikające z różnorodności.
EN
Demographic changes taking place in the world and in Poland can potentially affect many aspects of organization management. The changing labor market is one of the significant challenges that today’s organizations face today. The aim of the article is to present the premises for implementing the concept of diversity management in Polish organizations. Three reasons were analyzed, which serve as conditions for taking into account the diversity management policy in the organization, namely: 1) demographic change (aging workforce), 2) the need to know the needs of various social groups in the organization, 3) the benefits of diversity.

Year

Issue

Pages

293-317

Physical description

Dates

published
2018

Contributors

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

References

 • Bukowski, M. (2010). Zatrudnienie w Polsce 2008. Praca w cyklu życia, Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. ISBN 9788361638100.
 • Drucker, P. (2007). Managing in the Next Society, Oxford: Butterworth Heinemann. ISBN 9780750685054.
 • Glinka, B., Kostera, M. (red.). (2012). Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania, Warszawa: Wolters Kluwer Business. ISBN 9788326407611.
 • Gross-Gołacka, E. (2008). Jak pozyskać i zatrzymać pracownika w organizacji, Warszawa: UNDP. ISBN 9788392620075.
 • Gross-Gołacka, E. (2016). Rola koncepcji zarządzania różnorodnością w doskonaleniu organizacji, „Problemy Jakości” Nr 4, s. 28–34. ISSN 0137-8651.
 • Gross-Gołacka, E. (2018). Zarządzanie różnorodnością w organizacji. W kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich, Warszawa: Difin. ISBN 9788380855229.
 • Herring, C. (2009). Does Diversity Pay?; Race, Gender, and the Business Case for Diversity, „American Sociological Review” Nr 2, t. 74, s. 208–224. ISSN 0003-1224.
 • Hubbard, E.E. (2007). The diversity scorecard. Evaluating the impact of diversity on Organizational Performance, Taylor & Francis. ISBN 9780750674577.
 • Hunt, V., Layton, D., Prince, S. (2015). Why diversity matters, McKinsey & Company.
 • Jamka, B. (2011). Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie zasób czy kapitał?, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business. ISBN 9788326412813. Keil, M., Amershi, B., Holmes, S., Jablonski, H., Luthi, E., Matoba, K., Plett,
 • A., Unruch, K. (2007). Poradnik szkoleniowy. Zarządzanie różnorodnością, Komisja Europejska.
 • Kirton, G., Greene, A.M. (2005). The Dynamics of Managing Diversity. A Critical Approach, Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann. ISBN 9781138786707.
 • Klaus, W. (2004). Dyskryminacja w ogłoszeniach o pracę. Raport z badań. Materiały z konferencji „Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu” z dnia 28 października 2004 r. zorganizowanej przez PSEP oraz Wydział Prawa i Administracji UW.
 • Kołodziejczyk-Olczak, I. (2014). Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 9788379693047.
 • Kryńska, E. (2000). Mobilność zasobów pracy w wybranych teoriach rynku pracy.
 • W: E. Kryńska (red.), Mobilność zasobów pracy, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. ISBN 8387890138.
 • Kuciński, M. (2012). Sytuacja osób starszych na rynku pracy w Polsce, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej” Nr 5. ISSN 1899-9573.
 • Lev, B. (2001). Intangibles: Management, Measurement and Reporting, Washington DCB: The Brookings Institution Press, s. 91–92. ISBN 9780815798095.
 • Litvin, D. (1997). The Discourse of Diversity: From Biology to Management, „Organization” Nr 4 (2), s. 187–209. ISSN 1350-5084.
 • Loden, M., Rosener, J.B. (1991). Workforce America! Managing Employee Diversity as a Vital Resource, Illinois: Business One Irwin 1991. ISBN 9781556233869.
 • Miś, A. (2011). Generational identity in organizations. Challenges for Human Resources Management, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” Nr 224. Wrocław: Wydawnictwo UE. ISSN 1899-3192.
 • Mor, Barak, M.E. (2011). Managing Diversity, Toward a Globally Inclusive Workplace, Thousand Oaks: Sage Publications. ISBN 9781483386126.
 • Moss, G. (red.). (2010). Profiting from Diversity: The Business Advantages and the Obstacles to Achieving Diversity, Basingstoke: Palgrave Macmillan. ISBN 9780230516168.
 • Noon, M. (2007). The fatal flaws of diversity and the business case for ethnic minorities, „Work, Employment and Society” Nr 21, s. 773–784. ISSN 0950-0170.
 • Özbilgin, M.F, Tatli, O. (2008). Global Diversity Management: An Evidence-based Approach, Basingstoke: Palgrave Macmillan. ISBN 9781403996107.
 • Özbilgin, M.F., Tatli, A. (2011). Mapping out the field of equality and diversity: rice of individualism and voluntarism, „Human Relation” Nr 9, t. 64, s. 1229–1253. ISSN 0018-7267.
 • Prognoza ludności na lata 2014–2050. (2014), Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Rudnicka, M., Surdej, A. (2013). Gospodarka senioralna. Nowy sektor gospodarki narodowej w Polsce, Warszawa: Centrum im. A. Smitha. ISBN 9788386885909.
 • Sadowska-Snarska, C. (2006). Elastyczne formy pracy jako instrument ułatwiający godzenie życia zawodowego z rodzinnym, Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku. ISBN 9788387981297.
 • Sadowska-Snarska, C. (2008). Rozwiązania wspierające równowagę między życiem zawodowym i osobistym, Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku. ISBN 9788387981877.
 • Sadowska-Snarska, C. (red.). (2008). Kierunki działań w Polsce na rzecz równowagi praca – życie – rodzina, Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku. ISBN 9788387981846.
 • Smusz-Kulesza, M. (2013). Prawo antydyskryminacyjne jako instrument wspomagający starszych pracowników w UE. W: E. Kryńska, P. Szukalski (red.), Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy, Łódź: Uniwersytet Łódzki, s. 71–79.
 • Subeliani, D., Tsogas, G. (2005). Managing diversity in the Netherlands: a case study of Roboban, „International Journal of Human Resource Management” Nr 5, t. 16, s. 831–851. ISSN 0958-5192.
 • Swann, W.B., Polzer, J.T., Seyle, C., Ko, S. Finding Value in Diversity: Verification of Personal and Social Self-views in Diverse Groups, „Academy of Management Review” Nr 1, t. 29, s. 9–27. ISSN 0363-7425.
 • Szejniuk, A. (2015). Kapitał Ludzki jako wyznacznik sukcesu organizacji, „Journal of Modern Science”, 3/26. s. 47–60. ISSN 1734-2031.
 • Thomas, R.R. Jr. (1991). Beyond race and gender. Unleashing the power of your total work force by managing diversity, New York: Amacom. ISBN 9780814415528.
 • Thomas, R.R. Jr. (1999). Building a House for Diversity, New York: Amacom.
 • Tulgan, B. (2009). Not Everyone Gets A Trophy: How to Manage Generation Y, Jossey-Bass, San Francisco: Calif.
 • Urwin, P., Karuk, V., David, A., Dodds, I., Moss, G. (2011). The Strategic Economic Impact of Diversity on Business Performance, Diversity Works for London.
 • Urwin, P., Michielsens, E., Walters, J. (2006). The Contribution of Employee Relations Practice to High Performance Workplace: case Studies on Work-life Balance and Diversity Practice. Proceedings of CIPD Professional Standards Conference, Klee: Keele University.
 • Warwas, I., Rogozińska-Pawełczyk, A. (2016). Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Aspekty organizacyjne i psychologiczne, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 9788379692811.
 • White, M., Hill, S., Mills, C., Smeaton, D. (2004). Managing to Change? British workplace and the future of work, Basingstoke: Palgrave Macmillan. ISBN 9781403938053.
 • Zagórowska, A. (2012). Konflikt generacyjny wokół pracy. W: A. Zagórowska (red.), Perspektywy młodzieży. Młodzież w perspektywie. Region – Polska – Europa – Świat. Część I. Młodzież a edukacja i rynek pracy, Opole: Politechnika Opolska. ISBN 8362736771.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1734-2031

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d6b4f7d1-fd15-40f2-9341-1b6db5a0340a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.