Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 1(98) | 42-54

Article title

Instytucja interwencji produktowej w Europejskim Systemie Nadzoru Finansowego

Title variants

EN
Product Intervention Measures in the European System of Financial Supervision

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF) stanowi ramy nadzoru finansowego w Unii Europejskiej. Głównym celem ESNF jest zapewnienie, aby zasady mające zastosowanie do sektora finansowego były odpowiednio wdrażane we wszystkich państwach członkowskich dla zachowania stabilności finansowej sektora finansowego, promowania zaufania i zapewnienia ochrony konsumentów. Co do zasady, nowe kompetencje dotyczą produktów o charakterze inwestycyjnym, oferowanych zarówno przez instytucje finansowe, jak i zakłady ubezpieczeń. Każdy z Europejskich Urzędów Nadzoru został wyposażony w kompetencje do stosowania instrumentów nadzorczych, w tym w możliwość przeprowadzenia interwencji produktowej, co oznacza posiadanie uprawnienia do wydania decyzji obowiązującej na terenie Unii Europejskiej czasowo zakazującej oferowania określonego typu produktów finansowych, prowadzenia pewnych rodzajów działalności lub praktyk, które zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu i integralności rynków finansowych oraz stabilności systemu finansowego w Unii Europejskiej. W 2018 r. kompetencje w zakresie podjęcia interwencji produktowej zostały po raz pierwszy wykorzystane przez ESMA w dwóch decyzjach. Są to precedensowe decyzje, które wyznaczają nowe kierunki sprawowania unijnego nadzoru nad instytucjami finansowymi.
EN
The European System of Financial Supervision (ESFS) sets a framework of financial supervision in the European Union. Its main objective is to ensure that the rules applicable to the financial sector are properly implemented in all the Member States to preserve the financial stability of the financial sector, promote trust and guarantee consumer protection. The new powers refer to investment-related products, offered by both financial institutions and insurance undertakings. Each European supervisory authority is endowed with the power to apply supervisory measures, including the product intervention, which means the power to issue a decision binding in the European Union to temporarily prohibit the provision of certain financial products, conducting some activities or practices which threaten the proper operation and integrity of financial markets or the stability of the financial system in the European Union. In 2018 the product intervention measures were adopted by ESMA for the first time in two decisions, namely on the prohibition of the provision, distribution and sale of binary options to retail clients and on the restriction of the provision, distribution or sale of contracts for differences (CFDs) to retail clients. These precedent decisions will set the new directions for the EU supervision of financial institutions, mainly because of the issuing authority, which is not national, but European, and whose decisions are automatically applied in the territories of the Member States.

Year

Volume

Pages

42-54

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d6b69264-76ad-4260-acba-42712b618697
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.