Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 15 | 29-35

Article title

Obowiązek udzielenia pierwszej pomocy przez nauczycieli w aspekcie prawno-medycznym

Content

Title variants

EN
The obligation of providing first aid by teachers in the legal and medical aspect

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Obowiązek udzielenia pierwszej pomocy w stanie zagrożenia życia i zdrowia dotyczy każdego obywatela. Jednakże w przypadku nauczycieli obowiązek ten nabiera szczególnego znaczenia ze względu na opiekę nad dzieckiem. Aby nauczyciel mógł bezpiecznie udzielać pierwszej pomocy, powinien zostać przeszkolony w tym zakresie. Podstawowym przepisem, z którego wynika obowiązek udzielenia pierwszej pomocy, jest § 1 art. 162 kodeksu karnego, który dotyczy ogólnospołecznego obowiązku udzielania pierwszej pomocy, czyli każdej osoby bez względu na wykształcenie, zajmowane stanowisko czy pochodzenie. Przestępstwo nieudzielenia pomocy może być popełnione zarówno przez lekarza, pielęgniarkę, ratownika medycznego, jak też inne osoby bez wykształcenia medycznego. Przepis co do zasady nakłada obowiązek na każdą osobę, która powzięła informację o zdarzeniu nagłym i o fakcie, że osoba znajduje się w stanie zagrożenia zdrowia i życia. Nieudzielenie pierwszej pomocy traktowane jest jako przestępstwo formalne, tzn. zaniechanie udzielenia pierwszej pomocy bez względu na skutek, jaki wystąpił (brak uszczerbku, ciężki uszczerbek na zdrowiu, śmierć). Udzielenie pierwszej pomocy może być zrealizowane w różnorodny sposób, co najmniej powinno polegać na zminimalizowaniu niebezpieczeństwa grożącego życiu lub zdrowiu człowieka, a najlepiej na jego usunięciu. Charakter udzielonej pierwszej pomocy będzie uzależniony od warunków pogodowych, rodzaju niebezpieczeństwa, kwalifikacji osoby udzielającej pomocy oraz środków pozostających do dyspozycji w chwili udzielania pomocy (np. apteczka pierwszej pomocy).
EN
The obligation to provide first aid in the state of threat to life and health applies to every citizen. However, in the case of teachers, this obligation is particularly important due to taking care of a child. In order for the teacher to be able to give first aid safely, he or she should be trained in this area. The basic provision from which the obligation to provide first aid results is § 1 art. 162 of the Criminal Code, which concerns the general public duty to provide first aid, that is, everyone regardless of education, occupation or origin, etc. This offense can be committed by either a doctor, a paramedic nurse or other people without medical training. In principle, the provision imposes an obligation on every person who has become aware of an emergency and on the fact that the person is in the state of threat to health and life. Failure to provide first aid is treated as a formal offense, i.e., the failure to provide first aid regardless of the effect that occurred (no impairment, severe health impairment, death). First aid can be provided in a variety of ways, at least it should consist in minimizing the danger that would pose a direct threat to human life or health, and preferably in its removal. The nature of the first aid will depend on the weather conditions, the type of danger, the qualification of the person providing assistance and resources available at the time of providing assistance (e.g. first aid kit).

Year

Issue

15

Pages

29-35

Physical description

Dates

published
2018

Contributors

 • Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi – Rejon Zgierz
 • Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet SWPS

References

 • Kelm A., Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej, Żak, Warszawa 2000.
 • Kubiak R., Prawo medyczne, C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Nowicki G.J., Woźniak J., Ślusarska B., Piasecka H., Chemperek E., Młynarska M., Naylor K., Analiza stanu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy wśród nauczycieli wychowania przedszkolnego, „Ostry dyżur” 2015, t. 8, nr 1.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 • Słownik języka polskiego, t. 2, PWN, Warszawa 1979.
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
 • Wiśniewski J., Majewski W.D., Ocena poziomu wiedzy nauczycieli szkół ponadgimanzjalnych w zachodniopomorskiem na temat pierwszej pomocy, „Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie” 2007, nr 53, 2.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d6b6f4bf-438d-4682-8b6a-713d3a9c2547
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.