Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3(45) | 129-135

Article title

Use of Indicator Methods for the Purposes of Monitoring Sustainable Energy in the Region

Title variants

PL
Wykorzystanie metod wskaźnikowych dla potrzeb monitorowania zrównoważonej energetyki w regionie

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Implementation of the conception of sustainable energy requires a progress evaluation, which calls for an indicator system for monitoring sustainable energy. In this paper it is proposed to use simultaneously two systems, one based on a set of specific indicators and the other on a synthetic indicator. The usefulness of proposed indicator methods was checked on the example of rural areas of the Śląskie Voivodship by monitoring sustainable energy in given counties in 2004 and 2014.
PL
Realizacja koncepcji zrównoważonej energetyki wymaga oceny postępów w tym zakresie, do czego niezbędny jest wskaźnikowy system monitorowania zrównoważonego rozwoju energetycznego. W pracy zaproponowano wykorzystanie do tego celu równolegle dwóch systemów, jednego opartego na zestawie wskaźników indywidualnych i drugiego opartego na wskaźniku syntetycznym. Przydatność zaproponowanych metod wskaźnikowych sprawdzono na przykładzie regionu wiejskiego województwa śląskiego monitorując zrównoważoną energetykę w poszczególnych powiatach w 2004 i 2014 roku.

Contributors

 • University of Agriculture in Krakow, Poland
 • University of Agriculture in Krakow, Poland

References

 • Bal-Domańska, B., and J. Wilk. 2011. “Gospodarcze aspekty zrównoważonego rozwoju województw. Wielowymiarowa analiza porównawcza.” Przegląd Statystyczny no. 58 (3/4):300–322.
 • Jarocka, M. 2015. “Wybór formuły normalizacyjnej w analizie porównawczej obiektów wielocechowych.” Ekonomia i Zarządzanie no. 7 (1):113–126.
 • Korol, J. 2008. “Ocena zrównoważonego rozwoju regionalnego w Polsce w latach 1998–2005.” Gospodarka Narodowa no. 19 (7/8):81–98.
 • Kowalczyk-Juśko, A. 2010. “Metodyka szacowania regionalnych zasobów biomasy na cele energetyczne.” Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki żywnościowej (85):103–116.
 • Ludwicka, A., and A. Grzybek. 2010. “Bilans biomasy rolnej (słomy) na potrzeby energetyki.” Problemy Inżynierii Rolniczej no. 18 (2):101–111.
 • Prandecki, K. 2014. “Teoretyczne podstawy zrównoważonej energetyki.” In Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu, edited by A. Barteczek and A. Rączaszek. Katowice: UE w Katowicach.
 • Roszkowska, E., and R. Karwowska. 2014. “Wielowymiarowa analiza poziomu zrównoważonego rozwoju województw Polski w 2010 roku.” Ekonomia i Zarządzanie no. 6 (1):9–37.
 • Trojanowska, M. 2009. “Analiza potencjału energetycznego biomasy dla potrzeb planowania energetycznego w regionie.” In Konwersja odnawialnych źródeł energii, edited by A. Lisowski, 79–87. Warszawa: Wydawnictwo Wieś Jutra.
 • Trojanowska, M., and T. Szul. 2006. “Modelling of Energy Demand for Heating Buildings, Heating Tap Water and Cooking in Rural Households” TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa (6A):184–190.
 • Walesiak, M. 2014. “Przegląd formuł normalizacji wartości zmiennych oraz ich własności w statystycznej analizie wielowymiarowej.” Przegląd Statystyczny no. 61 (4):363–372.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d6b76712-b03c-45a8-9c3e-16c5f2bf741a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.