Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1 | 73-82

Article title

Synergia aktywności nauczyciela i uczniów w procesie przyswajania wiedzy i umiejętności w kontekście nowych wyzwań w kształceniu nauczycieli

Content

Title variants

EN
Synergy of the activity of teacher and students in the process of acquiring knowledge and skillsin thecontext of new challengesin teacher education

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule podjęto problematykę aktywizowania uczniów w procesie dydaktycznowychowawczym. Skupiono się na takich zabiegach edukacyjnych, które uwzględniają humanistyczne podejście wobec ucznia oparte na współpracy i dialogu, stosowaniu problemowych metod kształcenia oraz zróżnicowanych form pracy. Nowe wymagania i oczekiwania stawiane przed nauczycielem określają go jako jednostkę twórczą, kreatywną, otwartą na zmiany, posiadającą zdolności i umiejętności współpracy, komunikacji oraz gotowości do uczenia się od innych oraz uczenia innych. Biorąc pod uwagę dotychczasowe badania oraz doświadczenia z praktyki edukacyjnej w polskiej szkole przeważa podający, frontalny model kształcenia, w którym dominującą rolę sprawuje nauczyciel. Zatem istnieje konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na kształtowanie takich kompetencji i umiejętności wśród przyszłych nauczycieli, które pozwolą im na inspirowanie zmian w procesie dydaktyczno-wychowawczym, twórczych rozwiązań do praktyki edukacyjnej oraz działania pełne inwencji.
EN
Article discusses the process of activating skills students' in the didactical-educational process. The focused on such educational procedures that take into account humanistic approach against a student based on cooperation and dialogue, application of problem training methods and different forms of work. New demands and expectations placed before the teacher define it as a creative unit, creative, open to change, which has the capacity and skills of cooperation, communication and the willingness to learn from others and teach others. Taking into account existing research and experience with educational practice prevails in Polish school is frontal model of education, where the teacher holds a dominant role.There is a need to pay special attention to the development of these competencies and skills among future teachers, which allow them to inspire change in the didacticaleducational process, creative solutions to educational practice and action full of inventiveness.

Year

Issue

1

Pages

73-82

Physical description

Dates

published
2015-06-30

Contributors

 • Politechnika Koszalińska

References

 • Bogaj A., Kwiatkowski S. M., (red.), Szkoła a rynek pracy, PWN, Warszawa 2006.
 • Botkin W., Elmandrja M., Malitza M., Uczyć się bez granic. Raport Klubu Rzymskiego, PWN, Warszawa 1982.
 • Cooper R., Learning styles and Staff development, Journal of the National Association for Staff Development, 1997, nr 37.
 • Dylak S., Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1995.
 • Edukacja w Europie, różne systemy kształcenia i szkolenia – wspólne cele do roku 2010.
 • Komisja Europejska, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2003.
 • Klim–Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna, Instytut Wydawniczy ERICA, Warszawa 2012.
 • Kowalewska A., Metody aktywizujące – dlaczego warto je stosować?, Wydawnictwo Lider, 2000, nr 10.
 • Kubiczek B., Metody aktywizujące: jak nauczyć uczniów uczenia się?, Wydawnictwo Nowik, Opole 2007.
 • Lesiak-Laska E., Uwarunkowania i efekty innowacji pedagogicznych nauczycieli klas początkowych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1998.
 • Petty G., Nowoczesne nauczanie, GWP, Sopot 2010.
 • Tuszyńska L., Metody aktywizujące jako istotny element nowoczesnego kształcenia, „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa”, 2011, nr 1.
 • Wieczór E., Metody aktywne szansą nowej edukacji, Toruńskie Studia Dydaktyczne nr 16/2000.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1507-4943

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d6be4cb1-2317-43b1-92a6-e39733806996
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.