PL EN


2015 | 25 | 2 | 113-128
Article title

Sprawa beatyfikacyjna Sługi Bożego Józefa Marii Haro Salvadora (1904-1965) – współczesnego wzoru zaangażowania i odpowiedzialności społecznej

Authors
Title variants
EN
Cause of beatification of the Servant of God Joseph Maria Haro Salvador (1904-1965) – contemporary exemplar of involvement and social responsibility
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W roku kolejnego synodu poświęconego rodzinie staje przed nami postać męża jednej żony, z którą wychowywał ośmioro dzieci – Józefa Marii Haro Salvadora. Chociaż minęło 50 lat od śmierci Sługi Bożego, która nastąpiła w roku zakończenia Soboru Watykańskiego II, widzimy świeckiego katolika zaangażowanego w sprawy publiczne na każdym etapie życia, stosownie do swojego stanu, dużo wcześniej niż rozpoczął obrady wspomniany Sobór. Przedstawiony w części pierwszej artykułu rys biograficzny ukazuje, że Sługa Boży może i dziś stanowić wzór odpowiedzialności w rodzinie, w środowisku pracy, w aktywności wspólnoty religijnej i świeckiej. Na aktualność tej postaci wskazywali też mówcy występujący po formalnej części sesji otwarcia procesu, którą przedstawiono w części trzeciej. Z historii sprawy, przed jej formalnym rozpoczęciem, a przedstawionej w drugiej części artykułu, wyraźnie wynika, że oprócz potrzeby przygotowania postulatorów, istnieje konieczność uwrażliwiania środowisk zamierzających być aktorami w konkretnych sprawach na potrzebę korzystania z ich pomocy, już na etapie wstępnej oceny, bez względu na status intelektualny czy naukowy samych zainteresowanych. Na przykładzie tej sprawy, przy uwzględnieniu obowiązujących norm, wskazuje się, że nie należy też pozostawiać kwestii zbierania dokumentów i świadectw dopiero na etap procesowy. Ponadto zadania tego nie należy składać na barki jednej osoby, bo może zakończyć się to obumarciem sprawy wraz ze śmiercią tejże.
EN
In the year of another synod dedicated to the family we can see the husband of one wife with whom he raised eight children – Joseph Maria Haro Salvador. Although 50 years have been passed since the death of the Servant of God that happened during the last year of the Second Vatican Council, we see a Catholic layman involved in public affairs at all stages of his life, according to his state, much earlier than the mentioned Council started the deliberation. The biographical sketch presented in the first part of the article shows that the Servant of God can even today be an example of responsibility in the family, at work environment, in the activity of religious and secular communities. After the formal part of the opening session of the process, the speakers pointed to the timeliness of that figure, what was presented in the third part of the article. The history of the cause, before its formal beginning, presented in the second part of the article, makes it clear that in addition to the need of preparation of the postulators, it is necessary to sensitize communities intending to be actors in particular causes to the need of getting help from them even at the stage of the preliminary assessment regardless of the intellectual or scientific status of the individuals concerned. Taking into account the current standards, the cause shows that the gathering of the documentary proofs should not be left for the process. In addition, one person should not perform this task because it may result in interruption of conducting the clause with a death of that person.
Year
Volume
25
Issue
2
Pages
113-128
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Historii Prawa Kanonicznego oraz Prawa Kanonizacyjnego i Sakramentów Świętych, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
References
 • Asociación Católica de Propagandistas: Apuntes biográficos, Boletín de la Causa de Canonización del Siervo de Dios José María Haro Salvador nr 1, Mayo 2015, s. 2.
 • Asosciación Católica de Propagandistas: Apertura de la Causa, Boletín de la Causa de Canonización del Siervo de Dios José María Haro Salvador nr 1, Mayo 2015, s. 3.
 • Bartoszewski Gabriel: Gromadzenie i zabezpieczenie dowodów osób zmarłych w opinii świętości w aspekcie rozpoczęcia ich procesu beatyfikacyjnego, [w:] Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej. Aktualny stan prawny, red. W. Bar, L. Fiejdasz, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 23-29.
 • Cheste: solemne acto en memoria de Dos José María Haro Salvador, Nuestra Región, 24 X 1966, s. 1.
 • Echarren Ysturiz Ramón: Caridad y Justicia. Dimensión social de la caridad, Corintios XIII 2006, nr 117-118, s. 185-202.
 • Gutiérrez José Luis: La instrucción „Sanctorum Mater” de la Congregación de las Causas de los Santos, Ius Canonicum 48 (2008), nr 96, s. 631-661.
 • Haro Salvador José María: ¿Y nuestros mártires?, Possumus 10 (1958), nr 80-81, s. 8-9.
 • Haro Salvador José María: Aquel Voto Asuncionista, Mater Desertorum. Supl. del Boletín Oficial del Arzopispado, 3ª época, 1958, nr 123, s. 14-16.
 • Haro Salvador José María: Auténtica preocupación por la familia, Possumus 11 (1959), nr 86, s. 6.
 • Haro Salvador José María: Carta abierta a los cooperadores no militantes de Acción Católica, Possumus 5 (1953), nr 7 [s. nlb].
 • Haro Salvador José María: Colaboración de Familia y Maestro en el pensamiento de S.S. Pío XII, Valencia: Publicaciones de la Asociación Católica de Maestros 1960.
 • Haro Salvador José María: El Maestro, la Escuela y la Acción Católica, Valencia: Publicaciones de la Asociación Católica de Maestros de Valencia 1952.
 • Haro Salvador José María: La caridad en el mundo de trabajo y en las profesiones. Conferencia pronunciada por su autor durante la XIX Semana Social de España celebrada en Madrid, Madrid: Imprenta Juan Bravo 1959.
 • Haro Salvador José María: Nuestro deber en lo Social, Ánimos 1946, nr 21, s. 43.
 • Haro Salvador José María: Otra vez Parroquia, Familia y Escuela, Possumus 1963, nr 143, s. 14.
 • Haro Salvador José María: Restauración cristiana de la familia, Ánimos 1945, nr 10, s. 26.
 • Haro Salvador José María: Sentido cristiano de la Política, Possumus 10 (1958), nr 77, s. 8 i 17.
 • Haro Salvador José María: Virtudes sociales en la Familia de Nazareth, Possumus 10 (1958), nr 74, s. 9.
 • Hueso Ballester José María: Haro, Padre de familia, [w:] José Maria Haro Salvador. Un hombre de nuestro tiempo. Velada en homenaje a Jose Maria Haro Salvador, red. A. Carrasco, Valencia: Impreso en Talleres Domenech 1966, s. 35-42.
 • Iniesta Corredor Andrea: Haro, Paladin del Magisterio, [w:] José Maria Haro Salvador. Un hombre de nuestro tiempo. Velada en homenaje a Jose Maria Haro Salvador, red. A. Carrasco, Valencia: Impreso en Talleres Domenech 1966, s. 23-34.
 • José María Haro, un hombre con una firme vocación social, El Rotativo 12 (2015), nr 95, II época, s. 20.
 • José María Haro. Crónica de homenaje en el C.M. San Juan de Ribera, Burjasot–Valencia: Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Mayor de San Juan de Ribera 1965.
 • José Maria Haro Salvador. Un hombre de nuestro tiempo. Velada en homenaje a Jose Maria Haro Salvador, red. A. Carrasco, Valencia: Impreso en Talleres Domenech 1966.
 • López Martínez Alfredo: Haro, hombre de Acción Católica, [w:] José Maria Haro Salvador. Un hombre de nuestro tiempo. Velada en homenaje a Jose Maria Haro Salvador, red. A. Carrasco, Valencia: Impreso en Talleres Domenech 1966, s. 51-62.
 • Martínez López María: ‘Estaba atento a las necesidades de todos’, Alfa y Omega, nr 934, http://alfayomega.es/21956/estaba-antento-a-las-necesidades-de-todos [dostęp: 18.06.2015], s. 10.
 • Misztal Henryk: Ad rei futuram memoriam w sprawach kanonizacyjnych, [w:] Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej. Aktualny stan prawny, red. W. Bar, L. Fiejdasz, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 33-56.
 • Misztal Henryk: „Cauae historiace” w postępowaniu beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym, Lublin: KUL 1981.
 • Misztal Henryk: Ne pereant probationes, Studia Prawnicze KUL 2009, nr 1 (37), s. 83-98.
 • Misztal Henryk: Prawo kanonizacyjne. Instytucje prawa materialnego, zarys historii, procedura, wyd. II, Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu 2003.
 • Misztal Henryk: Sanctorum Mater. Instrukcja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego lub eparchialnego w sprawach kanonizacyjnych. Komentarz, Lublin: Wydawnictwo KUL 2008.
 • Misztal Henryk: Stosowanie procedury „ne pereant probationes” w sprawach kanonizacyjnych, [w:] Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej. Aktualny stan prawny, red. W. Bar, L. Fiejdasz, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 131-154.
 • Olaechea y Loizaga Marcelino: Cierre del Acto, [w:] José Maria Haro Salvador. Un hombre de nuestro tiempo. Velada en homenaje a Jose Maria Haro Salvador, red. A. Carrasco, Valencia: Impreso en Talleres Domenech 1966, s. 63-65.
 • Rull Villar Baltasar: Haro, magistrado, [w:] José Maria Haro Salvador. Un hombre de nuestro tiempo. Velada en homenaje a Jose Maria Haro Salvador, red. A. Carrasco, Valencia: Impreso en Talleres Domenech 1966, s. 43-50.
 • Sitarz Mirosław: Miejsce instrukcji w hierarchii aktów normatywnych, [w:] O „Sanctorum Mater”, red. W. Bar, L. Fiejdasz, Lublin: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich 2008, s. 27-40.
 • Un punto y seguido en el proceso, Boletín de la Causa de Canonización del Siervo de Dios José María Haro Salvador nr 1, Mayo 2015, s. 1.
 • Valderrama Juan Carols: Haro, un adelantado a las orientaciones del Concilio Vaticano II sobre la misión de los laicos en la Iglesia, El Rotativo 12 (2015), nr 95, II época, s. 21.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d6c36773-c206-40b5-854d-62cf540ec698
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.