PL EN


2013 | 2 | 3 | 374-385
Article title

Wpływ absorpcji środków unijnych na potencjał inwestycyjny jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

Content
Title variants
EN
Influence of the European Union Funds on the Investment Potential of Local Government Entities in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy przedstawiono, jak absorpcja środków unijnych wpływa na regionalne zróżnicowanie własnego potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Na podstawie danych statystycznych z lat 2007–2011 przeprowadzono analizę wielkości własnego potencjału inwestycyjnego w ujęciu regionalnym, następnie wyznaczono wielkość pozyskanych środków unijnych, badając ich zmiany w przeliczeniu na mieszkańca i ich udział w strukturze wydatków majątkowych. W końcowej części badań dokonano analizy zmian w regionalnym zróżnicowaniu potencjału inwestycyjnego. Wyniki wskazują, że absorpcja środków unijnych doprowadziła do zmniejszenia różnic w poziomie potencjału inwestycyjnego polskich regionów.
Year
Volume
2
Issue
3
Pages
374-385
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Finansów i Bankowości, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet War-mińsko-Mazurski w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 4
References
 • 1. Bogdański M (2012), Dysproporcje w poziomie rozwoju gospodarczego regionów w Polsce – ujęcie dynamiczne, „Finanse Komunalne” nr 7–8.
 • 2. Jastrzębska M. (2005), Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • 3. Kabat-Rudnicka D. (2011), Polityka UE wobec regionów o niższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” nr 869.
 • 4. Kołodziejczyk D. (2012), Assessment of the investment capabilities of Polish local communal governments in the years 2007–2010, „Acta Scientarum Polonorum. Administration Locorum” nr 11(3).
 • 5. Lipieta A., Pawełek B., Huptas R. (2012), Analiza porównawcza województw Polski ze względu na wykorzystanie środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2007–2010, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 244.
 • 6. Lubińska T., Franek S., Będziaszek M. (2007), Potencjał dochodowy sa-morządu w Polsce na tle zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa.
 • 7. Łękawa Z. (2012), Absorpcja środków z Unii Europejskiej w gminach województwa dolnośląskiego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wy-działowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” nr 108.
 • 8. Łukomska-Szarek J. (2011), Finansowanie działalności rozwojowej samo-rządów terytorialnych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie”, zeszyt 59.
 • 9. Markowska-Bzducha E. (2007), Regionalne zróżnicowanie możliwości inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” nr 1161.
 • 10. Skorwider-Namiotko J. (2012), Zmiany w poziomie własnego potencjału inwestycyjnego gmin w okresie niestabilności finansowej, Materiały z XX konferencji naukowej pt. „Gospodarka lokalna i regionalna”, UE, Wrocław-Mysłakowice.
 • 11. Wyszkowska D. (2012), Zdolność absorpcyjna jednostek samorządu terytorialnego w zakresie środków pomocowych UE (na przykładzie gmin województwa podlaskiego), „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 247.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d6c8c8f9-4c9e-4540-adb7-2e5b095398ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.