PL EN


2018 | 72 | 1-2(320-321) |
Article title

Niewyrażalne, a jednak wyrażone prawdy żywe romantyzmu. Tajemnica miłości romantycznej

Authors
Title variants
EN
The Inexpressible yet Expressed Living Truths of Romanticism. The Mystery of Romantic Love
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem analizy jest miłość romantyczna jako szczególne doświadczenie młodego bohatera literatury okresu romantyzmu. Autorka przeciwstawia się rozpowszechnionemu w badaniach historycznoliterackich ujmowaniu miłości romantycznej jako li tylko literackiej konwencji czy stylizacji albo pozy bohatera romantycznego, a więc jako wymysłu literackiego pozbawionego wartości poznawczych. Wykazuje, że łącząc warsztat badacza literatury z warsztatem psychoanalitycznym można dostrzec w miłości romantycznej wyraz pewnych istotnych, a nawet prekursorskich odkryć psychologicznych. Analizy autorki wykrywają w doświadczeniu miłości romantycznej określone reminiscencje wczesnodziecięcej przeszłości emocjonalnej bohatera związanej z osobą matki, przeszłości, która u każdego człowieka, mimo że zazwyczaj znika z pamięci świadomej, zachowuje się w pamięci nieświadomej i wpływa na całe dalsze życie.
EN
This analysis focuses on Romantic love conceived as a particular experience of the young protagonist in literature from the era of Romanticism. The author opposes the interpretation of Romantic love – widely disseminated in studies on the history of literature – as a mere literary convention, stylisation or pose of the Romantic protagonist, i.e. a literary concept devoid of cognitive values. In doing so she demonstrates that while combining the workshop of the researcher dealing with literature and the psychoanalytical workshop it is possible to perceive Romantic love as an expression of certain essential and even precursory psychological discoveries. The author’s analyses discover in experiencing Romantic love distinct reminiscences of the protagonist’s emotional past going back to early childhood and connected with the mother figure; this is a past that in the case of each person is retained in unconscious memory and impacts a whole life despite the fact that it usually vanishes from conscious memory.
Keywords
Year
Volume
72
Issue
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d6dad371-1dfd-45c8-80cc-c14883bba488
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.