Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 61 | 227-237

Article title

Sharing economy – usługi logistyczne – wzrost gospodarczy

Authors

Content

Title variants

EN
The sharing economy – logistics services – economic growth

Languages of publication

PL

Abstracts

Rozwój cyfryzacji i technologii informacyjnych to jeden z megatrendów będący motorem rozwoju sharing economy. Analizując istotę sharing economy należy spojrzeć zarówno na czynniki ekonomiczne, tj. popyt i podaż na usługi/produkty/zasoby, rynek pracy oraz czynniki społeczne związane z budowaniem kapitału społecznego. Sharing economy pozwala na alokację zasobów w gospodarce i stwarza możliwości wzrostu gospodarczego bez konieczności wytwarzania nowych zasobów środków produkcji. Z perspektywy rozwoju gospodarczego wpisuje się w trzy modele biznesowe – C2C, B2B oraz B2C. Przyczynia się do wzrostu znaczenia modelu prosumenckiego, co implikuje poprawę dobrobytu konsumentów. Celem artykułu jest charakterystyka zjawiska sharing economy, które łączy tradycyjną działalność gospodarczą z usługami stymulowanymi digitalizacją za pośrednictwem platform cyfrowych i portali społecznościowych, tym samym stwarza warunki rozwoju nowych form pracy i współpracy. Podjęto próbę oceny gotowości firm z sektora MSP do podjęcia działań i czerpania korzyści z tej formy współpracy. Zwrócono uwagę na determinanty społeczno-gospodarcze oraz technologiczne, które implikują rozwój sharing economy. Przedstawiono potencjalne przykłady związane z udostępnianiem i korzystaniem z dostępu do zasobów innych podmiotów w sektorze usług logistycznych. Metodami badawczymi wykorzystanymi w opracowaniu są studia literaturowe oraz badanie własne autorki przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego, w którym posłużono się narzędziem wywiadu pogłębionego. W badaniu wzięli udział menedżerowie firm usług transportowych z województwa łódzkiego.
EN
The development of digitization and information technologies is a mega trend that drives the development of the sharing economy. In analyzing the essence of the sharing economy, one needs to consider the economic factors, i.e. demand and supply of services/products/resources, the labour market as well as social factors related to building social capital. The sharing economy allows the allocation of resources in the economy as well as the creation of a scope for economic growth without a need to generate new input resources. From the economic development perspective it applies to 3 business models: C2C, B2B and B2C. It also increases the significance of the pro-consumer model, which implies the improvement of the consumers’ well-being. The purpose of the article is to characterise the phenomenon of the sharing economy, which links traditional economic activities with services stimulated by digital platforms as well as by social media, which in turn creates suitable conditions for the development of new forms of labour and cooperation. The article attempts to assess the readiness of companies in the SME sector to take actions and benefit from this form of cooperation. It also emphasizes the influence of socio-economic and technological determinants on the development of the sharing economy. Additionally, the article presents some examples related to the provision and use of the resources of other entities in the logistic services sector. The research method involved literature studies and the author’s own research, based on a diagnostic survey method using an in-depth interview tool. The managers of transport companies based in the Lodz region participated in the study.

Year

Issue

61

Pages

227-237

Physical description

Contributors

 • Katedra Logistyki i Innowacji Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki

References

 • Barnes, S.J., Mattsson, J. (2016). Understanding current and future issues in collaborative consumption: A four-stage Delphi study. Technological Forecasting and Social Change, 104, 200–211. DOI: 10.1016/j.techfore.2016.01.006.
 • Botsman, R., Rogers, R. (2010). What’s Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption. New York: Harper Business.
 • Botsman, R., Rogers, R. (2011). What’s mine is yours: How collaborative consumption is changing the way we live. London: Collins.
 • European Commission. (2018). Study to Monitor the Economic Development of the Collaborative Economy at sector level in the 28 EU Member States. Final Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. DOI: 10.2873/83555.
 • Meelen, T., Frenken, K. (2015). Stop Saying Uber Is Part of the Sharing Economy. What Is Being Shared Besides Your Money? Pobrane z: http://www.fastcoexist.com/3040863/stop-saying-uber-is-part-of-thesharing-economy (2019.05.04).
 • Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Europejski program na rzecz gospodarki dzielenia się”. (2016). Dziennik Urzędowy UE [COM. (2016). 356 final]. Pobrane z: https://eur-lex. europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52016AE3545 (2019.06.20).
 • PwC Polska. (2016). (Współ)dziel i rządź! Twój nowy model biznesowy jeszcze nie istnieje, raport. Pobrane z: https://www.pwc.pl/pl/pdf/ekonomia-wspoldzielenia-1‑raport-pwc.pdf (2019.05.22).
 • PwC Polska. (2019). Transport przyszłości, raport. Pobrane z: https://www.pwc.pl/pl/pdf--nf/2019/raport-transport-przyszlosci-2019.pdf (2020.01.18).
 • Rinne, A. (2017). What Exactly is the Sharing Economy? World Economic Forum, 13 December. Pobrane z: https://www.weforum.org/agenda/2017/12/when-is-sharingnot-really-sharing/ (2019.06.20).
 • Schor, J. (2014). Debating the Sharing Economy, Great Transition Initiative: Toward a Transformative Vision and Praxis, October. Pobrane z: http://www.tellus.org/pub/Schor_Debating_the_Sharing_Economy.pdf (2019.04.23).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d6de9a0a-dba9-493c-80e0-3c55a8b33524
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.