Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 44(6) Ekonomia IX. Kształtowanie wizerunku pracodawcy | 93-107

Article title

Employer branding– nowe możliwości dla efektywnych procesów rekrutacji pokolenia Y

Content

Title variants

EN
Employer Branding – New Possibilities for Effective Processes of Recruitment of the Generation Y

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Wkraczanie na rynek pracy przedstawicieli pokolenia Y czy Z determinuje rewolucję w działach HR m.in. przez coraz szybsze przeprowadzanie procesów rekrutacji i monitoring wyników. Niniejsze rozważania mają na celu ukazanie nowej, ważnej roli działu ZZL, w szczególności procesu rekrutacji w kontekście employer brandingu (EB) i zarządzania nową grupą pracowników z pokolenia Y przy jednoczesnym skupieniu na racjonalności i efektywności podejmowanych działań działu personalnego w tym obszarze.
EN
Entering the market by representatives of the generation Y or Z determines revolution in the HR departments, inter alia, by the faster and faster conduct of the processes of recruitment and effects monitoring. These considerations are aimed at presentation of a new, important role of the department of human resource management, in particular the process of recruitment in the context of employer branding (EB) and management of a new group of employees from the generation Y with a simultaneous focusing on rationality and effectiveness of the undertaken activities of the personnel department in this area.

Contributors

 • Akademia Finansów i Biznesu w Warszawie. Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
 • Akademia Finansów i Biznesu w Warszawie. Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych

References

 • Ambler T, Barrow S. (1996), The employer brand, “The Journal od Brand Management”, Vol. 4, No. 3, (w:) Dąbrowska J. (2014), Employer branding. Marka pracodawcy w praktyce, Wydawnictwo Słowa i Myśli, Warszawa.
 • Bulaszewski S., Chylewska J., Gorzelak-Kostrzewska K., Górska E., Krawsz A., Jastrzębska M. (2010), Rola działu personalnego w transformacji przedsiębiorstwa, „Harvard Business Review Polska”.
 • Czechowska-Świtaj T. (2005), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji, Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa.
 • Dąbrowska J. (2014), Employer branding. Marka pracodawcy w praktyce, Wydawnictwo Słowa i Myśli, Warszawa.
 • de Chernatony L. (2003), Marka. Wizja i tworzenie marki, GWP, Gdańsk.
 • Fazlagić J. (2008), Charakterystyka pokolenia Y, „e-mentor”, nr 3.
 • Fazlagić J. (2010), Know-how w działaniu! Jak zdobyć przewagę konkurencyjną dzięki zarządzaniu wiedzą, Helion, Gliwice.
 • Gabrusewicz W. (2007), Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa.
 • Gołaszewska-Kaczan U. (red.) (2009), Czas na EB*. Employer Branding & Corporate Social Responsability, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
 • Hamrol M. (red.) (2004), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, ujęcie sytuacyjne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Janowska Z. (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 • Jędrzejczak (2000), Budowa i zarządzanie systemami wynagrodzeń, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp.z o.o., Gdańsk.
 • Kaczmarek B., Walczak W. (2009), Zarządzanie wiedzą we współczesnych przedsiębiorstwach, uję-cia multidyscyplinarne,Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kaplan R.S, Norton D.P. (2001), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Karnowska C, Szatlach M. (red.) (2006), Globalizacja – pomiędzy polityką a ekonomią. Wybrane aspekty, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Kisiel-Dobrohnicki W. (2014), Fundamenty kariery. Strategiczne poszukiwanie i zdobywanie pracy, Helion, Gliwice.
 • Kozłowski M. (2012), Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Koźmiński A.K., Jemielniak D. (2008), Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Krawulski J. (2000), Public relations (wybrane zagadnienia), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Kubicka A. (2011), Tajemnica przewodzenia ludziom, „Personel i Zarządzanie”, nr 8/257.
 • Maj M. (2015), Przyspieszony kurs obsługi „igreka”, czyli zarządzanie pracą młodych, http://manager.inwestycje.pl/rynek_manager/Przyspieszony-kurs-obslugi-igreka-czylizarzadzanie-praca-mlodych;248819;0.html [dostęp: 09.06.2015].
 • Mazurek M. (2015), 6 filarów skutecznego Employer Brandingu, 10.04, http://sprawnymarketing.pl/employer-branding/#ixzz3cCDyPwEYhttp://sprawnymarketing.pl/employer-branding/ [dostęp: 09.06.2015].
 • Mieszkowski K., Piech K. (red.) (2011), Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjność przedsię-biorstw – wybrane zagadnienia, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 • Mistewicz E. (2011), Marketing narracyjny. Jak budować historie, które sprzedają, Helion, Gliwice.
 • Nowak M. (2015), Controlling personalny w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Oleksyn T. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Kanony, realia, kontrowersje, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • Robbins S.P. (1998), Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa.
 • Schawbel D. (2012), Personal branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania osobistej marki, Helion, Gliwice.
 • Skorek M. (2013), Marka we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Smółka P. (2011), Wzorowa motywacja, „Personel i Zarządzanie”, nr 9/258.
 • Steinmann H., Schreyogg G. (1998), Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Tabor J.A. (2013), Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie – koncepcje, strategie, praktyka, Poltext, Warszawa.
 • Tapscott E. (2010), Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, WAIP, Warszawa.
 • Wajda A. (2003), Organizacja i zarządzanie, PWE, Warszawa.
 • Wajler R., Kozak A. (2008), Czy Herzberg miał racje?, „Personel i Zarządzanie”, nr 8/221.
 • Wojtaszczyk K. (2012), Employer branding, czyli zarządzanie marką pracodawcy. Uwarunkowania, procesy, pomiar, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • http://experumhr.pl/pl/konferencja-dfhr/artykul_cz_2/ [dostęp: 09.06.2015].
 • http://mojafirma.infor.pl/sekretariat/organizacja-pracy/303702,Jak-dzial-personalny-mozeudowodnic-swoja-efektywnosc-czym-jest-wskaznik-ROI.html [dostęp: 09.06.2015].
 • http://www.investopedia.com/terms/r/returnoninvestment.asp [dostęp: 09.06.2015].
 • http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/matryca-efektywnosci-hr-czyli-po-co-mierzyc-wyniki [dostęp: 09.06.2015].
 • http://kariera.forbes.pl/najlepsi-pracodawcy-w-polsce-2014,artykuly,176578,1,1.html [dostęp: 09.06.15].
 • http://www.wszechnica.uj.pl/_public/temp/Zalaczniki/dzielenie_sie_wiedza-raport.pdf [dostęp: 09.06.2015].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d6e13fb3-3c12-45ad-9afc-c89dc60de472
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.