PL EN


2019 | 66 | 11: Katechetyka | 111-122
Article title

Fenomen dzieciństwa w kontekście edukacyjnym. Myśląc z Walterem Kohanem

Authors
Title variants
EN
The Phenomenon of Childhood in an Educational Context Thinking Together with Walter Kohan
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ma na celu ukazanie, w jaki sposób nasze rozumienie dzieciństwa, myślenia i czasu determinuje nasze wartości, rozumienie i praktyki edukacyjne. W zasadniczej strukturze obejmuje on pięć dobrze znanych terminów: dzieciństwo, edukacja, filozofia, czas, myślenie, które domagają się ponownego przemyślenia, zarówno indywidualnie, jak i w ich wzajemnych powiązaniach. Każdy z tych terminów zostaje rozwinięty w toku refleksji. Aby osiągnąć to zamierzenie artykuł koncentruje się na pracach Waltera Kohana, którego wkład we współczesną filozofię edukacji jest ważny i oryginalny. W kluczowych terminach w dziedzinie filozofii edukacji Kohan opisuje edukację jako dziecięcą (philosophy for children). Kohan rozwija swoje poglądy na temat edukacji w dialogu z wieloma filozofami i wychowawcami. Poprzez szereg pytań Kohan problematyzuje pedagogiczną, polityczną wartość umieszczania praktyki filozoficznej w dziedzinie edukacji obywatelskiej w kontekście dzieciństwa. W ten sposób tworzy on warunki dla edukacji odpowiedzialnej.
EN
The article aims to show how our understanding of childhood, thinking and time determine our values, understanding and educational practices. In its basic structure, it includes five well-known terms: childhood, education, philosophy, time, and thinking, which demand rethinking, both individually and in their interrelationships. Each of these terms is developed in the course of our reflection. To achieve this goal, the article focuses on the work of Walter Kohan, whose contribution to contemporary philosophy of education is important and original. In key terms in the field of philosophy of education, Kohan describes education as childish (philosophy for children). Kohan develops his views on education in dialogue with many philosophers and educators. Through a series of questions, Kohan problematizes the pedagogical and political value of placing philosophical practices in the field of civic education in the context of childhood. In this way, he creates conditions for responsible education.
Contributors
author
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii
References
 • Arendt H., Between Past and Future, New York 2006.
 • Arendt H., The Human Condition, Chicago 1958.
 • Blake W., The Marriage of Heaven and Hell, w: G. Keynes (red.), Blake: The Complete Writings, Oxford 1966.
 • Domingo Moratalla T., Application: Between Hermeneutics and Education. Paul Ricoeur's Perspective, „Studia Paedagogica Ignatiana” 18(2015), s. 97-114.
 • Gadamer H.G., Education is Self-Education, red. i tł. J. Cleary, P. Hogan, „Journal of Philosophy of Education” 35(2001), nr 4, s. 529-538.
 • Kennedy D., School and the Future of Schole: A Preliminary Dialogue with David Kennedy, w: Childhood, Education, and Philosophy: New Ideas for an Old Relationship, London−New York 2015, xxi-xxix.
 • Kohan W., Childhood, Education, and Philosophy: New Ideas for an Old Relationship, London−New York 2015.
 • Kohan W., Paulo Freire: Other Childhoods for Childchood, „Educação em Revista” (34)2018, s. 1-37.
 • Kohan W., School and the Future of schole: A Preliminary Dialogue with David Kennedy, w: Childhood, Education, and Philosophy: New Ideas for an Old Relationship, London−New York 2015, xxi-xxix.
 • Kohan W., Time, Thinking, and the Experience of Philosophy in School, red. N. Levinson, „Philosophy of Education” 2016, s. 429-436. [https://educationjournal.web.illinois.edu/archive/index.php/pes/article/view/5298.pdf].
 • On Childhood, Thinking and Time: Educating Responsibly, red. B. Weber, W. Kohan, [mps.]
 • Santos-Vieira M., Fusing the Horizons: Heidegger, Nietzsche and The Time of the Augenblick, „Studia Philosophiae Christianae” 49(2013), s. 137-154.
 • Weber B., Hans-Georg Gadamer and the Art of Understanding, w: B. Weber, E. Marsal, T. Dobashi (red.), Children Philosophize Worldwide: Theoretical and Practical Concepts, Frankfurt am Main 2009, s. 307-322.
 • Wierciński A., The Hermeneutics of Lived Time: Education as the Way of Being,w: P. Fairfield, S. Geniusas (red.), Relational Hermeneutics: Essays in Comparative Philosophy, London 2018, s. 52-62.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d6e303fe-85d5-4e32-9890-36fb84764496
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.