Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 1 (348) | 80-88

Article title

Symboliczny i społeczny wymiar marki – wpływ na zachowania konsumentów odzieży

Content

Title variants

EN
Symbolic and Social Dimension of the Brand – Impact on Apparel Users Behaviour
RU
Символическое и общественное измерение бренда – влияние на поведение потребителей одежды

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Podmiotem rozważań jest dyskusja nad symbolicznym oraz społecznym wymiarem współczesnych marek oraz jego wpływem na zachowania konsumentów odzieży. W artykule zaprezentowano rezultaty badań wtórnych – studiów literaturowych w obszarze współczesnego brandingu oraz zagadnień związanych z modą. Przegląd literatury uzupełniony został o przemyślenia autorki oraz przykłady rynkowe będące zobrazowaniem ujęcia teoretycznego. Jak wynika z analizy literatury tematu, współczesne znaczenie towarów konsumpcyjnych polega głównie na zdolności do przenoszenia i komunikowania znaczenia kulturowego. Oznacza to, że czasy, kiedy kupowaliśmy towary ze względu na ich wartość funkcjonalną, dawno już minęły. Obecnie w swoich wyborach kierujemy się tym, co dany produkt czy marka mówią o nas samych, co oznaczają dla naszego otoczenia, jakie znaczenie się za nimi kryje. Ta ogólna konstatacja odnosi się do funkcji marki określanych mianem symbolizmu oraz społecznego wymiaru. Funkcje te od dawna figurują w literaturze tematu. Jednak obecne realia rynkowe i kierunek zmian społeczno-kulturowych powodują, że zyskują na znaczeniu. Dla marketerów oznacza to konieczność modyfikacji podejścia do zarządzania marką. Rozważania ujęte w artykule, poprzez pogłębioną analizę symbolicznego i społecznego wymiaru marki, sugerują kierunek tych modyfikacji.
EN
An issue of considerations is discussion on the symbolic and social dimension of contemporary brands and its impact on apparel consumers’ behaviour. In her article, the author presented secondary research findings – literature studies in the area of contemporary branding and the issues related to fashion. The literature review was supplemented with author’s reflections as well as market examples being an illustration of the theoretical approach. As an analysis of the topic-related literature shows, the contemporary importance of consumer goods consists mainly in the ability to conveyance and communication of the cultural importance. This means that the times when we used to buy goods due to their functional value had long ago passed away. At present, we in our choices are guided by what a given product or brand say of ourselves, what they mean to our environment, what meaning they entail. This general statement refers to the brand’s functions named symbolism and social dimension. These functions have for a long time been present in the subject literature. However, the present market realities and the direction of sociocultural changes cause that they gain in importance. For marketers, this means the need to modify the approach do brand management. The considerations presented in the article, through an in-depth analysis of the symbolic and social dimension of the brand, suggest the direction of those modifications.
RU
Предмет рассуждений – дискуссия о символическом и общественном измерении современных марок, а также о его влиянии на поведение потребителей одежды. В статье представили результаты вторичных исследований – анализа литературы в области современного брендинга, а также вопросов, связанных с модой. Обзор литературы дополнили результатами обдумывания автора и рыночными примерами, являющимися отображением теоретического подхода. Как вытекает из анализа литературы по теме, современное значение потребительских благ состоит в основном в способности переноса и сообщения культурного значения. Это обозначает, что времена, когда покупали товары из-за их функциональной ценности, давно уже отошли в прошлое. В настоящее время в своих выборах мы руководствуемся тем, что данный продукт или бренд говорит о нас самих, что они обозначают для окружающей нас среды, какое значение скрывается за ними. Это общее утверждение относится к функциям бренда, именуемым символизмом и общественным измерением. Эти функции издавна выступают в литуратуре по теме. Однако настоящие рыночные реалии и направление общественно-культурных изменений приводят к тому, что их значение повышается. Для маркетеров это обозначает необхо- димость видоизменения подхода к управлению брендом. Рассуждения, представленные в статье, путем углубленного анализа символического и общественного измерения бренда, подсказывают направление этих модификаций.

Year

Issue

Pages

80-88

Physical description

Dates

published
2014-01-2014-02

Contributors

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

References

  • Baudrillard J. (2006), Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Sic!, Warszawa. Buckley Ch., Fawcett H. (2002), Fashioning the Feminine. Representation and Women’s Fashion from The Fin De Siecle to the Present, I.B. Tauris&Company, London. Edwards H., Day D. (2006), Kreowanie marek z pasją, Oficyna Ekonomiczna, Kraków. Elliot R., Percy L. (2007), Strategic Brand Management, Oxford University Press, New York. Hogg M.K., Cox A. J., Heeling K. (2000), The impact of self-monitoring on image congruence and product/brand evaluation, “European Journal of Marketing”, Vol. 34, No. 5/6. Olins W. (2004), Wally Olins o marce, Instytut Marki Polskiej, Warszawa. Szarota P. (2008), Od skarpetek Tyrmanda do krawata Leppera. Psychologia stroju dla średnio zaawansowanych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa. Szlendak T., Pietrowicz K. (2007), Rozkoszna zaraza. O rządach mody i kulturze konsumpcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław. Tungate M. (2004), Fashion Brands. Branding Style from Armani to Zara, Kogan Page, London and Philadelphia. Vinken B. (2005), Fashion Zeitgeist. Trends and Cycles in the Fashion System, Berg, Oxford. Zaltman G. (2003), Jak myślą klienci. Podróż w głąb umysły rynku, Forum, Poznań.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0438-5403

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d6e50e2e-1e2c-4cdc-ac5f-6ba4b9625055
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.