PL EN


2011 | 2 | 1 | 82-90
Article title

Porovnání virtuálních a reálných elektronických měření

Content
Title variants
EN
Comparison of virtual and real electronic measurement
PL
Porównanie wirtualnych i rzeczywistych pomiarów wielkości elektrycznych
Languages of publication
CS EN PL
Abstracts
CS
Příspěvek se zabývá porovnáním možností realizace základních elektrotechnických a elektronických měření. Příprava učitelů přírodovědných technických předmětů na základních a středních školách je stále náročnější. V případě oboru elektrotechnika, kdy je nutné abstraktní teorii doplňovat řadou experimentů a měření, se nabízí několik možností, jak potřebné efektivity dosáhnout. Pro získávání reálných poznatků a zkušeností lze využít reálných součástek a měřících přístrojů. Tento způsob vyžaduje vybavené laboratoře, servis pomůcek a přístrojů. Poslední možností je převést pokusy a měření do virtuální reality. Existuje řada počítačových programů, které umožňují simulovat i celé laboratoře. Autoři vytvořili několik úloh, které studenti realizovali všemi uvedenými způsoby. Následně pak vyhodnotili výsledky i postoje studentů ke způsobům měření.
EN
This contribution deals with comparison of possibilities of realization basic electrotechnic and electronic measurements. Preparation of teachers of scientific technical subjects at the elementary and secondary schools is becoming more and more difficult. In the case of electrotechnics, when theory must be supplemented by many experiments and measurements, several possibilities are available how to reach effectiveness needed. Real parts of machines and measuring devices can be used for developing real knowledge and experiences. Nevertheless, this method requires equipped laboratories, maintenance of laboratory tools and devices. Transition of experiments and measurements into virtual reality is the last possibility. There are plenty of computer programs which are able to simulate even the entire laboratory. Authors created several tasks which were realized by the students using all way mentioned. Followings, authors evaluated results and approaches of the students to various methods of measuring.
PL
W pracy przedstawiono moŜliwość porównania realizacji podstawowych pomiarów elektrycznych i elektronicznych. Przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów technicznych w szkołach podstawowych i średnich jest w dalszym ciągu wyzwaniem metodycznym. W przypadku nauczania metod dokonywania pomiarów pola elektrycznego istnieje kilka sposobów, aby osiągnąć wymaganą jakość pomiarową. Dla uzyskania prawdziwej wiedzy i doświadczenia moŜna skorzystać z rzeczywistych elementów i przyrządów pomiarowych. Metoda taka wymaga zastosowania dobrego wyposaŜenia laboratoryjnego oraz wielu urządzeń pomocniczych. Aktualnie moŜliwa jest konwersja pomiarów i eksperymentów w rzeczywistości wirtualnej. Istnieje wiele programów komputerowych, które pozwalają na symulację całego laboratorium. Autorzy artykułu prezentują wiele zadań, poprzez które studenci realizowali wszystkie te sposoby, które umoŜliwiają dokonywnaie oceny uzyskanych wyników pomiarowych.
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
82-90
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
author
author
References
  • Benajtr P. (2010), Virtuální realita nebo Reálná virtualita [soutěžní práce] Plzeň: Západočeskáuniverzita.
  • Juránek A. (2008), MultiSIM: Elektronická laboratoř na PC, 1. vyd. Praha: BEN – technickáliteratura, 288 s. ISBN 978-80-7300-194-0.
  • Láníček R. (2002), Simulační programy pro elektroniku, 1. vyd. Praha: BEN. ISBN 80-7300-051-2.
  • Michalík P. (2001), Počítačová simulace elektronických obvodů a její využití ve výuce, 1. vyd.Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 22 s. ISBN 80-7020-088-X.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d6e54241-936b-4cc1-90af-33d07177c6b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.