PL EN


2018 | 12(2)/2018 | 109-122
Article title

WAŻNE PRZYCZYNY WYŁĄCZENIA „TRUDNEGO” WSPÓLNIKA ZE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Content
Title variants
EN
ESSENTIAL REASONS FOR THE EXPULSION OF A CONFRONTATIONAL PARTNER FROM A LIMITED LIABILITY COMPANY
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praktyka obrotu gospodarczego dostarcza licznych przykładów, gdy prawidłowe działanie spółki zaburzone jest przez jednego lub kilku wspólników. Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w których jeden wspólnik nie potrafi porozumieć się z pozostałymi, paraliżuje rozwój działalności spółki poprzez uporczywe zasypywanie zarządu spółki najróżniejszymi pismami i wnioskami oraz inicjowaniem szeregu bezzasadnych postępowań przy wykorzystaniu wszelkich możliwych organów władzy publicznej, urzędów, instytucji i organów wymiaru sprawiedliwości. W niniejszym opraco-waniu podejmę próbę zdefiniowania pojęcia „ważne przyczyny” w oparciu o stanowisko doktryny i judykatury. Ponadto spróbuję określić granice powyższego pojęcia. W publikacji rozważę również, z czyjego punktu widzenia należy oceniać ważność przyczyn stanowiących podstawę do wyłączenia wspólnika ze spółki. Innymi słowy, czy przyczyny te winny być ważne dla spółki, wspólnika, który podlega ewentu-alnemu wyłączeniu, czy może dla wspólników żądających wyłączenia?
EN
The practice of economic turnover provides a lot of examples when the company's proper activity is disturbed by one or more partners. Sometimes, there are situations when one partner, cannot communicate with the rest board and paralyses the company activity through various letters or submissions and start unnecessary legal proceedings by using all available public institutions and organisations of the judicature. In my article, I will try to define the term "important reasons "based on the current position of doctrine and judicature. Furthermore, I will try to determine the boundaries of the above topic. In my publication, I will also consider from what point of view it should judge the validity of the reasons for expulsion the partner from the partnership.
Contributors
 • Uniwersytet w Białymstoku
References
 • Wajda D., Obowiązek lojalności w spółkach handlowych, s. 46, Warszawa 2009 r.
 • Malinowski A., Jak wyłączyć wspólnika ze spółki z o.o., „Prawo Spółek” 2012, nr 10.
 • Strzępka J. A., Kodeks Spółek Handlowych. Komentarz., s. 646, Warszawa 2015 r.
 • Namitkiewicz J., Kodeks handlowy. Komentarz, t. I-III, s. 51.
 • Kopczyńska-Pieczniak K., Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, red. A Kidyba, s. 497, Warszawa 2013 r.
 • Tarska M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2002, s. 197.
 • Brzeziński P., Przymusowe umorzenie udziałów. Glosa do wyroku SN z dnia 12 maja 2005 r., V CK 562/04, „Monitor Prawniczy” 2007, nr 20, s. 1157.
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 11.09.2008 r., sygn. I ACZ 888/08, OSA 2009, Nr 10, poz. 31,
 • Szumański, Wyłączenie kilku wspólników spółki z o.o. przez jednego wspólnika większościowego, „Prawo Spółek” 2007 r., nr 4, s. 7-9.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 17 grudnia 2015 r., sygn. V ACa 455.12, LEX nr 2017752.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dn. 21.04.2010 r., sygn. I ACa 282/10, Legalis nr 237803.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 21.04.2010 r., sygn. I ACa 282/10, LEX nr 628192
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29.11.2007 r., sygn. I ACa 925/07.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dn. 24.03.2013 r., sygn. I ACa 704/12,
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dn. 8 maja 2003 r., sygn. I ACa 1874/01, OSA 2004, z 9, poz. 26.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 4.03.2014 r., sygn. I ACA 18/12.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13.03.2013 r., sygn. IV CSK 228/12.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12.05.2015 r., sygn. V CK 562/04.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19.03.1997 r. sygn. II CKN 31/97, OSNC 1997, Nr 8, poz. 166.
 • Rodzynkiewicz M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2014, s. 517.
 • Roszewski Z., Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. jako następstwo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego ze stosunku spółki, s. 17, PPH 1998 r., nr 1.
 • Roszewski Z. J., Postępowanie w sprawie o wyłączenie wspólnika, „Prawo Spółek” 2000, nr 6, s. 17.
 • Roszewski Z. J., Zmiany podmiotowe w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 200, s. 133.
 • Jara Z. (red.) Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 266, Legalis 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d6e7b937-ab98-424c-8958-3c419c6bb6fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.