Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | V | 178-191

Article title

Międzyparlamentarny wymiar współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej

Title variants

EN
The inter-parliamentarycooperation in theVisegrad Group

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Grupa Wyszehradzka (V4) jest nieformalną regionalną formą współpracy czterech państw Środkowej Europy – Polski, Czech, Słowacji i Węgier, które łączy nie tylko sąsiedztwo i podobne uwarunkowania geopolityczne, ale przede wszystkim wspólna historia, tradycja, kultura oraz wartości. Ideą utworzenia Grupy była intensyfikacja współpracy w zakresie budowy demokratycznych struktur państwowych oraz wolnorynkowej gospodarki, a w dalszej perspektywie uczestnictwo w procesie integracji europejskiej. Za datę jej powstania przyjmuje się 15 lutego 1991 r., kiedy to prezydenci Polski Lech Wałęsa i Czechosłowacji Václav Havel oraz premier Węgier József Antall podpisali w węgierskim mieście Wyszehrad wspólną deklarację określającą cele i warunki wzajemnej współpracy. Od 2004 r. wszystkie kraje V4 są członkami Unii Europejskiej, a Grupa Wyszehradzka stanowi forum wymiany doświadczeń oraz wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla przyszłości regionu i UE. Poza kwestiami europejskimi, współpraca w ramach V4 koncentruje się także na wzmacnianiu stabilności w Europie Środkowej, wymianie informacji, promocji wspólnoty kulturowej, a także kooperacji w zakresie kultury, nauki, edukacji oraz wymiany młodzieży. Priorytetowymi obszarami współpracy są rozbudowa infrastruktury transportowej oraz umacnianie bezpieczeństwa energetycznego w regionie. Istnieje również mechanizm współpracy z krajami trzecimi w formule „V4+”.
EN
The Visegrad Group (also knownasthe “VisegradFour” orsimply “V4”) reflects the effortsofthe countries ofthe Central European region to work together in a beroffields of common interest within the all-European integration. The Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia have always been part of a single civilization sharing culturaland intellectual values and common roots in diverse religious traditions, which they wish to preserve and further strengthen. The V4 was not createdas an alternative tothe all-European integrationefforts, nordoes it try to compete with the existing functional Central European structures. Its activities are in nowayaimed at is olationor the weakening of ties with the other countries. On the contrary the Group aims at encouraging optimum cooperation with all countries, in particular its neighbours, its ultimate interest being the democratic development in all parts of Europe.All the activities of the Visegrad Group are aimed at streng the ningstability in the Central European region. The participating countries perceive their cooperationas a allenge and its success as the best proof of their ability to integrate also into such structures, such asthe European Union.

Year

Volume

V

Pages

178-191

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • JFC Brunssum

References

 • Bukalska P., Nowa Grupa Wyszehradzka w nowej Unii Europejskiej – szanse i możliwości rozwoju, „Punkt Widzenia” VI Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa 2003.
 • • Ciupiński A., Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej jako polityczny fenomen integracji europejskiej, [w:] Stępień– Kuczyńska A. (red.), Europa Środkowa i Wschodnia wobec współczesnych wzywańintegracyjnych, Łódź 2003.
 • • Dzurinda M., Fifteen Meaningful Years of Visegrad Cooperation, [w:] Jagodziński A. (red.), The Visegrad Group – a Central European Constellation, Bratysława 2006.
 • • Gołembski F., Kupich A., Grupa Wyszehradzka, [w:] S. Parzymies (red.), Europejskie struktury współpracy, Warszawa 2000.
 • • Grzeszczak R., Kierunki rozwoju europejskiej współpracy międzyparlamentarnej, „Europejska współpraca współpraca międzyparlamentarna. Kierunki rozwoju. Zeszyty OIDE” 2005, nr 5,
 • • Haenel H., De Croo H., Evolution ofCOSACoverthe last 20 years, http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/international/cosac_20years.pdf [17.09.2015].
 • • http://www.senat.gov.pl/kontakty-miedzyparlamentarne/wspolpraca-regionalna-parlamentow-w-ramach-ue [15.03.2012 r.].
 • • Kieniewicz L., Skrzyńska M., Międzynarodowa współpraca Sejmu w zakresie integracji europejskiej w okresie od 1 kwietnia 2000 r. do 18 października 2005 r., „Biuletyn Informacyjny Biura Spraw Międzynarodowych Kancelarii Sejmu” 2008, nr 1(48).
 • • Komunikat ze spotkania Prezydiów Komisji ds. Unii Europejskiej Zgromadzenia Narodowego Republiki Węgierskiej, Izby Poselskiej Republiki Czeskiej, Rady Narodowej Republiki Słowackiej oraz Sejmu RP w Zakopanem, 29 stycznia 2005 roku, http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/international/wyszehrad_komunikat.pdf [15.03.2012].
 • • Konkluzje spotkania Komisji Spraw Zagranicznych parlamentów narodowych Grupy Wyszehradzkiej, Bratysława, 25 lutego 2015 r., http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/international/wyszehrad_przewodniczacy12_pl.pdf [29.09.2015].
 • • Konkluzje ze spotkania Prezydiów Komisji ds. UE państw V4 w Časta – Papiernička, 18-20 kwietnia 2005 r., http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/international/wyszehrad2_konkluzje.pdf [16.03.2012].
 • • Long Term Vision of the Visegrad Countries on Deepening their Defence Cooperation, Visegrad, 14 March 2014, http://www.visegradgroup.eu/documents/official-statements [12.10.2015].
 • • Mik C., Pozycja prawna parlamentów narodowych w Unii Europejskiej w świetle Traktatu z Lizbony, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2010, nr 2.
 • • Nowak-Far A., Racjonalizacja międzynarodowej współpracy parlamentów, [w:] Ponadnarodowe zgromadzenia parlamentarne i międzyparlamentarne w Europie XXI wieku, Warszawa 2007.
 • • Oświadczenie ze spotkania komisji ds. europejskich parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej przyjęte w Eger, 18-20 marca 2008, http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/international/wyszehrad7_pl.pdf[17.03.2012].
 • • Oświadczenie ze spotkania komisji ds. Unii Europejskiej Izby Poselskiej i Senatu Republiki Czeskiej, Zgromadzenia Narodowego Węgier, Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz Rady Narodowej Republiki Słowackiej w Krakowie, 15-16 stycznia 2007 r., http://oide.sejm.gov.pl/oide/images /files/international/wyszehrad7_pl.pdf [16.03.2012].
 • • Rudny M., Współpraca polityczna Grupy Wyszehradzkiej – koniec misji czy nowe perspektywy?, Kraków 2008.
 • • Spotkanie komisji właściwych ds. europejskich parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej, „Kronika Sejmowa” 2012, vol. 8 (733).
 • • Wach A., Znaczenie oraz rola Grupy Wyszehradzkiej w latach 1991-2007, „Słupskie Studia Historyczne” 2010, nr 16.
 • • Współpraca regionalna parlamentów w ramach UE, http://www.senat.gov.pl/kontaktymiedzyparlamentarne/wspolpraca-regionalna-parlamentow-w-ramach-ue [15.03.2012].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-4601

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d6e83726-b37f-4ce6-81a7-5cd45bd4f12f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.