Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 98(154) | 25-42

Article title

Hierarchia cech jakościowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw w postępowaniu upadłościowym

Authors

Content

Title variants

EN
Hierarchy of qualitative characteristics of financial statements of enterprises during insolvency proceedings

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zgodnie z MSSF, jeśli informacja finansowa ma zostać uznana za użyteczną dla użytkowników musi posiadać określone cechy jakościowe, takie jak przydatność i wierne odzwierciedlenie. Cechami uzupełniającymi są zrozumiałość, sprawdzalność, terminowość i porównywalność. Cechy odpowiadają potrzebom informacyjnym użytkowników, którzy są wskazywani przez MSSF jako grupy priorytetowe z punktu widzenia zapewnienia wysokiej jakości sprawozdań finansowych. Postępowanie upadłościowe powoduje tworzenie się nowych grup interesariuszy, którzy mają specyficzne potrzeby informacyjne. W artykule przyjęto założenie, że utrata zdolności do kontynuacji działania oraz przepisy Prawa upadłościowego w Polsce mogą determinować potrzeby informacyjne głównych grup użytkowników sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa w upadłości, a tym samym wpływać na hierarchię cech jakościowych sprawozdań finansowych. Zgodnie z ideą instytucji upadłości, interesariuszami korzystającymi z informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych są przede wszystkim sąd, sędziowie komisarze, syndycy i wierzyciele. Celem tego artykułu było określenie hierarchii ważności cech jakościowych sprawozdań finansowych specyficznej dla postępowań upadłościowych. W rezultacie przeprowadzonych badań zbudowano hierarchię cech jakościowych sprawozdań finansowych specyficzną dla procesu upadłościowego. Pomimo specyfiki postępowania upadłościowego, opinia środowiska specjalistów z dziedziny upadłości wskazuje na inne, choć częściowo zbliżone, podejście do prezentowanego w Założeniach Koncepcyjnych MSSF. Jako najważniejsze cechy jakościowe sprawozdań finansowych specjaliści z dziedziny upadłości wskazali trzy cechy, tj. zrozumiałość, wierne odzwierciedlenie i przydatność. W ich ocenie najmniej istotną cechą jakościową sprawozdań finansowych jest porównywalność danego podmiotu z innymi jednostkami. W badaniach wykazano istotność różnic oceny poszczególnych cech.
EN
According to IFRS, if financial information is to be considered useful to users, it must have certain qualitative characteristics, such as relevance and faithful representation. Complementary features are comparability, verifiability, timeliness and understandability. These features are designed to meet the information needs of the users who are indicated by IFRS as priority groups when high quality of financial statements needs to be ensured. Bankruptcy proceedings create new groups of stakeholders who have specific information needs. In this article, an assumption was made that the loss of the ability to continue operations and the provisions of the Bankruptcy Law in Poland may determine the information needs of the main users of the financial statements of a company in bankruptcy, and thus affect the hierarchy of qualitative features of the financial statements. In the case of bankruptcy, the stakeholders that use information contained in financial statements are primarily the court, judges, commissioners, trustees and creditors. The purpose of this paper was to determine the hierarchy of the importance of qualitative features of financial statements, specific to insolvency proceedings. In order to fulfill this goal, questionnaire surveys were carried out among specialists in the field of bankruptcy. The methods of mathematical statistics were used, which helped in the interpretation of the obtained results. A hierarchy of qualitative characteristics of financial statements specific to the insolvency proceedings was built as a result of the conducted research. Despite the specificity of bankruptcy proceedings, the opinions of bankruptcy specialists indicate a different, though partially similar, approach to the one presented in the IFRS Conceptual Framework. As the most important qualitative characteristics of financial statements, bankruptcy specialists indicated three: understandability, faithful representation and relevance. In their assessment, the least important qualitative characteristic of financial statements is comparability of financial data between entities. The significance of differences in the assessment of individual characteristics was shown in the study.

Contributors

author
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Rachunkowości

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d6efd8d9-0888-4a15-bb80-ffc3757f5d2a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.