Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 2 | 1 | 125-146

Article title

Infrastruktura wolnoczasowa, preferencje, możliwości i oczekiwania, dotyczące sposobu spędzania czasu wolnego przez młodzież ze środowiska małomiasteczkowego

Authors

Content

Title variants

EN
Free-time infrastructure, preferences, opportunities and expectations related to the way of spending free time by adolescents in small-town environment

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem pracy jest analiza możliwości i ograniczeń w zakresie atrakcyjnego spędzania czasu wolnego w małym mieście w województwie lubuskim, w Sulechowie. Badaniami objęto grupę młodzieży w wieku od 16 do 18 roku życia. W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Przedstawiono dane liczbowe i procentowe oraz poziom istotności różnic uzyskanych odpowiedzi –w odniesieniu do płci i typu szkoły. Z analizy danych wynika, że uczniowie szkół ponadgimnazjalnych nie są zadowoleni z możliwości spędzania czasu wolnego w Sulechowie. Wielu z nich korzysta z infrastruktury wolnoczasowej innych miast.
EN
Freedom of choice, which is characteristic for free time activities, is sometimes limited by the individual features of a person, his or her financial potential, place of living and flat conditions, a range of cultural activities and its real availability. The aim of the study is to find options of satisfactory free-time spending by the first grade adolescents of different upper-secondary schools in Sulechów, a small town in Lubuskie Voivodship. The research describes a group of people aged 16 to 18. In the study, the method of diagnostic survey, together with a survey questionnaire, were used. There are numerical and percentage data presented, and the gravity level of the differences in the given answers in relation to gender and a school type. The analysis of the data shows that upper secondary school students are not satisfied with the available options of spending free time in Sulechów. Many of them use the free-time infrastructure of other towns.

Contributors

author
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie, Sulechów

References

 • [1] Arska-Kotlińska M., Bartz J., Wieliński D. (2002): Wybrane zagadnienia statystyki dla studiujących wychowanie fizyczne. Wyd. 3 zmienione i uzu-pełnione, AWF w Poznaniu. Poznań.
 • [2] Bartoszewicz R. (2005): Prozdrowotne motywy aktywności ruchowej mło-dzieży gimnazjalnej w wybranych krajach europejskich. [w:] Śladkowski W. (red.): Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Vol. LX, Suppl. XVI, 11. Lublin, s. 38–42.
 • [3] Czajkowski K. (1979): Wychowanie do rekreacji. WSiP. Warszawa.
 • [4] Dębicka J. (2001): Motywy podejmowania aktywności fizycznej i stojące na tej drodze główne przeszkody dla dziewcząt i chłopców szkół średnich. [w:] Umiastowska D. (red.): Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, 6, Szczecin, s. 110–114.
 • [5] Duda H., Różycki P., Stanek L. (2013): Assesment of indications of leisure of young athletes in the aspect pro-health. [w:] Wellness, mind and beauty. Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum. Lublin, s. 46–58.
 • [6] Dybińska E. (2015): Aktywność ruchowa jako komponent zdrowego stylu życia wybranej grupy mieszkańców regionu małopolskiego. [w:] Turowski K. (red.): Zdrowie i dobrostan, 2, Lublin, s. 70–73.
 • [7] Grabowski H. (1984): Teoria wychowania fizycznego. AWF. Kraków.
 • [8] Grysko I. (2009): O czasie wolnym młodzieży. [w:] Bałachowicz J. (red.): Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 6, Warszawa, s.50–57.
 • [9] Hajduk E., Karpińczyk P. (2005): Społeczne uczestnictwo młodzieży śred-niego miasta. Wydawnictwo Akademickie „Żak”. Warszawa.
 • [10] Jankowski D. (2010): Pedagogika kultury. Studia i koncepcja. Impuls. Kra-ków.
 • [11] Jopkiewicz A., Gawron J., Majecka-Kotwica M. (2015): Charakterystyka wybranych elementów stylu życia osób dorosłych z województwa święto-krzyskiego. [w:] Turowski K. (red.): Zdrowie i dobrostan, 2, Lublin, s. 161–173.
 • [12] Jurczak A. (2005): Aktywność młodzieży w czasie wolnym. Preferencje – Bariery – Uwarunkowania. [w:] Maszczak T. (red.): Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 12, s. 25–30.
 • [13] Król H., Jesionek P. (2015): Aktywność fizyczna uczniów 13–15-letnich po-wiatu radomskiego. [w:] Turowski K. (red.): Zdrowie i dobrostan, 2, Lu-blin, s. 232–246.
 • [14] Królicki J. (2001): Sposoby spędzania czasu wolnego przez młodzież szkół średnich w środowisku małego miasta. [w:] Umiastowska D. (red.): Aktyw-ność ruchowa ludzi w różnym wieku, 6, Szczecin, s. 195–198.
 • [15] Lelonek M., Przychodni A., Markowska M. (2016): Przegląd wybranych trendów związanych z kształtowaniem kondycji fizycznej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. [w:] Jopkiewicz A. (red.): Auksologia a promocja zdrowia, 6, Kielce, s. 195–211.
 • [16] Lisicki T. (2012): Czas wolny studentów a oferta akademickich zajęć wy-chowania fizycznego. [w:] Umiastowska D. (red.): Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, 16, USz. Szczecin, s. 157–165.
 • [17] Łobocki M. (2003): Metody i techniki badań pedagogicznych. Oficyna Wy-dawnicza Impuls. Kraków.
 • [18] Markowska M., Przychodni A., Lelonek M. (2016): Aktywność fizyczna 6-letnich dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych lub szkolnych na terenie Polski. [w:] Jopkiewicz A. (red.): Auksologia a promocja zdrowia, 6, Kielce, s. 101–112.
 • [19] Pięta J. (2004): Pedagogika czasu wolnego. Almamer Wyższa Szkoła Eko-nomiczna. Warszawa.
 • [20] Pławińska L., Szczepanowska E., Repecka M. (2015): Aktywne formy spę-dzania czasu wolnego przez gimnazjalistów. [w:] Umiastowska D. (red.): Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, 25–28, Szczecin, s. 241–251.
 • [21] Szafraniec K. (2011): Młodzi 2011. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Warszawa.
 • [22] Sznajder S., Hagel G. (2004): Czas wolny w rodzinach katolickich. [w:] Umiastowska D. (red.): Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, 8, Szczecin, s. 391–392.
 • [23] Toczek-Werner S. (2008): Podstawy rekreacji i turystyki. AWF. Wrocław.
 • [24] Wiza A. (2004): Formalna i nieformalna edukacja do aktywności rekrea-cyjnej. [w:] Umiastowska D. (red.): Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, 8, Szczecin, s. 11–16.
 • [25] Wolańska T. (1997): Leksykon. Sport dla wszystkich – rekreacja ruchowa. Warszawa.
 • [26] Wołosz A., Parnicka U. (2003): Szkoła źródłem motywacji czy barierą do udziału w aktywności ruchowej młodzieży. Rocznik Naukowy. Biała Podla-ska, X, s. 121–136.
 • [27] Woynarowska B., Mazur J. (2000): Zachowania zdrowotne i zdrowie mło-dzieży szkolnej w Polsce i innych krajach. Tendencje zmian w latach 1990–1998. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d6f04df4-83ff-4f5e-8c19-262056482d16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.