Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 5 | 2 | 187-192

Article title

Interaktívna tabuľa v edukačnom procese, interaktívny systém eBeam Edge

Content

Title variants

EN
Interactive whiteboard in the educational process, an interactive system eBeam Edge

Languages of publication

SK EN

Abstracts

SK
V predkladanom článku autor naznačuje a prezentuje možnosti a sposoby využitia interaktívnej tabule na základnej škole. V texte sú rozpracované klady a možné nedostatky pri práci s interaktívnou tabuľou, rôzne spôsoby a základné metodické otázky priebehu vyučovacieho procesu, ktoré prispievajú k správnemu učeniu žiaka a vytvoreniu prostredia, ktoré stimuluje žiaka k aktivite a spolupráci. Nakoľko nie všetci učitelia techniky, majú prístup ku klasickej IWB, naznačujeme možnosť využitia prenosného interaktívneho systému eBeam Edge, ktorý sa môže stať primeranou náhradou klasickej tabule. Poukazujeme na jednu z foriem a možností, akou informačné technológie prispievajú k zefektívneniu vyučovacieho procesu.
EN
In the present article, the author presents and suggests possibilities and ways of using an interactive whiteboard in primary school. The text elaborates the advantages and possible disadvantages of working with interactive whiteboards, various methods and basic methodological issues during the learning process, contributing to correct pupils' learning and create an environment that stimulates students to activities and cooperation. Since not all art teachers have access to the classic IWB suggests the possibility of using portable eBeam Edge interactive system, which may become appropriate to replace the conventional blackboard. There is demonstrates one of the ways and means, such as information technology contribute to more efficient teaching process.

Year

Volume

5

Issue

2

Pages

187-192

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

References

  • Dostal J. (2009), Interaktivni tabule – vzynamnz prinos pro vydelavani [in:] Casopis Česká škola [online], Computer press.
  • Mišúrová P. (2013), Interaktívne tabule v pedagogickej praxi, Bratislava: Akademická knižnica Univerzity Komenského.
  • Pigová M., Používanie interaktívnych tabúľ v slovenských základných a stredných školách. Výskumná štúdia. EDEA PARTNERS.
  • Reháková D. (2013), Možnosti využitia interaktívnej tabule na vyučovaní na ZŠ, Bratislava: Akademická knižnica Univerzity Komenského.
  • Šoltés J. (2013), Interaktívne tabule, softvéry a niektoré možnosti ich uplatnenia vo výučbe techniky, Časopis „Technika vzdelávanie“, roč. 2, č. 2, s. 86–88. FPV UMB B. Bystrica. ISSN 1338-974.
  • Yuanmei D. (2010), Teaching interactively with interactive whiteboard: Teachers are the key. Networking and Digital Society (ICNDS), 2010 2nd International Conference on, vol.1, pp.144, 147, 30–31 May 2010.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-9069

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d6f54320-2fa4-42a6-a950-fb3d00cfe7d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.