Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 2(67) | 153-167

Article title

Uczestnictwo w studiach podyplomowych a potrzeby człowieka dorosłego

Authors

Content

Title variants

EN
Participation in post-graduate non-degree programmes and adult’s needs

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tekst dotyczy problematyki uczestnictwa osób dorosłych w studiach podyplomowych i różnorodności czynników wpływających na decyzję o dalszej edukacji. Wśród nich Autorka wymienia ludzkie potrzeby związane z różnymi sferami życia człowieka dorosłego, które mogą być realizowane dzięki uczestnictwu w studiach. Praca obejmuje także informacje o aktualnych danych statystycznych dotyczących poziomu uczestnictwa w studiach podyplomowych i opis ich funkcji w świetle literatury przedmiotu.
EN
The text deals with the issues of adults’ participation in post-graduate non-degree programmes and a variety of factors influencing decision to continue education. Among them the author names human needs connected with various areas of adult’s life that can be fulfilled by studying. The work also presents information on current statistical data on the level of participation in post-graduate non-degree programmes and description of their function in face of the literature.

Year

Issue

Pages

153-167

Physical description

Contributors

author
 • Doktorantka Wydziału Pedagogicznego UW

References

 • Antosz A. (2009), Uczestnictwo dorosłych Polaków w edukacji w okresie przemian gospodarczo-ustrojowych w latach 1987-2007, [w:] „Edukacja Dorosłych”, nr 1(60), s. 13-40.
 • Baraniak B. (2000), Kompetencje zawodowe, [w:] Nowacki T. (red), Nowy słownik pedagogiki pracy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa, s. 119.
 • Czapiński J., Panek T. (2009), Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, dostępny na: http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2009.pdf (otwarty 03.01.2013).
 • Jaworska B. (2003), Studia podyplomowe – forma akademickiej edukacji, [w:] Kruszewski Z. B. (red.), Kształcenie ustawiczne. Idee i doświadczenia, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock, s. 373-381.
 • Kargul J. (2005), Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych. Przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław.
 • Malewski M. (1998), Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Notatka na temat szkół wyższych w Polsce, Dane GUS z 26.10.2010, dostępny na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_e_not_nt_szkol_wyzszych_w_Polsce.pdf (otwarty 03.01.2013).
 • Opiłowska M. (2009), Współcześni studenci jako stratedzy własnej kariery zawodowej (w świetle teorii gier i kredencjalizmu), [w:] „Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja” nr 4/2009, s. 107-126.
 • Orkwiszewska A. (2004), Studia podyplomowe przygotowania pedagogicznego w systemie edukacji ustawicznej, [w:] Góralska R., Półturzycki J. (red.), Edukacja ustawiczna w szkołach wyższych – od idei do praktyki, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Płock-Toruń, s. 301-307.
 • Raport Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA), Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie, tłum. J. Czernik, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2011.
 • Sobańska-Nolka A. (2009), Kształcenie dorosłych na studiach podyplomowych, [w:] Wołk Z. (red.), Szkolnictwo wyższe w systemie kształcenia ustawicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, s. 105-117.
 • Syguła E. (1991), Niektóre zagadnienia doboru treści kształcenia na uniwersyteckich studiach podyplomowych, [w:] "Studia Pedagogiczne", t. LVII/1991, s. 147-155.
 • Szkoły wyższe i ich finanse w 2011 r., Dane GUS 2012, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • Ustawa z 27.07.2005, Prawo o szkolnictwie wyższym; tekst ujednolicony: „Dziennik Ustaw” 2005 nr 164, poz. 1365.
 • Wejście ludzi młodych na rynek pracy, Dane GUS z dnia 23.02.2010, dostępny na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_Wejscie_ludzi_mlodych_na_rynek_pracy.pdf (otwarty 03.01.2013).
 • Zdaniewicz M. (2009), Studia podyplomowe jako element kształcenia ustawicznego, [w:] Wołk Z. (red.), Szkolnictwo wyższe w systemie kształcenia ustawicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, s. 95-103

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d702be56-b4d2-4210-8663-1cdb860eac2f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.