PL EN


2018 | 9 | 1 | 307-313
Article title

Trening interpersonalny w kształceniu akademickim

Content
Title variants
EN
Interpersonal Training in Academic Education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Doskonalenie umiejętności interpersonalnych jest jednym z celów kształcenia akademickiego na kierunkach pedagogicznych. W opracowaniu zaprezentowano analizę dotyczącą efektywność zajęć z treningu interpersonalnego przeprowadzonego dla studentów studiów licencjackich. Zaję-cia prowadzone były w ramach projektu „Kompetencje kluczem do kariery WF-P”. Ich celem było wzmocnienie kompetencji studentów w zakresie: synergicznego rozwiązywania problemów, świa-domości własnych aktów komunikacyjnych, umiejętności słuchania drugiego człowieka, odczyty-wania i wyrażania emocji, nawiązywania i utrzymywania kontaktów z innymi ludźmi, współpra-cowania w grupie oraz jasnego przekazywania myśli. Zaprezentowane wyniki wskazują na istotny wzrost tych kompetencji wśród uczestników projektu.
EN
Improving interpersonal skills is one of the objectives of academic education in pedagogical fields of study. The paper presents an analysis of the effectiveness of interpersonal training classes for students up to a bachelor`s degree level. The classes were carried out under the project “Com-petences as a key to the career of WF-P”. The aim of the classes was to strengthen students' com-petence in: synergic problem solving, awareness of their communication acts, ability to listen to others, read and express emotions, establish and maintain relationships with others, collaborate in group, and communicate clearly. The presented results indicate the significant increase of these competences among the project participants.
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
307-313
Physical description
Contributors
  • Doktor, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Filologiczno-Pedagogiczny, Katedra Pedagogiki i Psychologii, Polska
References
  • Giddens, A. (2010). Socjologia. Warszawa: PWN.
  • Kordziński, J. (2017). Szkoła wspólnych działań czyli i relacjach i współpracy. Warszawa: Wolters Kluwer.
  • Kwaśnica, R. (2004). Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika (s. 291–319). Warszawa: PWN.
  • Kwiatkowska, H. (1991). Przemiany funkcji zawodowych nauczyciela. W: J. Nowak (red.), Prze-miany zawodu nauczycielskiego (s. 99–119). Wrocław, Kraków, Warszawa: PAN.
  • PARP–UJ (2014). Bilans kapitału ludzkiego w Polsce. Warszawa.
  • Sałata, E. (2009). Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli gimnazjum. W: E. Sałata (red.), Pro-blemy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli (s. 286–292). Radom: ITeE-PIB.
  • Zamkowska A. (2015). Pedagog specjalny w roli tradycyjnej i nowej. W: E. Sałata, M. Mazur, J. Bojanowicz (red.), Edukacja. Wczoraj – Dziś – Jutro (s. 50–58). Radom: RTN.
  • Ziębakowska-Cecot K. (2015). Szanse i zagrożenia obecności mediów w edukacji – wczoraj i dziś. W: E. Sałata, M. Mazur, J. Bojanowicz (red.), Edukacja. Wczoraj – Dziś – Jutro. Radom: RTN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d704d06e-346c-425e-b806-6f1d2d4d7bb6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.