PL EN


2015 | 4(42) | 127-132
Article title

Znaczenie sektora transportowego w wymianie handlowej państw Partnerstwa Wschodniego i Polski

Authors
Title variants
EN
The Role of Transport Sector for Trade between Eastern Partnership Countries and Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rynek usług transportowych stanowi integralną część gospodarki regionalnej. Poprawność funkcjonowania tego rynku determinuje sprawność i efektywność działania całego systemu gospodarki kraju, poszczególnych regionów oraz współpracy między państwami. Celem artykułu jest określenie wpływu rynku transportowego w państwach należących do programu Partnerstwa Wschodniego (Ukraina, Mołdawia, Gruzja, Armenia i Azerbejdżan) dla wymiany handlowej między tymi krajami a Polską. Analiza rynku transportowego w państwach Partnerstwa oraz danych dotyczących wartości dóbr i usług transportowanych poszczególnymi środkami transportu między krajami Partnerstwa a Polską, pozwoliła na sformułowanie wniosku, iż źle rozwinięta infrastruktura transportowa w państwach Partnerstwa Wschodniego przyczynia się do hamowania wymiany handlowej między Polską a tymi państwami.
EN
The market of transport services is an integral part of the regional economy. The correctness of functioning of this market determines the effectiveness and efficiency of the entire economic system of the country, the regions and cooperation between states. This article aims to determine the impact of the transport market in countries belonging to the Eastern Partnership (Ukraine, Moldova, Georgia, Armenia and Azerbaijan) on trade between these countries and Poland. Analysis of the transport market in the countries of the Partnership and data about the value of goods and services transported by various means of transport between the countries of the Partnership and Poland has allowed to conclude that poorly developed transport infrastructure in the countries of the Eastern Partnership contributes to inhibit trade between Poland and these countries.
Contributors
  • Uniwersytet Wrocławski
References
  • Bartniczak B. (2013): Zrównoważony transport na poziomie regionalnym jako przedmiot pomiaru wskażnikowego. „Studia Ekonomiczne” (143), s. 11–20.
  • Chrabąszcz K. (2012): Cechy regionalne a rozwój krajowej infrastruktury drogowej na przykładzie autostrady A4. „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, nr 1 (20), s. 39–47.
  • Energy, Transport and Environment Indicators. 2014 Edition. (2014), Pocketbooks, Luxembourg, Eurostat.
  • Kirdina O.G. [Кірдіна, О. Г.] (2010): Аспекти впливу залізничного транспорту на економіку країни. „Вісник економіки транспорту і промисловості” (29), s. 221–226.
  • Krikawskij E., Kubiw S. [Крикавський, Є., Кубів С] (red.) (2008): Економіка логістичних систем. Lwów [Львів], Wydawnictwo Politechniki Lwowskiej [Видавництво Львівської політех-ніки].
  • Kwarciński T. (2012): Uwarunkowania rozwoju dostępności usług transportowych w regionie. „Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki/Uniwersytet Szczeciński” (16), s. 103–111.
  • Maksimowa S.J. [Максимова С. Ю.] (2010): Формирование и развитие транспортной инфра-структуры региона: диссертация... кандидата экономических наук: 08.00.05. Stawropol [Ставрополь].
  • Marszalowa A.S., Nowosjelow A.S. [Маршалова, А. С., Новоселов, А. С.] (2010): Конкурен-тоспособность и стратегия развития муниципальных образований. „Регион: экономика и социология” (3), s. 219–236.
  • Matwiejewa A. [Матвєєва А.] (2011): Ринок транспортних послуг: поняття, учасники та об’єкти. „Вісник Академії правових наук України”, nr 1 (64), s. 135–143.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7089174-2533-46b6-8296-c287672113e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.