PL EN


2013 | 5 | 8 | 218-235
Article title

Postępowanie dyscyplinarne w służbach specjalnych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

Content
Title variants
EN
Disciplinary proceedings in security services in view of administrative court decisions
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Służby specjalne są wyspecjalizowanymi organami państwa powołanymi do zwalczania szczególnych zagrożeń dla funkcjonowania kraju. W odróżnieniu od innych formacji zmilitaryzowanych charakteryzują się one tym, że działają w sposób niejawny, a ich działalność obejmuje również czynności dokonywane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednak mimo podobieństw w działalności służb specjalnych ustawodawca uregulował w odmienny sposób procedurę postępowania w sprawach dyscyplinarnych. We wszystkich służbach specjalnych ustalono ogólną klauzulę odpowiedzialności dyscyplinarnej. Ustawy nie określają definicji przewinienia dyscyplinarnego. Przewinienie dyscyplinarne jest natomiast definiowane przez określenie w kolejnych przepisach katalogu czynów, za które funkcjonariusz może zostać ukarany. Jednak w tym wypadku ustawodawca sformułował w różny sposób katalog czynów, które są przewinieniami dyscyplinarnymi w służbach specjalnych. Mamy tutaj dwa rozwiązania: przewinienia dyscyplinarne stanowią zamknięty katalog czynów (AW, CBA) • wymienione przewinienia dyscyplinarne nie stanowią zamkniętego katalogu czynów, a podane w przepisach wyliczenie ma jedynie charakter przykładowy (ABW, wojskowe służby specjalne). Postępowanie dyscyplinarne we wszystkich służbach specjalnych ma charakter inkwizycyjny, w którym dominującą rolę odgrywa przełożony dyscyplinarny. Przełożonym dyscyplinarnym dla wszystkich funkcjonariuszy jest szef danej służby specjalnej. Kierownik jednostki organizacyjnej służby jest natomiast przełożonym dyscyplinarnym w stosunku do podległych mu funkcjonariuszy. Przełożony dyscyplinarny decyduje o wszczęciu postępowania, ocenia zebrany przez rzecznika dyscyplinarnego materiał dowodowy oraz wymierza karę. Kary dyscyplinarne są natomiast odpłatą za popełnione przewinienie dyscyplinarne. Orzeczenie kary dyscyplinarnej oznacza, że dokonano całościowej oceny czynu obwinionego. Ocena taka powinna prowadzić do tego, aby wymierzona kara była adekwatna do wagi czynu, ale także uwzględniała inne uwarunkowania związane z osobą obwinionego i okolicznościami popełnienia czynu.
EN
Special services are specialized state bodies established to counteract specific threats to the state. Unlike military institutions, they typically operate covertly and perform actions outside the territory of the Republic of Poland. However, despite some similarities between the methods of operation of particular services, the law-makers have distinguished between disciplinary procedures in various services. All services are subject to a general clause of disciplinary liability. The legal acts do not provide any definition of a disciplinary violation. The disciplinary violation can only be defined on the basis of all the acts specified in the provisions, for which an officer may be punished. However, the legal provisions stipulate various catalogues of disciplinary violations that officers of particular services may be held accountable for. There are two possibilities: • disciplinary violations are contained in a closed list (AW, CBA); • disciplinary violations are not contained in any closed list of acts, whereas those specified in legal provisions are only examples (ABW, military special services). Disciplinary proceedings in all special services are of inquisitorial nature, where the key role is played by the disciplinary superior. The disciplinary superiors to all officers are heads of special services. Heads of organizational units within the service are disciplinary superiors to all officers that are subordinate to them. It is the disciplinary superior who decides on launching disciplinary proceedings, evaluates the materials gathered by disciplinary assistant and imposes punishment. Disciplinary punishment is retribution for a disciplinary violation. When disciplinary punishment is imposed, it means that the violation has been thoroughly investigated. The investigation should result in imposing punishment that matches the seriousness of the violation. It should also take into consideration other circumstances connected with the specific officer and the general circumstances of the violation
Keywords
Year
Volume
5
Issue
8
Pages
218-235
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d709e616-0bdc-4a7c-a360-587c59650673
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.