Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 4/2018 | 47-67

Article title

Solidarność ubezpieczonych w ubezpieczeniu chorobowym a problem nadużyć w prawie do świadczeń

Content

Title variants

EN
Solidarity of insured persons in sickness insurance and the problem of abuse of the right to benefits

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Opracowanie przedstawia zagadnienia związane z ubezpieczeniem chorobowym w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Omawiane kwestie skupiają się na charakterystyce zasady solidarności oraz nadużyć w prawie do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Na podstawie orzeczeń sądowych zostały przedstawione przykłady najczęściej występujących nieprawidłowości w prawie do świadczeń. Przedstawiono również możliwości, jakimi dysponuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, aby przeciwdziałać nadużyciom. Najważniejsze kwestie dotyczą próby określenia, czym jest nadużycie w kontekście nabywania prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Ponadto wskazuje się, że nieuczciwe działania części świadczeniobiorców i płatników składek stoją w sprzeczności z zasadą solidarności społecznej, która jest jedną z podstawowych wartości dla ubezpieczeń społecznych.
EN
The study presents issues related to sickness insurance within the Polish social insurance system. The discussed issues focus on the characteristics of the principle of solidarity and abuse of the right to sickness benefits. Based on court decisions, examples of the most frequent irregularities in the right to benefits have been presented. It also presents the possibilities available to the Polish Social Insurance Institution (ZUS) in order to counteract abuses. The most important issues relate to attempts to determine what abuse is in the context of acquiring the right to sickness benefits. Moreover, it is pointed out that the unfair actions of some beneficiaries and contribution payers are in contradiction with the principle of social solidarity, which is one of the basic values for social insurance.

Year

Issue

Pages

47-67

Physical description

Dates

published
2019-04-24

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

References

 • 5 osób oskarżonych o wręczanie łapówek za fałszywe zwolnienia, „Dziennik Łódzki” 23.12.2014, www.dzienniklodzki.pl (31.07.2018).
 • Bińczycka-Majewska T., Organizacja i funkcjonowanie ubezpieczeń społecznych [w:] Ubezpieczenie społeczne dawniej i dziś. W 80-lecie uchwalenia ustawy o ubezpieczeniu społecznym, Wrocław 2013.
 • Cieśla S., Lekarze nie pójdą siedzieć. Dostali wyroki w zawieszeniu i wysokie grzywny, „Gazeta Lubuska” 21.07.2009, www.gazetalubuska.pl (31.07.2018).
 • Dobrzański D., Nowożytna idea solidarności [w:] Idea solidarności w kontekstach filozo‑ficzno‑historycznych, red. D. Dobrzański, A. Wawrzynowicz, Poznań 2006.
 • European Investment Bank, International financial institusions anti-corruption task force, Singapore 2006, s. 1, http://www.eib.org/en/about/documents/ifi-anti-corruption-task­-force-uniform-framework.htm (30.09.2018).
 • Fiedoruk J., Niektórzy biorą zwolnienia lekarskie – np. by wyremontować dom. To oszustwo, „Białystokonline” 28.01.2018, www.bialytsokonline.pl (15.02.2019).
 • Golinowska S., Polityka społeczna w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne, Warszawa 1994.
 • Jakubiec D., Pierwsze polskie instytucje ubezpieczeń społecznych. Zarys historii i ustroju, Warszawa 2007.
 • Kaczmarek A., Zakres podmiotowy ubezpieczenia chorobowego [w:] Ubezpieczenie chorobowe, red. B. Wagner, A. Malaka, Iwonicz Zdrój 2010.
 • Kasprowski S., Kontrola zasadności pobierania świadczeń w razie choroby i macierzyństwa w polskim systemie ubezpieczeń społecznych w latach 2005–2013, „Prace Naukowe UE we Wrocławiu” 2015, nr 395.
 • Kukuła Z., Przestępczość socjalna z pespektywy prawa karnego i kryminologii, Warszawa 2016.
 • Kutera M., Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych, Warszawa 2008.
 • Kwaśniewski J., Patologia społeczna. Wybrane problemy, Warszawa 1991.
 • Lach D., O solidarności społecznej w „ubezpieczeniu zdrowotnym”, referat z XIX Zjazdu Katedr/Zakładów Prawa Pracy i Zabezpieczenia społecznego pt. „Podstawy aksjologiczne prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, https://prawo.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0011/176168/dr-hab.-Lach.pdf (31.07.2018).
 • Makarzec M., Przestępstwo oszustwa na szkodę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych [w:] Przestępstwa na szkodę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – wybrane zagadnienia, red. J. Lachowski, Toruń 2018.
 • Olszewska M., Kierunki zmian ubezpieczenia chorobowego [w:] Ewolucja ubezpieczeń społecznych w okresie transformacji ustrojowej, red. B. Wagner, A. Malaka, Bydgoszcz 2011.
 • Pilecka G., Bisek-Grąz M., Praktyka podwyższania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe na krótko przed porodem przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka” 2015, nr 3.
 • Radzińska J., Solidarności: definicja i konteksty, „Etyka” 2014, nr 48.
 • Rymsza M., Solidaryzm w ubezpieczeniach społecznych [w:] Społeczne aspekty ubezpieczenia, red. T. Szumlicz, Warszawa 2005.
 • Rzemek M., ZUS grozi więzieniem za wyłudzenia, „Rzeczpospolita” 15.12.2017, www.rp.pl (15.02.2019).
 • Sanetra W., Aksjologiczne podstawy prawa ubezpieczeń społecznych [w:] Ubezpieczenia społeczne w procesie zmian. 80 lat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, red. K. Frieske, E. Przychodaj, Warszawa 2014.
 • Sismonde de Sismondi J.Ch., Nouveaux principes d’economie politique ou de la richesse dans ses rapports avec la population (Nowe zasady ekonomii politycznej, czyli o bogactwie i jego stosunku do ludności), Paris 1819 [za:] E. Grabowski, Ubezpieczenia społeczne w państwach współczesnych, Warszawa 1923.
 • Słownik języka polskiego PWN, www.sjp.pwn.pl (31.07.2018).
 • Szpor G., System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2016.
 • Szubert W., Ubezpieczenie społeczne. Zarys systemu, Warszawa 1987.
 • Ślebzak K., Zasada solidarności w ubezpieczeniu społecznym [w:] Z zagadnień prawa pracy i prawa socjalnego. Księga jubileuszowa Profesora Szurgacza, red. Z. Kubot, T. Kuczyński, Warszawa 2011.
 • Ślebzak K., Kontrola przez ZUS ważności umów o pracę stanowiących tytuł do ubezpieczenia społecznego – wybrane zagadnienia, „Prawo i Zabezpieczenie Społeczne” 2017, nr 2.
 • Tatara W., ZUS kontroluje chorych i cofa zwolnienia lekarskie, „Nowiny24+” 13.02.2017, www.plus.nowiny24.pl (15.02.2019).
 • Wygonna E., Krysztofowicz A., Nadużycia w systemie ubezpieczeń społecznych – pokusa dla klienta, wyzwanie dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, „Biuletyn Ministerstwa Finansów” 2017, nr 2 (22).
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Sprawozdania z wykonania planu finansowego FUS za lata 2008–2017, www.zus.pl (31.07.2018).
 • Zbyt dużo bezzasadnych zwolnień lekarskich, „Podatki.biz” 26.09.2017, www.podatki.biz (15.02.2019).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1731-0725

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d712113b-6d7c-4b24-b67e-36a21e31f8ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.