PL EN


2015 | 44 cz. 2 | 260-274
Article title

Zdolność do innowacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce warunkiem ich rozwoju i podnoszenia konkurencyjności rynkowej

Content
Title variants
EN
Innovation Capacity of SME as the Condition of Their Development and Market Competitiveness Improvement in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Innowacyjność jest kluczowym czynnikiem służącym podnoszeniu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, zgodnie z założeniami gospodarki opartej na wiedzy (GOW), według których UE ma stać się bardziej konkurencyjnym obszarem na świecie (poprzez podnoszenie swojej innowacyjności), zdolnym do rywalizowania z potęgami azjatyckimi oraz USA. Należy przyjąć, że stopień nowości przedsiębiorstw uzależniony jest od wielu czynników, wśród których jednym z ważniejszych jest zdolność do innowacji. W odniesieniu do przedsiębiorstw mniejszej skali (MSP) kształtowanie zdolności jest niezwykle istotne z punktu widzenia ich rozwoju innowacyjnego. Jednakże – jak pokazują badania – główne działania tych przedsiębiorstw koncentrują się bardziej na poprawie zewnętrznych zdolności (absorpcyjnych i asymilacyjnych), niż wewnętrznych (w zakresie własnego potencjału), czego efektem jest brak możliwości samodzielnego rozwoju tych przedsiębiorstw. Celem tego krótkiego opracowania jest dokonanie analizy zdolności do innowacji wśród MSP w Polsce, z uwzględnieniem poziomu ich zróżnicowania w zależności od wielkości i wieku (stażu rynkowego) oraz ich poziomu innowacyjności. Opracowanie to weryfikuje znaczenie zdolności innowacyjnych sektora MSP w procesie podnoszenia jego konkurencyjności rynkowej.
EN
Innovation is a key factor for improving of the competitiveness among small and medium-sized enterprises (SMEs) according to the knowledge-based economy (KBE), in which the EU has become more competitive region in the world (by raising their innovation). The novelty level ofSME depends on many factors – the most important is innovative capability to innovate. Regarding to smaller-scale enterprises (SMEs) creating of its capability is extremely important from the point of view of their innovative development. However, research shows that the main activities of these companies are focused on improving the external capability (absorption and assimilation) than internal (in terms of their potential), so there is no possibility of independent development of these enterprises in the long term. The purpose of this short paper is to analyze the capacity for innovation among SMEs in Poland, taking into account their level of differentiation in depending on the size and age and their level of innovativeness. This study verifies the importance of the innovation capacity of SMEs in the process of raising its market competitiveness.
Year
Volume
Pages
260-274
Physical description
Contributors
 • Katedra Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego Politechnika Łódzka
References
 • Forsman H., 2011, Innovation capacity and innovation development in small enterprises. A comparison between the manufacturing and service sector, „Research Policy” 40, http://dx.doi.org/10.1016/j.respol.2011.02.003.
 • Janasz W., Kozioł K., 2007, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Kogut B., Zander U., 1992, Knowledge of the firm, combinative capability and the replication of technology, „Organization Science” No. 3, http://dx.doi.org/10.1287/orsc. 3.3.383.
 • Kozioł-Nadolna K., 2011, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Unii Europejskiej [w:] Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji, red. W. Janasz, Difin, Warszawa.
 • Olsson A., Wadell C., Odenrick P., Bergendahl M.N., 2010, An action learning method for increased innovation capability in organisations, Action Learning: research and Practice, Vol.7, No. 2, http://dx.doi.org/10.1080/14767333.2010.488328.
 • Stanisławski R., 2013, Wpływ dynamicznych zdolności innowacyjnych na kształtowanie przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, „Organizacja i Kierowanie” nr 4.
 • Stawasz E., 2012, Innovation capacity of enterprises – selected issues [w:] New trends and challenges in innovative entrepreneurship, ed. E. Stawasz, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica nr 276, Univerity of Lodz, Lodz.
 • Stawasz E., 2011, Innowacyjność polskiego sektora MSP w świetle badań własnych [w:] Polityka innowacyjna państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – analiza uwarunkowań i ocena realizacji, red. P. Niedzielski, R. Stanisław-ski, E. Stawasz, „Zeszyty Naukowe nr 654, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 70, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Teece D.J., Pisano G., Shuen A., 1997, Dynamic capabilities and strategic management, „Strategic Management Journal”, Vol. 18, No. 7, http://dx.doi.org/10.1002/(SICI) 1097-0266(199708)18:7%3C509::AID-SMJ882%3E3.0.CO;2-Z.
 • Tsai M-T, Tsai Ch-L., 2010, Innovation capability and performance in Taiwanese science parks: exploring the moderating effects of industrial clusters fabric, „The International Journal of Organizational Innovation”, Vol. 2, No. 4.
 • Wernerfelt B., 1995, A resource based view of the firm: Ten years after, Strategic Management Journal, Vol. 16, No. 3, http://dx.doi.org/10.1002/smj.4250160303.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d712e540-bb24-4540-8280-0fcef118169c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.