PL EN


2019 | 1 | 297-311
Article title

Dialog Motywujący jako metoda działania we wczesnej interwencji profilaktycznej

Authors
Content
Title variants
EN
Motivational Interviewing as a method of action in early preventive intervention
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na podstawie programu wczesnej interwencji „FreD goes net” w artykule opisano metodę Dialogu Motywującego wykorzystywaną w pracy z młodzieżą wykazującą zachowania ryzykowne. Zostały zaprezentowane założenia teoretyczne, zasady i metody pracy. Autor publikacji zwraca uwagę na charakterystyczne cechy młodych ludzi w okresie dorastania i łączy je z konkretnym oddziaływaniem mającym na celu zmianę niepożądanych zachowań. Artykuł zawiera również przegląd badań dotyczących zastosowania DM w pracy z adolescentami. Badacze są zgodni co do tego, że wiele elementów DM takich jak umiejętne stosowanie technik, używanie języka zmiany, empatyczne reagowanie zgodnie z filozofią i zasadami DM jest obiecującą metodą w pracy z młodzieżą nad zmianą ryzykownych zachowań. Jednocześnie wskazują na konieczność dalszych badań.
EN
On the basis of the early intervention program FreD goes net the article describes the method of Motivational Interviewing used in work with adolescents showing risky behaviors. Theoretical assumptions, principles and working methods have been presented. The author of the publication draws attention to the characteristic features of young people during adolescence and combines them with a specific impact aimed at changing unwanted behaviors. The article also contains a review of research on the use of MI in work with adolescents. Researchers agree that many elements of MI such as skillful use of techniques, use of the language of change, empathic reaction in accordance with the philosophy and principles of MI is a promising method in working with youth on the change of risky behaviors. At the same time, they indicate the need for further research.
Year
Issue
1
Pages
297-311
Physical description
References
 • Antonowski A. (1995). Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować. Warszawa: Wydawnictwo Fundacja Instytut Psychiatrii i Neurologii.
 • Arkowitz H., Miller W.R, Rollnick S. (2017). Dialog Motywujący w terapii problemów psychologicznych. Przeł. M. Kapera. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Barański C. (2016a). Dialog Motywujący w pracy z młodzieżą podejmującą ryzykowne zachowania seksualne. Praca Socjalna, 31(1), 184-206.
 • Barański C. (2016b). Dialog Motywujący w pracy z grupami osób podejmującymi zachowania ryzykowne. Psychoterapia, 3(178), 37-52.
 • Brzezińska A.I., Appelt K., Ziółkowska B. (2016). Psychologia rozwoju człowieka. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Barnet E. (2012). Motivational Interviewing for adolescent substance use: A review of the literature. Addictive Behaviors, 37, 1325-1334.
 • Connors G.J., DiClemente C., Velasquez M.M., Donovan D.M. (2015). Etapy zmiany w terapii uzależnień. Wybór i planowanie interwencji. Przeł. D. Braitwaite. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Davis J.P, Houck J.M., Rowell L.N. i in.(2016). Brief Motivational Interviewing and Normative Feedback for
 • Adolescents: Change Language and Alcohol Use Outcomes, Journal Substance Abuse Treatmert 65, 66-73.
 • D’Amico E.J., Houck J.M.,Hunter S. i in. (2015). Group motivational interviewing for adolescents: Change talk and alcohol and marijuana outcomes. Journal Consulting Clinical Psychology National Institute of Health 83(1), 68-80.
 • D'Amico E.J., Houck J.M., Tucker J.S. i in. (2017). Group motivational interviewing for homeless young adults: Associations of change talk with substance use and sexual risk behavior. Psychology of Addictive Behaviors, 31(6), 688-698.
 • Gaś Z.B. (1998). Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.
 • Karyś J., Szpringer M., Karyś T. (2009). Zmiana motywacji do leczenia osób uzależnionych od alkoholu w trakcie terapii odwykowej. Studia Medyczne, 16, 29-34.
 • Lizińczyk S. (2016). Adaptacja skali Stadiów Gotowości do Zmiany i Chęci do Podjęcia Terapii (SOCRATES): badania pacjentów oddziałów terapeutycznych dla skazanych uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Przegląd Psychologiczny, 59 (3), 285-308.
 • McCambridge J., Day M., Thomas B.A., Strang J. (2011). Fidelity to Motivational Interviewing and subsequent cannabis cessation among adolescents. Addiction Behaviors, 36, 749-754.
 • Miller W.R., Rollnick S. (2010). Wywiad motywujący. Jak przygotować ludzi do zmiany. Przeł. A. Pokojska. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Miller W.R., Rollnick S. (2014). Dialog motywujący. Jak pomóc ludziom w zmianie. Przeł. R. Andruszko. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Naar-King S. Suarez M. (2012). Wywiad motywujący z młodzieżą i młodymi dorosłymi. Przeł. M. Kapera. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Ostaszewski K. (2010). Kompendium wiedzy o profilaktyce. W: Przewodnik metodyczny po programach promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki. Warszawa: Wydawnictwo Fundacja ETOH.
 • Ostaszewski K. (2016). Standardy profilaktyki. Warszawa: Wydawnictwo Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
 • Piotrowicz M., Cianciara D. (2011). Teoria Salutogenezy – nowe podejście do zdrowia i choroby. Przegląd Epidemiologiczny, 65, 521-527.
 • Porzak R. (2004). Interwencja profilaktyczna. Remedium, 11, 6-7.
 • Prochaska J.O., Norcross J.C., DiClemente C.C. (2008). Zmiana na dobre. Przeł. A. Majcherczyk. Warszawa: Wydawnictwo Instytut Amity.
 • Szopiński J., Drobot M. (2011). Facylitacja zmian w obszarze psychicznym i duchowym. Weryfikacja empiryczna za pomocą warsztatów żywego uczenia. Teologia i Moralność, 10, 213-228.
 • Rejniak R. (2012). Program wczesnej interwencji „FreD goes net” jako program profilaktyki selektywnej i wskazującej. W: D. Rybczyńska-Abdel Kawy (red.), Narkomania w zmieniającym się świecie. Wybrane aspekty. Łódź: Wydawnictwo PRINTPAP.
 • Rejniak R. (2002). Problematyka uzależnień a nowoczesna psychoprofilaktyka. Problemy Narkolmanii, 3, 38-40.
 • Rogers C.R. (2012). Sposób bycia. Przeł. M. Karpiński. Poznań: Dom wydawniczy REBIS.
 • Rosengren D.B. (2013). Rozwijanie umiejętności w dialogu motywującym. Przeł. M. Cierpisz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Wysocka E. (2010). Doświadczanie życia w młodości – problemy, kryzysy i strategie ich rozwiązania. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d714ac38-46fd-4fa4-9788-a0917755cf35
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.