PL EN


2019 | 15 | 1. Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym | 144-157
Article title

Kreowanie nowego wizerunku turystycznego jako przejaw przedsiębiorczości samorządów gmin nadmorskich

Content
Title variants
EN
Creating a New Tourist Image as a Manifestation of Entrepreneurship of Self-Governments of Coastal Communes (Poland)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ocena aktywności oraz przedsiębiorczości polskich gmin nadbałtyckich w zakresie różnicowania oferty turystycznej oraz wdrażania identyfikacji wizualnej jako elementów o największym potencjale kreowania pożądanego wizerunku turystycznego obszaru. Materiał do badań stanowią podstawowe dokumenty planistyczne i materiały promocyjne 32 gmin mających bezpośredni kontakt z linią brzegową Morza Bałtyckiego. Stwierdzono, iż pozycja sektora turystycznego jako kluczowego segmentu lokalnej gospodarki jest eksponowana w opracowaniach strategicznych wszystkich analizowanych jednostek. Jednocześnie tylko nieliczne samorządy wykazują się właściwą pomysłowością, angażując bardziej zaawansowane instrumenty marketingowe do praktyki zarządzania własną ofertą turystyczną oraz budowania spójnego systemu identyfikacji wizualnej. Większość miast i gmin nadmorskich wciąż nie docenia charakterystycznych cech zajmowanego przez nie miejsca i opiera się na typowej ofercie wypoczynkowej oraz uniwersalnych symbolach sensorycznych związanych z nadmorską lokalizacją. Uznając oczywiste walory oraz oryginalność rozwiązań proponowanych przez liderów w tym zakresie, należy podkreślić, że w zdecydowanej większości przypadków stosowne działania znajdują się dopiero na etapie inicjacji, a ich bardziej zauważalnych efektów należy spodziewać się dopiero w przyszłości.
EN
The aim of the study is to assess the activity and entrepreneurship of Polish self-governments of coastal communes in the scope of diversifying the tourist offer and implementing visual identity as elements with the greatest potential to create the desired tourist image of the area. The material for research consists of basic planning documents and promotional materials of 32 communes that have direct contact with the Baltic Sea coastline. It is stated that the position of the tourism sector as a crucial segment of the local economy is exposed in the strategic studies of all analysed communes. At the same time, only a few self-governments present the proper ingenuity, engaging more advanced marketing instruments to the practice of managing their own tourist offer and building a coherent visual identity system. Most coastal cities and communes still underestimate the characteristic features of the space they occupy, based on a typical leisure offer and universal sensory symbols related to the seaside location. Recognising the obvious qualities and originality of the solutions proposed by the leaders, it should be emphasised that in the vast majority of cases appropriate actions are only at the initiation stage, and their more noticeable effects should be expected in the future.
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk o Ziemi Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Zakład Geografii Społecznej i Organizacji Przestrzeni Polska
 • Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk o Ziemi Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Zakład Geografii Społecznej i Organizacji Przestrzeni
References
 • Alezjak, W. (1999). Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. Kraków: F.H-U. Albis.
 • Altkorn, J., Kramer, T. (1998). Leksykon marketingu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Bieńkowska, B. (2004). Lokalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. W: J. Brdulak, M. Kulikowski (red.), Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego. Warszawa: Instytut Wiedzy.
 • Dmitruk, J. (2010). System Identyfikacji Wizualnej jako narzędzie budowania wizerunku jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie województwa mazowieckiego. W: K. Krzyżanowska (red.), Wizerunek jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: SGGW.
 • Florek, M. (2007). Podstawy marketingu terytorialnego. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 • Jurowski, M. (2004). Jednolita identyfikacja wizualna. Biuletyn EBIB, 5(56). Pozyskano z: http://www.ebib.pl/2004/56/jurowski.php
 • Kochmańska, M. (2007). Działalność gminy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 3, 61–70.
 • Kotler, P. (1994). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Gebethner i S-ka.
 • Kraina 44 wysp (2018, 1 października). Pozyskano z: http://www.swinoujscie.pl/pl/contents/content/ 227/2345http://www.swinoujscie.pl/pl/contents/content/227/2345.
 • Macalik, J. (2013). Logotyp jako podstawowy element identyfikacji wizualnej miasta – wybrane problemy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 1(33), 147–161.
 • Majewska, J. (2006). Wyzwalanie ducha przedsiębiorczości w środowisku społecznym gminy dla rozwoju lokalnego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 2, 91–100.
 • Połucha, I. Žukovskis, J. (2015). Interakcje w przestrzeni: nowe trendy w animacji turystyki. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1(29), 73–83.
 • Pomianek, I., Cegiełka, M. (2015). Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego jako instrument wspierania przedsiębiorczości – przykład gminy Stanisławów. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 18, 36–51.
 • Program rozwoju produktu turystycznego oraz kreacji marki miasta Świnoujście (2002). Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Turystyki SA. Pozyskano z: http://bip.um.swinoujscie.pl/attachments/ download/45553
 • Szwichtenberg, A. (1991). Stymulatory i bariery rozwoju funkcji turystycznej w polskiej strefie nadbałtyckiej. Koszalin: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Koszalinie.
 • Szwichtenberg, A. (2006). Gospodarka turystyczna polskiego wybrzeża. Koszalin: Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej.
 • Wieloletnie Strategiczne Programy Operacyjne Miasta Świnoujście na lata 2014–2020 (2014). Świnoujście: Urząd Miasta Świnoujście. Pozyskano z: http://bip.um.swinoujscie.pl/attachments/download/ 45554
 • Zioło, Z. (2007). Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej – zarys modelu. Przedsiębiorczość – Edukacja, 3, 10–17.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d71aee65-3364-4ac3-8e6d-ad676765f18e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.