PL EN


2015 | 5 | 41-48
Article title

Ideał wychowania faszystowskiego

Authors
Content
Title variants
EN
The Fascist ideal of upbringing
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Faszyzm szczególnie w pierwszej połowie XX w. obecny był w poglądach wielu przedstawicieli totalitaryzmów Europejskich i nie tylko. Miał swoich zwolenników, m.in. w: Hiszpanii za czasów sprawowania władzy przez Francisco Franco , Portugali za rządów António de Oliveira Salazara , rumuńskiej Żelaznej Gwardii Corneliu Zelea Codreanu, Belgii wśród zwolenników faszystowskiego Christus Rex, Polsce , Wielkiej Brytanii , Francji oraz przede wszystkim we Włoszech Benito Mussoliniego. Idea faszyzmu towarzyszyła wielu dyktatorom i przedstawicielom ugrupowań politycznych na świecie, jednak jej fundamenty stworzył Benito Mussolini. Jak trafnie stwierdził Jerzy W. Borejsza Mussolini był pierwszy. Zatem przedmiotem artykułu jest włoski faszystowski ideał wychowania. Są to wstępne refleksje nad obrazem jednostki kreowanym przez włoskich ideologów. Pozwala to prześledzić rozprzestrzenianie się idei faszyzmu do nauk o wychowaniu, a także pokazać różne aspekty tak zdefiniowanej doktryny. W artykule przedstawiono ogólną koncepcję i definicję ideału wychowania, która pozwoli uporządkować zdobytą wiedzę z perspektywy teoretyków włoskiego faszyzmu. Celem jest przedstawienie koncepcji Nowego Człowieka dotyczącej stworzenia, podporządkowania i wychowania idealnej jednostki.
EN
Fascism, especially in first half of the twentieth century, was to be found in the beliefs of many of the representatives of European totalitarianism. It had his supporters in Spain when Francisco Franco was in power, in Portugal during the reign of António de Oliveira Salazar, in the Romanian Iron Guard of Corneliu Codreanu Zelea, in Belgium among supporters of the fascist Christus Rex, and even in Poland, Great Britian, and France, but first and foremost in Benito Mussolini's Italy. The idea of fascism accompanied many dictatorships and political parties around the world, but its foundations was laid by Benito Mussolini. As Jerzy W. Borejsza rightly atates, Mussolini was the first. The subject of the article, therefore, is the Italian fascist ideal of upbringing. It is a preliminary reflections on the image of the individual as created by Italian ideologists. This allows us to trace the spread of the ideas of fascism to science and education, and show different aspects of such a doctrine. The article presents a general concept and definition of the ideal of upbringing, which allows us to organize the reulting knowledge from the perspective of the theorists of Italian fascism. The aim is to present the concept of the New Man concerning the creation, sujection, and upbringing of the ideal individual.
Year
Issue
5
Pages
41-48
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
References
 • BIBLIOGRAFIA:
 • [1] Araszkiewicz F., Ideały wychowawcze Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1978.
 • [2] Araszkiewicz F., Warunki prawomocności ideału wychowawczego, „Człowiek i Światopogląd” 1984, nr 9.
 • [3] Berlin I., Pokrzywione drzewo człowieczeństwa, Warszawa 2004.
 • [4] Borejsza J. W., Faszyzmy europejskie (1922-1945), Warszawa 1979.
 • [5] Borejsza J. W., Mussolini był pierwszy, Warszawa 1989.
 • [6] Borucki M., Mussolini, Warszawa 1975.
 • [7] Cassata R., Eugenika i rasizm biologiczny w propagandzie faszystowskiej „La Difesa Della razza (1938-1942), [w:] Gawin M., Uzarczyk K. (red.), Eugenika, biopolityka, państwo, Warszawa 2010.
 • [8] Chmaj L., Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, Warszawa 1962.
 • [9] Eatwell R., Historia Faszyzmu, Poznań 1999.
 • [10] Gentile G., Początki ideologii faszystowskiej (1918-1922), Warszawa 2011.
 • [11] Haywood, A., Ideologie polityczne, Warszawa 2007.
 • [12] Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 1981.
 • [13] Ledeen M. A., Fascism and Youth, „Journal of Contemporary History”, 1969, vol 4, no. 3.
 • [14] Minio-Paluello L., Education in Fascist Italy, London-New York-Toronto 1946.
 • [15] Moss G. L., The Genesis of Fascism, “Journal of Contemporary History” 1966.
 • [16] Mussolini B., Doktryna Faszyzmu, Poznań- Łódź 1992.
 • [17] Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008.
 • [18] Smith D. M., Mussolini, Warszawa 1994.
 • [19] Trębicki J., W stronę Arkadii czy Apokalipsy, Warszawa 1978.
 • [20] Zarzecki L., Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarysie, Jelenia Góra 2012.
 • NETOGRAFA:
 • [21] Sierpowski S., Rasizm faszystowskich Włoch, https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/708/1/Rasizm%20faszystowskich%20Wloch.pdf, 23.12.2014.
 • [22] Sierpowski S., Totalitaryzm we Włoskim wydaniu, https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/709/1/Totalitaryzm%20we%20w%C5%82oskim%20wydaniu.pdf, 23.12.2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2014
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d71d3e4a-5ce6-4f3c-8f08-41cb00cf6cfc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.