PL EN


2015 | 2(44) | 90-101
Article title

The Relationship of Turkey with Armenia

Content
Title variants
PL
Stosunki Turcji z Armenią
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Źródła historyczne odnotowują pierwsze kontakty między Turkami i Ormianami w wieku X, kiedy to plemiona tureckie zaczęły napływać na tereny zwane dziś Anatolią. W trakcie Bitwy pod Manzikertem (1071 r.), która jest oceniana jako kamień milowy wejścia Turków do Anatolii, Ormianie wspierali Turków przeciwko imperiom Bizancjum. W następstwie tego Turcy i Ormianie współistnieli na tych terenach w sposób pokojowy – Ormianie byli traktowani przez Turków osmańskich jako naród lojalny, okazujący swą lojalność wobec władz państwa osmańskiego. Aż do czasu, kiedy to Imperium Osmańskie wkroczyło w okres swego rozpadu, chrześcijańscy Ormianie i muzułmańscy Turcy mieszkali razem, gdy Ormianie i inne niemuzułmańskie mniejszości Imperium Osmańskiego cieszyli się wolnością religijną i kulturową. Tym niemniej w miarę jak wielowiekowe Imperium Osmańskie chyliło się ku upadkowi, problem ormiański stawał się stopniowo zagadnieniem międzynarodowym, jako że Ormianie rozwiązanie kwestii swej podległości wiązali z interwencją potęg imperialnych, takich jak Imperium Rosyjskie, Wielka Brytania i Francja. W konsekwencji konflikt między tym lojalnym narodem Imperium skończył się procesem wypędzeń, które spowodowały dużą liczbę ofiar, co z kolei dało impuls debacie w dużej mierze wpływającej na politykę zagraniczną współczesnej Turcji we wszystkich jej kierunkach.
EN
Historical resources records the initial contacts between Turks and Armenians at 10th century as Turkic tribes commenced to immigrate to the lands today called as Anatolia. In the course of the Battle of Manzikert(1071), which is appreciated to be the milestone for Turks entrance to Anatolia, Armenians supported Turks against Byzantium imperia. Aftermaths, Turks and Armenians coexisted in this geography peacefully where Armenians were called by Ottomans as loyal nation to refer their loyalty towards the Ottoman authority. Till the period when the Ottoman Empire entered to its dissolution period, Christian Armenians and Muslim Turks lived together where Armenians along with other non-Muslim minorities of the Ottoman Empire enjoyed a religious and cultural freedom. Nevertheless toward the collapse of long standing the Ottoman Empire, Armenians who were looking for their dependency with the interference of imperial powers like Russian Empire, Great Britain and France, the Armenian problem gradually became an international question. Consequently, a conflict between the loyal nations of the Empire ended with a dislocation process the end of which caused heavy casualties that emerged a debate profoundly influencing foreign policy of modern Turkey in all directions.
Year
Issue
Pages
90-101
Physical description
References
  • Haldon J. (2001), The Byzantine Wars: Battles and Campaigns of the Byzantine Era, Tempus, Stroud.
  • İzgi Ö. (2002), Turks and Armenians: The Ottoman ExperienceAtaöv, edited by Türkkaya, (in:) The Armenians in the late Ottoman Period, Ankara.
  • Norwich J.J. (1991), Byzantium: The Apogee, Viking, London.
  • Öztuna Y. (2002), The Political Milieu of the Armenian Questionedited by Ataöv Türkkaya, (in:) The Armenians in the late Ottoman Period, Ankara.
  • Roy O. (2004), Turkey Today: A European Nation?,Anthem Press, London.
  • Uras E. (1976), The Armenians and the Armenian Question in the History, 2nd Edition, Istanbul.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d724f5f0-969d-4b67-8381-31390dccbdf1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.