PL EN


Journal
2018 | 1(53) | 101–133
Article title

Podatek bankowy – koncepcja europejska i studium przypadków wybranych krajów UE

Content
Title variants
EN
Bank levy – concept and case studies
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper provides an overview of bank levy, i.e. a tax on financial institutions that is applicable in most of the EU member states. The paper contains a comprehensive comparative analysis of relevant solutions adopted, as well as analysis of bank levy in legal and economic terms. The authors also discuss the consequences of the introduction of bank levy in Poland and Hungary. Furthermore, they present possible changes to the Polish legal regulations in order to make them more precise and effective.
Journal
Year
Issue
Pages
101–133
Physical description
Contributors
 • Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Finansów SGH, Kolegium Zarzadzania i Finansów SGH w Warszawie, główny specjalista w Biurze Rynków Kapitałowych Banku Pekao SA;
 • Absolwent studiów licencjackich SGH, student studiów magisterskich SGH, prak‑ tykant w dziale audytu EY;
References
 • A fair and substantial contribution by the financial sector, Final report for the G-20, MFW, https://www.imf.org/external/np/g20/pdf/062710b.pdf.
 • Borowski J., Jaworski K., Tymoczko D., Wpływ podatku bankowego w Polsce na kredyt dla sektora niefinansowego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 287.
 • Commission outlines vision for taxing the financial sector, Komisja Europejska, druk IP/10/1298.
 • Czyż M., Ocena podatku od obrotów walutowych (Podatku Tobina) w świetle działań antykryzysowych, „Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe (nr 593), Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” 2010, nr 17 [Przedsiębiorstwa i instytucje i warunkach kryzysu gospodarczego].
 • Dane miesięczne sektora bankowego KNF z września 2017 r., https://www.knf.gov.pl/?articleId=56224&p_id=18.
 • Dlaczego nie należy nakładać podatku na aktywa banków?, Analiza FOR nr 5/2010.
 • Financial Sector Taxation, Komisja Europejska, Working Paper No. 25, 2010.
 • Furman Ł., Podatek od aktywów instytucji finansowych: zagrożenia czy korzyści, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2017, t. 33, nr 1.
 • Gajda-Kantorowska M., Podatek Tobina – kontrowersje teoretyczne i uwarunkowania praktyczne, http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/410_15-M.Gajda-Kantorowska.pdf.
 • Gajewski D., Podatek bankowy w Polsce – wady i zalety, „Analizy i Studia CASP” 2016, nr 1.
 • Guziejewska B., Dysfunkcje systemu podatków bezpośrednich i pośrednich w Polsce, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” (Kraków) 2011, nr 10.
 • Juszczyk S., Snarski P., Przegląd potencjalnych podatków i opłat nakładanych na banki w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2011, nr 93.
 • Kil K., Ślusarczyk R., Podatek bankowy w krajach Unii Europejskiej – ocena implementacji, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 348.
 • Marcinkowska M., Dodatkowe podatki i opłaty od banków – potrzeby praktyki i dylematy teorii finansów, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011, nr 170 [Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodące, red. K. Jajuga].
 • Mehta N., Pros and cons of „Tobin tax” divides EU, „Financial Times” z 3 marca 2013 r.
 • Ministerstwo Finansów, Dane z wykonania budżetu państwa, http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/harmonogram-realizacji-budzetu-panstwa.
 • Mucha M., Rola podatków w realizacji celów społecznych [w:] Ubóstwo w Polsce, red. J. Blicharz, L. Klat-Wertelecka, E. Rutkowska-Tomaszewska, seria „Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego”, Wrocław 2014.
 • Muszyński M., Podatek bankowy a efektywność działalności operacyjnej banków komercyjnych w Polsce, „Finanse i Prawo Finansowe” 2017, t. 3 (15).
 • Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych, https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/pl_con_2016_1_f_sign.pdf.
 • Opinia Związku Banków Polskich o podatku bankowym, http://orka.sejm.gov.pl/Dru-ki8ka.nsf/0/515C60AF5C9D6CE3C1257F1E0046A1CE/%24File/75-003.pdf.
 • Pawłowicz L., Stanowisko Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (IBNGR) wobec opodatkowania banków w Polsce, listopad 2015 r., http://www.ibngr.pl/Publikacje.
 • Projekt ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, druk sejmowy nr 3838/VI kad.
 • Projekt ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, druk sejmowy nr 4250/VI kad.
 • Projekt ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, druk sejmowy nr 75/ VIII kad.
 • Raport o stabilności systemu finansowego, NBP, czerwiec 2017 r.
 • Raport o sytuacji banków w I półroczu 2017 r., KNF, październik 2017 r.
 • Rekomendacja Kongresu Bankowości Detalicznej 2016; http://www.efcongress.com/ stes/default/files/imce/kbd2016_rekomendacja_jakie_zmiany_w_podatku_bankowym.pdf.
 • Rentowność sektora bankowego w Polsce, Deloitte, Kongres Bankowości Detalicznej, listopad 2015 r., http://www.efcongress.com/sites/default/files/kbd_raport_nt_rentowno_ci_sektora_bankowego.pdf.
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2016 r., NBP, 2017.
 • Siudek T., Podatek bankowy – konsekwencje dla sektora bankowego w Polsce, „Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2011, nr 92.
 • Skiba L., Rapkiewicz M., Kędzierski M., Węgry Orbana – wzór czy przestroga, Instytut Sobieskiego, 2014, http://www.sobieski.org.pl/wp-content/uploads/Skiba-Rapkiewicz-Kędzierski-red.-Węgry-Orbana-PDF.pdf.
 • Summary of ECOFIN Council meeting on September 2010, EBC, 14 September 2010.
 • Supervisory Guidelines for the Advanced Measurement Approaches, Basel Commitee on Banking Supervision, Operational Risk, https://www.nbb.be/doc/cp/nl/ki/circ/pdf/nbb_2011_06_annexe.pdf.
 • Syntetyczna informacja na temat wpływu podatku od niektórych instytucji finansowych na sytuację banków komercyjnych, KNF, sierpień 2017 r.
 • Wybrane aspekty dodatkowego opodatkowania banków w kontekście debaty na forum Unii Europejskiej, NBP, 2010, https://www.nbp.pl/systemfinansowy/banki_aspekty_opodatkowania.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d72a8617-01a8-475c-a1ec-69627cb9608b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.