Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1 (99) | 65-76

Article title

Mechanizm przyczynowo-skutkowy zmian klimatycznych w gospodarce żywnościowej – przyczynek do dyskusji

Content

Title variants

EN
Mechanism of causes and effects of climate change for the food economy - a contribution to the discussion

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Na podstawie kwerendy bibliotecznej wykorzystując pierwszy etap metody dynamiki systemowej zbudowano diagram pokazujący przyczynowo-skutkowy mechanizm oddziaływania czynników kształtujących zmiany klimatyczne. Wzajemne powiązania pomiędzy liczbą ludności, gospodarką, produkcją żywności a zmianami klimatycznymi tworzą błędne koło posadowione na fundamencie polityk (krajowych i międzynarodowych), które to borykają się z ogniskami konfliktów. W celu niwelowania negatywnych skutków oddziaływania człowieka autorka sugeruje wykorzystanie interwencjonizmu zgodnego z ideą nowej ekonomii strukturalnej. Postawione hipotezy mają charakter spekulatywny ze względu na zakres rozważań, dotyczący skutków w przyszłości.
EN
Based on the library query, using the first stage of the system dynamics method, a diagram was built showing the cause and effect mechanism of the impact of factors shaping climate change. The interconnectedness between population, economy, food production and climate change create a vicious circle based on policies (national and international) that face conflicts. To eliminate the negative effects of human influence, the author suggests the use of interventionism in accordance with the idea of a new structural economy. The presented hypotheses are speculative in terms of the scope of consideration regarding future effects.

Year

Issue

Pages

65-76

Physical description

Dates

received
2020-02-05
accepted
2020-03-23

Contributors

 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

References

 • Allard A., Takman J., Uddin G.S., Ahmed A. (2018): The N-shaped environmental Kuznets curve: an empirical evaluation using a panel quantile regression approach, Environmental Science and Pollution Research vol.25, s. 5848-5861.
 • Bańkowska K. (2016): Światowe porozumienie klimatyczne a rozwój obszarów wiejskich, Wieś i rolnictwo 1 (170)/2016, s. 87-03.
 • Churchill S.A., Inekwe J., Ivanovski K., R. Smyth (2018): The Environmental Kuznets Curve in the OECD 1870-2014, Energy Economisc vol.75, September 2018, s. 389-399.
 • Czyżewski A., Grzelak A., Stępień S. (2009): Gospodarczy aspekt zmian klimatycznych i ich skutki dla rozwoju rolnictwa, Pamiętnik Puławski, zeszyt 151, IUNiG PIB, Puławy, s. 103-121.
 • Kuder D. (2011): Instytucjonalizm wobec głównego nurtu ekonomii [w:] Teoria ekonomii wobec przeobrażeń strukturalnych pod red nauk. Jacka Pietrucha, Sigillum Universitatis Oeconomicae, Katowice, s. 73-81.
 • Łatuszyńska M. (2012): Metoda dynamiki systemowej we wspomaganiu rozwiązywania problemów opieki zdrowotnej, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGW w Warszawie 25/2012, s.117-130; 118-119.
 • Ławrynowicz M. (2004): Spółdzielnia a koncepcje neoinstytucjonalne, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, ROK LXVT, zeszyt 3, s. 159-179.
 • Nyong A. (2011): Skutki zmian klimatycznych w tropikach – przypadek Afryki [w:] Zmiany klimatyczne Impas i perspektywy. Punkt widzenia krajów globalnego Południa, PAH, s. 71-90.
 • Porter S.D., Reay D.S., Bomberg E., Higgins P. (2018): Produktion-phase greenhouse gas emissions arising from deliberate withdrawal and destruction of fresh fruit and vegetables under the EU’s Common Agricultural Policy, Science of The Total Environment, vol.631-632, August 2018, s. 1544-1552.
 • Rogoda A. (2019): Nowa ekonomia strukturalna – czy nowy paradygmat polskiej polityki rozwoju?, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 57 (1/2019), s. 219-229.
 • Sadowski A. (2018): Gospodarka, rolnictwo i środowisko w wybranych częściach świata, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1 (354), s. 96-112.
 • Schreinemachers P., Simmons E.B., Wopereis M.C.S (2018): Tapping the economic and nutritional power of vegetables, Global Food Security vol. 16, March 2018, s. 36-45.
 • Scruton R. (2017): Zielona filozofia - jak poważnie myśleć o naszej planecie, Wydawnictwo Zyski i s-ka.
 • Wallace-Wells D. (2019): Ziemia nie do życia. Nasza planeta po globalnym ociepleniu, Zysk i s-ka Poznań.
 • Wiśniewska-Paluszak J. (2018): Sieci agrobiznesu w świetle teorii ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 • Woźniak M.G. (2018): Nowa ekonomia strukturalna w kontekście rozwoju zintegrowanego, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy nr 54 (2/2018), 34-52.
 • www.cia.gov/library/reports/general-reports-, Long-Term Global Demographic Trends: Reshaping the Geopolitical Landscape (July 2001) - data pobrania 16.11.2019.
 • https://www.foresight.pl/metody-foresightu/dynamika-systemow.html data pobrania 22.01.2020

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d72b9468-ebf2-4fe6-920d-728cf5e8899f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.