Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 39 | 69-79

Article title

Nowe życie i duchowość chrzcielna

Content

Title variants

EN
New Life and Baptismal Spirituality

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Teologia duchowości kształtowała się przez wieki i często jest nazywana teologiczną refleksją nad dążeniem chrześcijanina do rozwoju ku pełni życia ludzkiego oraz osobowego spotkania z Bogiem. Chrzest św. jest fundamentem w budowaniu tej osobowej relacji z Bogiem. Sama duchowość zaś nie należy do rzeczywistości prostych, lecz składa się z różnych czynników podmiotowo-przedmiotowych, na których łaska chrztu się rozwija. Dzięki tej łasce ochrzczony jest włączony w tajemnicę Chrystusa, która jest tajemnicą zbawienia. A zatem duchowość chrzcielna, która wprowadza chrześcijanina w nowe życie w Chrystusie, wynika też ze źródła, jakim jest sam Chrystus. Niniejszy artykuł podejmuje zagadnienie w następujących punktach: 1.Katechizmowe ujęcie chrztu; 2.Ku nowemu życiu; 3.Otwartość na przebóstwienie człowieka; 4.Duchowość chrzcielna; 5.Chrzest darem dla Kościoła.
EN
Spiritual theology has been shaped for centuries and is frequently called the theological reflection upon the pursuit of a Christian towards the development of the plenitude of life and personal meeting with God. Baptism lays the foundations for building this personal relation with God. Spirituality itself is not a simple reality; instead, it consists of various subject- and- object factors which form the basis for the development of baptismal graces. Thanks to these graces, the baptized person is integrated into the mystery of Jesus, which is the mystery of salvation. Thus, baptismal spirituality which introduces a Christian into the new life in Christ, also results from the source, which is Christ Himself. The article discusses the issue according to the following points: 1. Baptism from the perspective of the catechism; 2. Towards the new life; 3. Openness to the deification of the human; 4. Baptismal spirituality; 5. Baptism as a gift for the Church.

Year

Issue

39

Pages

69-79

Physical description

Contributors

 • Wydział Teologiczny Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń

References

 • Bartnik, Cz., Dogmatyka katolicka. Tom I, Traktaty I-VI, Lublin 2012.
 • Bereszyński, G., Symbolika chrzcielna, w: Chrzest na nowo odczytany, red. J. Decyk, Warszawa 2001, s. 103-116.
 • Bouyer, L., Wprowadzenie do życia duchowego, tł. L. Rutowska, Warszawa 1982.
 • Congar, Y., Człowiek i przebóstwienie w teologii prawosławnej, tł. L. Balter, „Znak” 7-8 (1968), s. 845-861.
 • Grün, A., Chrzest. Początek nowego życia, Kraków 2005.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska “Christifideles laici”, Watykan 1988.
 • Jan Paweł II, Encyklika “Redemptoris Mater”, Watykan 1987.
 • Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 2002.
 • Kudasiewicz, J., Biblijna teologia chrztu w świetle czytań biblijnych obrzędów, w: Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, red. J. Kudasiewicz, Warszawa 1981, s. 17-42.
 • Mantzaridis, G., Przebóstwienie człowieka. Nauka świętego Grzegorza Palamasa w świetle tradycji prawosławnej, tł. I. Czaczkowska, Lublin 1997.
 • Margański, B., Celebracja chrześcijańskiego misterium, „Tarnowskie Studia Teologiczne”, 13 (1994), s. 355-368.
 • Misztal, W., Duchowość chrześcijan w świetle listów Pawłowych, Kraków 2010.
 • Słomka, W., Chrzest jako podstawa duchowości chrześcijańskiej, w: Chrzest – nowość życia, red. A. Nowak, W. Słomka, Lublin 1992, s. 11-24.
 • Mokrzycki, B., Nowe Narodzenie. Rozważania o misterium chrztu świętego, Warszawa 1987.
 • Nowak, A., Nowy człowiek, Rybnik 2002.
 • Paluch, M., Traktat o zbawieniu, w: Dogmatyka, t. 3, red. E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, Warszawa 2006, s. 385-469.
 • Pierskała, R., Jak świętujemy?, w: Depozyt wiary. Opolska promocja Katechizmu Kościoła Katolickiego, red. P. Morciniec, Opole 1995, s. 27-38.
 • Skowronek, A., Z teologii chrztu, w: Sakrament chrztu, red. S. Czerwik, Katowice 1973, s. 9-74.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium“, Watykan 1964.
 • Werbiński I., Droga do dojrzałości chrześcijańskiej według ks. Franciszka Blachnickiego, „Studia Włocławskie” 3 (2001), s. 296-312.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d72c7657-a57e-47cd-9199-cbeed31d6db2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.