Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 94(150) | 81-108

Article title

Ocena możliwości implementacji standardów IPSAS do systemu rachunkowości podmiotów sektora publicznego w Polsce

Content

Title variants

EN
Evaluation of opportunities of implementing IPSAS standards into the accounting system of public finance sector entities in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W ostatnich latach widoczne jest zwiększenie aktywności w zakresie standaryzacji rachunkowości sektora publicznego, która przyjmuje zasięg międzynarodowy i postać Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego (IPSAS). W krajach członkowskich UE, tym samym w Polsce, planowane jest obligatoryjne wdrożenie jednolitych standardów rachunkowości w sektorze publicznym EPSAS, które mają być w znacznej części oparte na treści IPSAS. Celem artykułu jest ocena możliwości i uwarunkowań wdrożenia IPSAS w systemie rachunkowości podmiotów sektora finansów publicznych w Polsce, w odniesieniu do aktualnie obowiązujących regulacji prawnych rachunkowości oraz kryterium zrozumiałości dla potencjalnych użytkowników. Ocena została przeprowadzona na podstawie badania zagranicznej i krajowej literatury przedmiotu oraz obowiązujących aktów prawnych. Dla sformułowania wniosków wykorzystano metodę dedukcji i syntezy. W opracowaniu wykazano, iż pomimo dość długiego okresu funkcjonowania IPSAS ich stopień implementacji do systemu rachunkowości podmiotów sektora publicznego, także w Polsce, jest nieznaczny. To samo dotyczy prac nad standardami europejskimi EPSAS, które są znacznie opóźnione w stosunku do pierwotnych założeń. Znajomość standardów międzynarodowych jest słaba, a co za tym idzie także ich rozpowszechnienie. Pomimo problemów z wdrożeniem IPSAS, istnieją ciągle przesłanki przemawiające na ich korzyść. Jednym z argumentów za wprowadzeniem jednolitych standardów na rynku europejskim jest fakt działania wspólnego rynku i silne osadzenie potrzeb konsolidacji międzynarodowych danych finansowych sektora publicznego na poziomie centralnym Wspólnoty. Przeprowadzone badania potwierdziły możliwość wdrożenia IPSAS w systemie rachunkowości podmiotów sektora finansów publicznych w Polsce. Jednak proces ten wymaga prowadzenia działań szkoleniowych i upowszechniających IPSAS, a także rekomendowane jest dokonanie autoryzowanego tłumaczenia standardów na język polski.
EN
In recent years, there has been a noticeable increase in activity in the field of standardization of public sector accounting, which has an international scope and takes the form of the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). It has been planned that the EU Member States, and consequently Poland, will implement obligatory uniform accounting standards in the public sector – EPSAS – which are to be largely based on the content of IPSAS. The purpose of this paper is to assess the possibilities and factors of IPSAS implementation in the accounting system of public finance sector entities in Poland in relation to the currently applicable accounting regulations and the intelligibility criterion for potential users. The assessment was carried out based on a study of the foreign and domestic literature and existing legislation, while for the conclusions, the deductive and synthetic methods were used. The paper demonstrates that despite the relatively long period of operation of IPSAS, their level of implementation into the accounting system of public sector entities in Poland is negligible. The same applies to the works on the European standards, EPSAS, which have been significantly delayed in relation to the original assumptions. Knowledge of international standards is weak, and consequently their dissemination too. In spite of IPSAS implementation problems, there are still a number of reasons for their use. One of the arguments in favor of introducing uniform standards on the European market is the fact that the common market is in operation, and another one is the strong embedding of the need to consolidate the public sector’s international financial data at the central level of the Community. The conducted research confirmed the possibility of implementing IPSAS into Polish public sector entities’ accounting systems. However, that process should be connected with training and educational activities in the topic of IPSAS, and it is recommended that an authorized translation of IPSAS be made into Polish.

Contributors

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Katedra Rachunkowości
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Katedra Rachunkowości

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d72d2b82-6a0a-4883-a162-1aa113c2cfba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.