PL EN


2016 | Volume 30, Issue 1 | 92-108
Article title

Rola i znaczenie planowania rzeczowo-finansowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym o szczególnym znaczeniu dla obronności

Content
Title variants
EN
The Role and Importance of Material and Financial Planning in a Manufacturing Company of Special Importance for Defense
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Proces stałego doskonalenia systemu zarządzania przedsiębiorstwem wskazuje na szeroki zakres działań, które należy podjąć, aby osiągnąć poziom konkurencyjności pozwalający zająć silną pozycję na rynku. Duża dynamika otoczenia firm oraz wzrost konkurencyjności na rynku zmuszają kierownictwo do stosowania takich instrumentów zarządzania, które wspomagają sprawny przebieg procesów gospodarczych i przyczyniają się do skutecznego osiągania założonych celów. Celem artykułu jest przedstawienie roli planowania rzeczowo-finansowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym o szczególnym znaczeniu dla obronności. Plan rzeczowo-finansowy jest dokumentem planistycznym przygotowanym w układzie miesięcznym, umożliwiającym planowanie działań w danym roku. Opracowane w ramach dokumentu działania oraz plany, zarówno strategiczne, jak i operacyjne, korespondują z obowiązującą strategią. Celem tego dokumentu jest przygotowanie kompleksowego planu działania na rok budżetowy. Określone zostają w nim cele operacyjne w poszczególnych obszarach, z uwzględnieniem posiadanych zasobów i kompetencji wpisujących się w ogólną strategię spółki. Dokument w formie budżetu w prosty sposób pozwala na właściwe planowanie i kontrolowanie postępów jego wykonania w danym okresie.
EN
The process of continuous improvement of enterprise management system indicates a wide range of activities to be undertaken to achieve the level of competitiveness that allows you to take a strong position on the market. High dynamic business environment and increased competitiveness in the market are forcing executives to the use of such instruments management that assist the smooth running of business processes and contribute to the successful achievement of its objectives. The purpose of this article is to present the role of material and financial planning in a manufacturing company of special importance for the defense. Material and financial plan is a planning document, prepared on a monthly basis, enabling the planning of activities in a given year. Developed within a document activities and plans, both strategic and operational, correspond with the current strategy. The purpose of the document – material and financial plan is to prepare a comprehensive action plan for the financial year. It is laid down in the operational objectives in specific areas (sales plan, a plan of research and development- implementation plan of investments and renovations, financing plans), taking into account existing resources and expertise enrolling in the overall strategy of the company. A document in the form of the budget in a simple way allows for proper planning and monitoring the progress of its implementation in a given period.
Contributors
author
 • Uniwersytet Pedagogiczny, Wydział Humanistyczny, Instytut Politologii
 • Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.
References
 • Godziszewski, B. (2011). Przedsiębiorstwo: teoria i praktyka zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne.
 • Jarugowa, A., Malec, W., Sawicki, K. (1990). Rachunek kosztów. Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne.
 • Kardas, J., Wójcik-Augustyniak, M. (2008). Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko – procesy – systemy – zasoby. Warszawa: Difin.
 • Kiziukiewicz, T. (red.) (2014). Rachunkowość przedsiębiorstw wybranych sektorów gospodarki. Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne.
 • Komorowski, J. (1997). Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: PWN.
 • Kustra, A. (2004)., Budżetowanie w controllingu, marketingu i sprzedaży. W: W. Krawczyk (red.). Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka. Kraków: Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
 • Lichtarski, J. (red.) (2007). Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 • Pasternak, K. (2005). Zarys zarządzania produkcją. Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne.
 • Priorytetowe zadania modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w ramach programów operacyjnych, załącznik do uchwały nr 164 Rady Ministrów z 17 września 2013 r. (M.P. z 2013 r. poz. 796).
 • Program wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronnego w latach 2013–2020, projekt (2012, 3 grudnia). Ministerstwo Gospodarki.
 • Raport opublikowany przez NATO (2015).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 4 października 2010 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz.U. nr 214, poz. 157).
 • Sierpińska, M. (red.) (2004). Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 129.
 • Strategia rozwoju Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A. na lata 2013–2018.
 • Szatkowski, K. (red.) (2014). Nowoczesne zarządzanie produkcją. Ujęcie procesowe. Warszawa: PWN.
 • Szczypa, P. (2008). Rachunkowość zarządcza. Warszawa: CeDeWu.
 • Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. nr 16, poz. 93 z póżn. zm.
 • Ustawa z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Dz.U. nr 118, poz. 561 z późn. zm.
 • Ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz.1037 z późn. zm.).
 • Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 73, poz. 1807 z późn. zm.).
 • Walczak, W., Kowalczyk, K. (2010). Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu finansami gminy. Warszawa: Difin.
 • Zasady nadzoru korporacyjnego w grupie PCO przyjęte uchwałą zarządu PCO S.A. nr 6/04/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r. Dokument wewnętrzny przedsiębiorstwa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d72e9ba0-e822-4924-ab5d-8e9a2a6f87b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.