PL EN


Journal
2012 | 38 | 2 | 73-88
Article title

Epistemologiczny kontekst pedagogiki i jej tożsamość

Content
Title variants
EN
Epistemological Context of Education and Its Identity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na tle epistemologicznej pedagogika jako teoria poznana i poznania prawdy w naukach pedagogicznych autorka wyraziła niepokój o: 1) przedmiot zainteresowań naukowych pedagogów, 2) niską samoocenę teoretyków pedagogiki, 3) przedmiot zainteresowań naukowych pedagogów często zahacza o tereny badane przez inne nauki, np. psychologów, socjologów, filozofów, co prowadzi w konsekwencji do stanu badań naukowych pedagogiki, 4) wielość przedmiotów na studiach pedagogicznych (pedagogika ogólna, wstęp do pedagogiki, filozoficzne podstawy pedagogiki, współczesne kierunki wychowania, teoretyczne podstawy wychowania, doktryny pedagogiczne), które przyczyniają się do zamazania przedmiotu i charakteru pedagogika, jako nauka, 5) sytuacja pedagoga - teoretyka – badacza (posiadającego duży zasób wiedzy z określonej dziedziny, konstruującego, organizującego i realizującego badania, na które bardzo często nie otrzymuje żadnych dotacji, piszącego monografie, pozyskującego środki finansowe).
EN
Against a background of epistemological theory of the truth in educational sciences, the author has expressed her concern about: 1/ the object of scientific interest of educators, 2/ low self-esteem of education theorists, 3/ the fact that the object of academic interests of educators often interferes with the areas studied by other sciences, e.g., psychology, sociology, philosophy, which consequently leads to the state of scientific research in the area of education, 4/ the multiplicity of subjects while studying education (general education, introduction to education, philosophical fundamentals of education, contemporary trends in education, theoretical fundamentals of education, educational doctrines) which blurs the subject and character of education as a science, 5/ the situation of an educatortheorist-researcher (possessing a wealth of knowledge in a specific area; who constructs, organizes and implements the research, very often without any subsidies; writing monographs; winning funds).
Journal
Year
Volume
38
Issue
2
Pages
73-88
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Ajdukiewicz K. (1983), Zagadnienia i kierunki filozofii: teoria poznania, metafizyka, Wydanie 2, Wyd. „Czytelnik”, Warszawa.
 • Bunge M. (1968), O przyczynowości, PWN, Warszawa.
 • Denek K. (2011), Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy, WSPiA, Poznań.
 • Didier J. (1992), Słownik filozofii, Wyd. „Książnica”, Katowice.
 • Durozoi G., Roussel A. (1997), Filozofia – słownik: pojęcia, postacie, problemy, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • Gasparski W., Miller D., (RED.) (1981), Nauka, technika, systemy, „Ossolineum”, Wrocław.
 • Gleick J. (1996), Chaos: narodziny nowej nauki, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań. Golka M. (1992), Kultura jako system, Ośr. Wyd. Nauk., Poznań.
 • Górniewicz J. (RED.), (1993), Stare i nowe dylematy teorii wychowania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Fisher R. (2011), Uczymy się myśleć, WSiP, Warszawa.
 • Folkierska A. (1990), Pytania o pedagogikę, Wydawnictwo UW, Warszawa.
 • Hajduk Z. (1995), Temporalność nauki: kontrowersyjne zagadnienia dynamiki nauki, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Hejnicka-Bezwińska T. (2008), Pedagogika ogólna, Wydawnictwo WAiP, Warszawa.
 • Kunowski S. (2007), Podstawy współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa.
 • Kwieciński Z. (2011), Dylematy, inicjatywy, przebudzenia: nad przesłankami odrodzenia edukacji w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Milerski B., Śliwerski B., (RED.) (2000), Pedagogika, PWN, Warszawa.
 • Muszyński H. (1974), Wychowanie moralne w zespole, WSiP, Warszawa.
 • Muszyński H. (1977), Zarys teorii wychowania, WPWN, Warszawa.
 • Rozental M., Judin P., (RED.) (1955), Krotki słownik filozoficzny, „Książka i Wiedza”, Warszawa.
 • Palka S. (1999), Pedagogika w stanie tworzenia, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • Schulz R. (2007), Wykłady z pedagogiki ogolnej, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 • Witkowski L. (2007), Edukacja wobec sporow o (po)nowoczesność, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 • Zimbardo Ph. G., Rucha F. L. (2006), Psychologia życia, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • http://dx.doi.org/10.1037\%2FOO22-3514.77.6.1121 – strona aktywna w maju 2012 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d732586b-e790-4fe2-bbb4-a2637945241a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.