Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1(26) | 223-232

Article title

Sposoby finansowania innowacyjności przedsiębiorstw w sektorze usług nowoczesnych na wybranym przykładzie

Content

Title variants

EN
Means of financing innovation in the modern services sector. Case study

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Proces stałego doskonalenia systemu zarządzania przedsiębiorstwem wskazuje na szeroki zakres działań, które należy podjąć, aby osiągnąć poziom konkurencyjności pozwalający zająć silną pozycję na rynku. Z pojęciem innowacji bezpośrednio wiążą się działania zmierzające do wdrożenia zmian prowadzących do wzrostu nowoczesności i konkurencyjności organizacji, a w rezultacie do podniesienia jej wartości. Celem artykułu jest przedstawienie wpływu wykorzystania środków zewnętrznych na rozwój innowacyjności przedsiębiorstwa. Można zakładać, że przedsiębiorstwo bez możliwości pozyskania środków z NCBiR nie mogłoby samo wdrożyć rozwiązań o charakterze innowacyjnym. Dodatkowo zostanie przeprowadzona analiza wewnętrznych dokumentów o charakterze finansowym, sprawozdań finansowych badanego przedsiębiorstwa. Skłonność przedsiębiorstwa do innowacji wyznacza klimat wokół inwestycji, będący efektem wcześniejszych doświadczeń, poziomu stabilności organizacji, stopnia niepewności, zaufania, stylu kierowania czy komunikowania się.
EN
In the literature one can find many ways to the classification of innovation by adopting different criteria, among others, the criterion of the sources of innovation, originality, scope or scale, in which the changes occur. The process of continuous improvement of enterprise management system indicates the wide range of activities to be undertaken to achieve a level of competitiveness that allows the company to take a strong position on the market. With the concept of innovation directly linked to efforts to implement changes leading to the growth of modernity and competitiveness of the organization and ultimately to increase its value. The purpose of this article is to present the effects of the use of external funds for the development of innovative enterprises. It can be assumed that the company without the possibility of obtaining funds from National Centre of Research and Development could not just implement innovative solutions. In addition, the analysis will be carried out internal documents of a financial nature, financial statements audited company.

Year

Issue

Pages

223-232

Physical description

Dates

published
2015-01

Contributors

  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Wydział Zarządzania i Turystyki, ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów, Tel. +48 14 65 65 527

References

  • Analiza wysokości wkładu własnego przedsiębiorców i udzielonej pomocy publicznej. Raport PwC [online, dostęp: 2014-05-08]. Dostępny w Internecie: http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/aktualnosci/pwc_ekg_maj.pdf.
  • Grabek, A. (2014). Miliardy na innowacyjność. Rzeczpospolita, 103, B5.
  • Weiss, E. (2014). Pozyskiwanie środków unijnych przez przedsiębiorstwa innowacyjne. Podejście procesowe. Warszawa: C.H. Beck. ISBN 978-83-255-2064-9.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d73cefe4-7ebf-480f-86b8-bd30c73c977c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.