Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 8 | 263-268

Article title

Listina prostějovských řeholních kanovníků (1403) ze Státního archivu ve Vratislavi

Selected contents from this journal

Title variants

PL
Dokument prościejowskich kanoników regularnych z 1403 r. z Archiwum Państwowego we Wrocławiu
EN
A document by the Prostějov Canons Regular (1403) from the State Archives in Wrocław

Languages of publication

CS

Abstracts

PL
Klasztory kanoników regularnych św. Augustyna podlegały jurysdykcji biskupów diecezjalnych; w zakonie nie było więzi na poziomie kościelno-administracyjnym czy też władzy centralnej. Brak formalnych więzi prawnych zastępowały do pewnego stopnia więzi łączące poszczególne konfraternie, poprzez które kanonie tworzyły liturgiczno-modlitewną wspólnotę. Autor przedstawia niepublikowany wcześniej dokument prepozyta i klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Prościejowie z dnia 29 XI 1403 r. adresowany do klasztoru NMP we Wrocławiu. Przechowywany w Archiwum Państwowym we Wrocławiu dokument nie różni się od innych dokumentów, które powstały w rudnickim kręgu klasztorów kanoników regularnych św. Augustyna; wykazuje on tekstowe podobieństwo do większości pozostałych dokumentów.
EN
Monasteries of the Canons Regular of St. Augustine were subordinated to the jurisdiction of diocesan bishops; there were no bonds on an ecclesiastical-administrative level and central control of the order was absent. The absent formal legal bonds were replaced to some extent with confraternal bonds, through which canonries formed a liturgical and prayer community. The author presents an unpublished document by the provost and monastery of Canons Regular of St. Augustine in Prostějov dated 29 November 1403 and addressed to St. Mary’s Monastery in Wrocław. The document, kept in the State Archives in Wrocław, does not differ from other documents written in the Roudnice circle of monasteries of Canons Regular of St. Augustine; it bears a textual similarity to most of the other documents.

Year

Volume

8

Pages

263-268

Physical description

Contributors

  • Historický ústav Akademie věd České republiky, Katedra historie Masarykovy univerzity, Brno

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d73e2bd0-23c8-4052-aece-f6a72f5390d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.