PL EN


Journal
2013 | 11 | 9-25
Article title

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w konurbacji górnośląskiej

Title variants
EN
Regeneration of urban space in the upper-silesian conurbation
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
ABSTRAKT: W artykule omawia się pierwsze przykłady strategii rewitalizacyjnej terenów pogórniczych w Katowicach i w Mysłowicach według odmiennych, będących na różnych etapach realizacji, projektów rewitalizacji. Przedstawia się zatem: 1. charakterystykę przekształcenia terenu poprzemysłowego po kopalni „Kleofas”, który ponownie z nową funkcją służy mieszkańcom miasta, konurbacji i regionu; 2. scenariusz rozwiązań rewitalizacyjnych terenu po kopalni „Katowice” dla użyteczności publicznej (usługowej) z zachowaniem zabytkowych obiektów kopalnianych; 3. potrzebę rewitalizacji innych terenów poprzemysłowych i miejskich oraz opracowanie programu sukcesji funkcji na terenach zdegradowanych. Te przedsięwzięcia rewitalizacyjne odwzorowują wszystkie etapy egzystencji terenów przemysłowych w przestrzeni miejskiej, tj. od koegzystencji poprzez dominację górnictwa do upadku kopalń. Ich likwidacja spowodowała izolację oraz odrzucenie tej dysfunkcyjnej działalności w  strukturze gospodarczej miasta i wprowadzenie nowych funkcji, które w procesie rewitalizacji spowodowały ponowną integrację funkcjonalną i przestrzenną z miastem.
EN
ABSTRACT: The article discusses the first examples of regeneration strategy of post-mining areas in Katowice and Myslowice according to diverse projects of regeneration, which are at different stages of accomplishment. It therefore depicts: 1. the characteristics of post-industrial area transformation of the “Kleofas” mine, which, with its new function, is once more of use to the inhabitants of the city, conurbation and the region, 2. the scenario of regeneration solutions of the former “Katowice” mine area for public use (services) with the preservation of the historic mining complex, 3. the need to regenerate other post-industrial and urban areas as well as the development of a function succession programme for degraded areas. These regeneration ventures reflect all the phases of existence of industrial areas in urban space, i.e. from coexistence, through the dominance of mining, to the collapse of mines. Their liquidation brought about the isolation and rejection of this dysfunctional activity in the economic structure of the city and introduction of new functions which, in the process of regeneration, caused a functional and spatial re-integration with the city.
Journal
Year
Issue
11
Pages
9-25
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
author
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • Chmielewska M., 2009, Osiedla i kolonie robotnicze w Katowicach – identyfikacja, rozmieszczenie i stan zachowania, „Acta Geographica Silesiana” 6, s. 9–14.
 • Chmielewska M., 2010, Rewaloryzacja przestrzeni przemysłowej w miastach konurbacji katowickiej, [w:] Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, red. M. Madurowicz, Wyd. WGiSR UW i Urząd m. Warszawy, Warszawa, s. 165–173.
 • Chmielewska M., 2012, Morfologiczne przeksztalcenia przestrzeni miejskiej Katowic, rozprawa doktorska, WNoZ, Uniwersytet Śląski, Katowice.
 • Chmielewska M., 2012a, Osiedla patronackie jako dziedzictwo kulturowe miasta postindustrialnego – studium przypadków: Giszowiec, Nikiszowiec i Załęże w Katowicach, [w:] „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, z. 3, red. S. Sitek, PTG Oddział Katowicki, US WNoZ, Sosnowiec, s. 63–76.
 • Chmielewska M., 2012b, Current changes in morphology of the city center of Katowice, „Acta Geographica Silesiana” 11, s. 5–14.
 • Cullingworth B., Nadin V., 2006, Town and country planning in the UK, Routledge, London.
 • Dulias R., Kupka R., 2002, Środowisko geograficzne, [w:] Katowice – przyroda miasta, Wyd. Kubajak, Katowice, s. 9–18.
 • Kaczmarek S., 2001, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wyd. UL, Łódź.
 • Kalisz S., 2004, Opracowanie kryteriów oceny przydatności budynków likwidowanych kopalń do ponownego zagospodarowania. Dokumentacja Głównego Instytutu Górnictwa, Katowice, s. 37.
 • Lamparska-Wieland M., Waga J., 2003, Znaczenie hałd poeksploatacyjnych w krajobrazie Górnego Śląska, „Archiwum Ochrony Środowiska”, No 29, vol. 2, s. 107–113.
 • Lang T., 2005, Insights in the British debate about urban decline and urban regeneration, Erkner, „Working Paper” Leibniz-Institute for region al Development and Structural Planning.
 • Lokalny program rewitalizacji miasta Katowice na lata 2007–2013, załącznik uchwały Rady Miasta, 2007.
 • Miejski program rewitalizacji dla miasta Mysłowice na lata 2008–2013.
 • Miejski program rewitalizacji miasta Mysłowice, 2005–2006
 • Pacione M., 2001, Urban geography: a global perspective, Routledge, London.
 • Paszkiewicz R., 2006, Przeksztalcenie terenu pokopalnianego, „Czasopisma Techniczne” vol. 8, s. 315–321.
 • Rewitalizacja miast w Niemczech, 2009, red. M. Bryx, A. Jadach-Sepiolo, Kraków, s. 15–41.
 • Skalski K., 2009, Rewitalizacja we Francji. Zarządzanie przekształceniami obszarów kryzysowych w miastach, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 19–90.
 • Skowrońska A., 2012, Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Mysłowic, praca magisterska WNoZ, Uniwersytet Śląski.
 • Slodczyk J., 2001, Przestrzen miasta i jej przeobrazenia, Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, Opole. Studia i monografie, nr 298, s. 89–102.
 • Szajnowska-Wysocka A., 2006, Europeizacja przestrzeni kulturowej Górnego Śląska, [w:] Problemy środowiska i jego ochrony, red. M. Nakonieczny, S. Migula, Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 213–233.
 • Szajnowska-Wysocka A., 2008, Rewitalizacja obszarów pogórniczych (na przykładzie KWK „Katowice-Kleofas”), [w:] Geograficzne aspekty antropopresji, red. D. Absalon, A. Hibszer PTG, Sosnowiec, s. 115–120.
 • www.katowice.eu/pl/nasze-miasto/projekty-rewitalizacji-w-Katowicach.htm
 • www.nikiszowiec.katowice.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7441203-5786-448c-ab6e-491b211e13b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.