Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 6 Innowacje w kształceniu geograficznym i przyrodniczym | 19-32

Article title

Źródła innowacji pedagogicznych w nauczaniu i uczeniu się geografii – wybrane zagadnienia

Authors

Content

Title variants

EN
Sources of pedagogical innovations in geographical education – selected issues

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Termin innowacja pojawia się często w różnych kontekstach. W ostatnich latach obserwujemy wzrost liczby publikacji o innowacjach pedagogicznych w dydaktyce geografii. Zainteresowanie tą tematyką wynika z wielu czynników. Do istotnych należą zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze i kulturowe, rozwój geografii oraz poszukiwanie nowych koncepcji kształcenia. Celem podjętego studium było rozpoznanie źródeł innowacji pedagogicznych oraz ich wpływu na treści programowe i ich egzemplifikacje w podręcznikach szkolnych do geografii. Dokonano analizy i oceny programów nauczania geografii i wybranych podręczników. We wprowadzeniu przedstawiono rozumienie pojęcia innowacji w pedagogice, a następnie dokonano analizy wybranych źródeł innowacji w nauczaniu geografii. W drugiej części przedstawiono wyniki analizy i oceny wpływu wyróżnionych źródeł innowacji na zmiany programów nauczania geografii i podręczników szkolnych.
EN
The term innovation appears frequently in various contexts. In recent years we have experienced an increase in publications on pedagogical innovations in geography education. This increase in interest in this topic stems from many factors. The significant changes include economic, social and cultural and the search for new concept of education. The aim of his study was to identify sources of pedagogical innovations and their impact on geography curriculum. The first part shows the understanding of the term innovation in pedagogy. Then, an analysis of sources of innovation in teaching geography was conducted. The second part shows the results of the analysis and evaluation of the impact of analyzed sources of innovation on geography curriculum and textbooks.

Contributors

author
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Dydaktyki Geografii

References

 • Augustyniak, M. (1997). Dynamiczne oblicze Ziemi w polskich podręcznikach geografii. Sosnowiec: Wydawnictwo UŚ.
 • Balderstone, D. (Ed.) (2009). Secondary Geography. Handbook. Sheffield: Geographical Association.
 • Der Lehrplan für die Unterstufe der allgemeinbildenden höheren Schulen. Bundesgesetzblatt für die Österreich, Nr 88/1985, Nr 591/1986. In: Beiträge zur Lehrerfortbildung. Band 33. Schulgeographie in Mitteleuropa. OBV Viena 1990.
 • Dziennik Urzędowy z dnia 26 sierpnia 2011 r. Nr 176, poz. 1051.
 • Geografia kl. V–VIII. Program nauczania w 8-letniej szkole podstawowej. (1962). Warszawa: PZWS.
 • Geography in the National Curriculum. (1995). Department For Education. London: HMSO.
 • Graves, N. (1982). New UNESCO Source Book for Geography Teaching. Paris: UNESCO.
 • Graves, N. (2001). School Textbook Research: The case of geography 1800–2000. London: Institute of Education. University of Education.
 • Grundlehrplan Geographie. Ein Vorschlag. (1999). VDSG Bretten.
 • Haubrich, H. (Ed.) (2006). Geographie unterrichten lernen. Die neue Didaktik der Geographie konkret. München, Düsseldorf, Stuttgart, Oldenburg: GmbH.
 • Huberman, M. (2006). Innovation up Close. Improvement work. London: Springer.
 • Luck, J. (2003). Does Geography Shape the Nature of an Educational Innovation? Journal of Research in Rural Education, 18(3), 152–158.
 • Okoń, W. (2007). Słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Palka, S. (1988). Innowacje dydaktyczne jako czynnik rozwoju aktywności twórczej dziecka. W: S. Popek (red.), Aktywność twórcza dzieci i młodzieży. Warszawa: WSiP.
 • Pietrasiński, J. (1970). Ogólne i psychologiczne zagadnienie innowacji. Warszawa: PWN.
 • Piskorz, S. (1997). Zarys dydaktyki geografii. Warszawa: PWN.
 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjum. (1999). Warszawa: MEN.
 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego, t. 5, Edukacja przyrodnicza. (2009). Warszawa: MEN.
 • Program nauczania w szkole podstawowej. (1959). Warszawa: PZWS.
 • Program szkoły podstawowej. Geografia klasy IV–VIII. (1983). Warszawa: WSiP.
 • Pulinowa, M.Z. (1994). Teoretyczne podstawy szkolnej geografii. Czasopismo Geograficzne, t. 65, 3–4, 357–367.
 • Rawding, Ch. (2013). Effective Innovation in the Secondary Geography Curriculum: a practical guide. London and New York: Routledge.
 • Smak, E. (1997). Z zagadnień innowatyki pedagogicznej. Opole: Uniwersytet Pedagogiczny.
 • Tracz, M. (2007). Nauczanie geografii w Niemczech – założenia, cele i treści kształcenia. W: B. Wójtowicz (red.), Kształcenie geograficzne we współczesnym świecie. Różnorodność koncepcji kształcenia. Kielce: Akademia Świętokrzyska, 129–141.
 • Walford, R. (1995). Geography 15–19: retrospect and prospect. W: E.M. Rowling & R.A. Daugherly (Eds.), Geography into the Twenty-first Century. 135–138.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-5456

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d74857d7-7bf5-4158-8714-3bac54e98d7b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.