PL EN


2008 | 11 | 155-170
Article title

Konstytucyjna zasada współdziałania państwa i Kościoła w kontekście interpretacji zasad poszanowania godności osoby ludzkiej i dobra wspólnego

Content
Title variants
EN
The constitutional principle of Church-State cooperation in the context of the interpretation of the principles of the respect for human dignity and the common good
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia koncepcję występującej w Konstytucji RP zasady współpracy pomiędzy państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi w kontekście problemów interpretacyjnych dwóch pojęć istotnie związanych z tą zasadą, a mianowicie pojęciem „dobra człowieka” oraz „dobra wspólnego”. Rozważania zostały ograniczone do relacji pomiędzy państwem a Kościołem katolickim. W pierwszej części tekstu zostały przedstawione trzy różne interpretacje rozumienia zasady współpracy pomiędzy Państwem a Kościołem, jakie istnieją w aktualnej doktrynie prawa wyznaniowego. Natomiast druga część prezentuje fundamentalne różnice w interpretacji istotnych dla zasady współpracy pojęć „godności osoby ludzkiej” oraz „dobra wspólnego”, które istnieją pomiędzy katolicka nauką społeczną a doktryną prawną. We wnioskach wskazano na niemożliwość identycznej interpretacji zakresu przedmiotowego zasady współdziałania Państwa i Kościoła katolickiego przez obydwie strony. Efektem tego jest konieczność wzajemnego uznania warunków brzegowych tej interpretacji, oraz istnienia forum dialogu, który pozostaje jedynym sposobem uzgadniania zakresu współpracy pomiędzy Państwem a Kościołem.
EN
The article presents the concept of the constitutional principle of cooperation between the state and churches and religious denominations in the context of the interpretation of two notions closely related to this principle: “the individual good” and “the common good.” The discussion is limited to the relationship between the state and the Catholic Church. The first part of the article describes three different interpretations of the principle of Church-State cooperation, which exist in the current doctrine of ecclesiastical law. The second part presents some fundamental differences between the Catholic social doctrine and the legal doctrine in the interpretation of the relevant notions of human dignity and the common good. By way of conclusion, it is indicated that the identical interpretation of the objective scope of the principle of Church-State cooperation by both parties is rather unattainable. As a result, one ought to recognize the necessity to mutually acknowledge the boundaries of this interpretation and to create a climate of dialogue, which remains the only way of agreeing on the scope of cooperation between the state and the Church.
Year
Volume
11
Pages
155-170
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Prawa, ul. Grunwaldzka 13, 35-068 Rzeszów
References
  • A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2006, s.77-78.
  • A. Zoll, Czy demokracja pomaga w stanowieniu prawego prawa?, w: Akta I Kongresu Kultury Chrześcijańskiej, Lublin 2001, s.64-65.
  • J. Krukowski, Konstytucyjny model stosunków między państwem a kościołem w III Rzeczypospolitej, w: Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego, red. A. Mezglewski, Lublin 2004, s.98.
  • J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2000, s.66;
  • J. Szymanek, Stosunki państwa ze związkami wyznaniowymi w świetle postanowień Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., w: Przestrzeń polityki i spraw wyznaniowych. Szkice dedykowane Profesorowi Januszowi Osucheckiemu z okazji 75-lecia urodzin, red. B. Górowska, Warszawa 2004, s.470.
  • M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2003, s.231-232;
  • T. Pietrzykowski, Etyczne problemy prawa, Katowice 2005, s. 320-321.
  • W. Góralski, Wstęp do prawa wyznaniowego, Płock 2003, s.101-102;
  • W. Łączkowski, Prawo naturalne a prawo stanowione, „Ethos” (1999), s. 180-181
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d74862af-fe9a-47ca-becb-3d7323bea8dc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.